Sing vooraf: Psalm 63:4; Psalm 61:6

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36:2
Gebed
Psalm 68:3
Skriflesing:     Psalm 104
Teks:               Psalm 104:24; Kategismus Sondag 10

Hoe talryk is u werke, o Here! U het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is vol van u skepsele! (Psalms 104:24 AFR53)

Hoe talryk is U werke!

Hierdie oorstelpende oproep in die Bybel laat vrae by ons opkom, soos:
Eerste sien ons die Here werk in die skepping rondom ons.
Maar ons sien die werke van die Here ook in die geskiedenis van mense.
Die gebeurtenisse was nie maar net toevallighede wat opgeduik het in die gang van mense se lewens nie.
Die dinge word in die openbaring van die Here opgeteken, want die Here openbaar Hom daardeur aan ons sodat ons Hom kan loof en prys. Die skepping loof en prys die Here, en ons stemme moet saam met die res van die skepping in hierdie jubellied inval!

Daar is ’n baie goeie rede daarvoor:
As ons die dinge wat die Here aan ons openbaar, mag opsom, sal ons sê dat ons die volgende dinge sien:
U kan nou dalk dink: Ja, dis alles waar, maar wat daarvan?
Dit is ook waar dat die Here middele gebruik om die dinge by ons uit te kry, maar dit bly altyd waar dat alles ten diepste van die Here af kom. Dieselfde is ook waar van beproewinge:
Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die Here van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie. (Maleagi 3:10 AFR53)

Die Here het nie probleme om ons deur die werking van sy genade krag te gee en by te staan wanneer ons deur siektes of allerhande ellendes soos armoede of die bedreiging dat ek my werk kan verloor, gaan nie.
Die punt is dit: As die mens (ons!) in ons powere kraggies moet voortploeter, is daar vir ons geen vooruitsig iewers nie. Ons sal nie eers gedurende die tyd wat ons op die aarde is, regkom nie. Wanneer die dood kom, sal ons groot probleme hê, want ons het geen verweer teen die dood nie – en die dood lê elkeen van ons voor!

Daarom is die troos so kardinaal van belang: Die Almagtige God maak vir my ’n deur oop deur en uit die dood.
Jesus Christus het ’n vloekdood gesterf sodat ons deur God salig gespreek kan word.
Ons hoef nie aan een van hierdie dinge te twyfel nie, want die trou en die mag van God is oneindig. Ons moet dit glo, want God voorsien in sy raad werklik alles wat ons nodig het.

Kom ons lees saam wat ons belydenis oor hierdie dinge leer in Kategismus Sondag 10:

Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?
Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God (a) waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer (b) dat lower en gras, reën en droogte (c), vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte (d), rykdom en armoede (e) en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom (f).

(a) Hand 17:25-28; Jer 23:23, 24; Jes 29:15, 16; Eseg 8:12. (b) Heb 1:3. (c) Jer 5:24; Hand 14:17.
(d) Joh 9:3. (e) Spr 22:2. (f) Matt 10:29; Spr 16:33.

Vraag 28: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?
Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig (a) en in voorspoed dankbaar (b) kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms ’n vaste vertroue in ons getroue God en Vader (c) kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie (d), aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie (e).

(a) Rom 5:3; Jak 1:3; Ps 39:10; Job 1:21, 22. (b) 1 Tess 5:18; Deut 8:10. (c) Ps 55:23; Rom 5:4.
(d) Rom 8:38, 39. (e) Job 1:12; 2:6; Spr 21:1; Hand 17:2.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 91:8

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Augustus 2005 (aand)