Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.

Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm

Gebed.

Psalm

Skrifberyming

Skriflesing: Galasiërs 3: 1 – 14; Prediker 8: 1 - 17

Teks: Prediker 8: 17
Toe het ek al die werk van God begryp; die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur, te verstaan nie. Hoe hy hom ookal inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie.
Dit is waar onder andere hierdie twee Bybelgedeeltes in ons daaglikse lewe inpas.
Dit is seker so dat elke mens soms moedeloos raak en dan wonder watter sin daar nog in die lewe is. Daar kom oomblikke wanneer dit vir ons lyk asof alles maar baie tevergeefs is.
Die eerste voorbeeld wat die Prediker noem in die gedeelte wat ons gelees het, kry hy uit die gesigspunt van mense wat kyk na mense rondom hulle se lewens. Wat sien hulle? Die prediker gee dan die antwoord soos wat die mense dit sien.
Die antwoord wat die prediker gee, klink vir ons nie reg nie, want dit is ook nie reg nie.
Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die vrug van hulle handelinge sal hulle eet. Wee die goddelose! Met hom gaan dit sleg; want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word (Jesaja 3: 10, 11).
Die Prediker kom uiteindelik daarby uit dat God se bestuur van al die dinge in mense se lewens vir ons ondeurgrondelik is.
In vers 9 sê die Prediker iets wat baie belangrik is, want dit plaas die verhoudinge wat daar gewoonlik tussen mense is, aan die orde:
Met die onreg wat mense aan mekaar doen in sy agterkop, kyk die prediker na die lewenseinde van mense.
Die Prediker waarsku subtiel dat hierdie soort van gebeurtenis dalk vir die gelowiges 'n prikkel kan wees om hulle aan die kwaad oor te gee.
Maar, sê die prediker, daar is 'n ander perspektief waaruit ons na hierdie dinge moet kyk: dit bly darem nog steeds waar dat dit in die hiernamaals goed sal gaan met die wat God vrees, al moet hulle ook vir 'n lang lewe onder die kwaaddoeners se kwaad gebuk gaan.

Al werk Prediker hierdie gedagte nie verder uit nie, is dit duidelik dat hy daarmee die volgende dinge wil sê:
Die groot waarheid wat deurkom, is dat 'n mens in hierdie lewe soos 'n wêreldling na al die slegte dinge kan kyk, en dan toelaat dat dit jou moed breek. Maar iemand wat uit die hoek van die raad van die Here na die lewe kyk, sal dadelik kan sien dat die lewe nie so tevergeefs is as wat dit lyk nie.
Nou sit ons met die vraag: Hoe en waar kry ons die vermoë om so ver te kan sien?
Hoe en waar kry ons die vermoë om hierdie diep en moeilike geestelike wêreld te verstaan?
Die Prediker sê dat hy dit by die wysheid geleer het:
"Toe ek my hart daarop gerig het om wysheid te leer ken..."
Die vraag is: Wat is wysheid? En waar kry mens dit?
Dit is hier waar die brief aan die Galasiërs inpas by die wysheid wat die Prediker verkondig het. In die kerke wat in die provinsie van Galasië was, was die situasie effens omgekeerd aan die situasie in die Prediker se geval.
Op die stadium toe die brief vir hulle geskryf is, het hulle van die Heilige Gees af na die wêreld toe beweeg. Hulle het hulle geestelike insig verskuif: tot nou toe was dit so dat die Heilige Gees hulle laat sien en verstaan het
Die apostel Paulus wys die gemeentes daarop dat al die lyding wat mense hier op die aarde deurgaan, nie tevergeefs is nie.
Daarmee bevestig die Here weer 'n keer aan elkeen van ons ook dat ons nie moedeloos moet raak met hierdie lewe nie.
Die uiters belangrike is dat die toekoms na die dood vir die gelowiges heeltemal anders is as vir ongelowige.
Daarteenoor bevestig die Here aan u dit volgende:
Dit beteken dat die Heilige Gees u leer om nie soos wêreldmense met moedelose oë na die lewe te kyk en net al die negatiewe dinge raak te sien nie.
Terselfdertyd vermaan die Here ons om nie soos die Galasiers die werklike perspektief op die lewe te verloor nie -
Luister na God se genade om versterk te word. Die Heilige Gees gebruik die Woord van God om u die werk van God te laat begryp. Dan sal u kan aanhou om die Here te dien:
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 42:1, 5.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21Julie 2002