Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 6.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 16:2.

Gebed.

Psalm  62:4

Skriflesing:  Prediker 9.
Teks:  Prediker 9: 11
Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie want tyd en lotgeval tref hulle  almal.
Geen mens kan oor sy eie lot beskik nie. Sy lewe word bestuur en beheer deur 'n Mag van buite - die beskikking van ons almagtige God.

Die Prediker leer met hierdie gedeelte iets baie belangriks:
Ons mense kan hierdie dinge nie altyd verstaan nie. Ons kan dit ook nie altyd verwerk nie. Maar dit gebeur met ons.
Hoeveel van ons het vir ons 'n toekoms uitgewerk oor hoe ons vooruit sal gaan en eendag goed versorgd gaan aftree. Dan gebeur daar iets waaroor ons nie kan beskik nie!
In al hierdie gevalle beteken dit nie dat ons nie beplan het nie. Die Here het net in sy beplanning dinge anders laat verloop as wat ons beplan het.

Wat dan? Die oplossing vir die saak is vasgevang in die soendood van die Here Jesus. Dit weet ons, maar die mense van die Ou Testamentiese tyd kon dit nog nie so presies sien nie.
Dis hier waar die oplossing vir die saak lê. 
Die Here het die mens goed en na sy beeld geskape.
Die Here het egter uit hierdie mense wat hulleself so in die boosheid ingestort het, sekere mense uitgekies wat Hy nie verlore wil laat gaan nie.
God se raad beskik dus dat hierdie verlossingsraad van die Here oor die uitverkorenes sal deurgaan wat ookal hulle in hulle menslike lewens beplan.
Verder is dit ook so dat die Here aan hierdie verlostes 'n bepaalde roeping uitmeet.
Die Here lê in hierdie gedeelte in Prediker 'n aksent op 'n bepaalde deel van die mens se geskiedenis.
Nou pas die skrywer die saak in by die temá van die boek prediker in sy geheel:
God bepaal die doel van die mens se lewe  -  en die krag van God is nie beheerbaar of beperkbaar deur dinge soos menslike beplanning of 'n mens se strewe nie.
Die Prediker vertel dat hy sekere dinge onder die son gesien het. Daarmee skets hy iets wat as 'n reël in die lewe geld:
Vers 12 rond hierdie saak af.
Dan kom hy by sy slotsom: Daar is 'n lotsbeskikking.
Die Prediker maak die saak baie duidelik:
Daar was al mense wat hierdie plek in die Bybel wou gebruik om te bewys dat daar negatiewe magte is wat dinge ten kwade oor mense laat gebeur.
Wanneer dit gebeur dat jy op die een of ander tyd in 'n beproewing beland, weet dan dat die Here dit beskik het.
Ons sal nie vir ewig op hierdie aarde bly nie. Almal van ons gaan nie net beproef word nie  -  ons gaan ook sterf.
Dan staan ons in 'n lewe waar alles nie weer altyd verkeerd loop soos hier nie omdat daar net die volmaakte beplanning van God geld. Daardie dag sal ons verstaan waarom dinge met ons gebeur het en sal ons die insig hê in elke gebeurtenis wat ons deur die beskikking van God oorgekom het.
Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.  (1 Korintiërs 13:12 AFR1953)
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  94:9,12

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  28 Julie 2002.