Sing vooraf: Psalm 98:1; Psalm 118:7, 8

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 47:1, 4
Gebed
Psalm 73:10
Skriflesing:     Psalm 110
Teks:               Psalm 110:1, 2; Kategismus Sondag 19

Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat ek U vyande ’n voetbank vir u voete gemaak het. U magtige septer sal die Here uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.

Dawid sien profeties die verwagte Priester-Koning van Israel wat in Sion regeer.
Intussen is Psalm 110 al vervul.
Kom ons kyk na twee dinge rondom die hemelvaart van die Here Jesus en die betekenis daarvan vir ons:
1.      Wat beteken die hemelvaart van Jesus Christus vir ons?
2.      Wat beteken: sit aan die regterhand van God die Vader?

1. Wat beteken die hemelvaart van die Here Jesus Christus vir ons?

Soos die Here is, voorspel en belowe Hy nie net nie – Hy doen ook. Daarom beweeg die Here Jesus Christus uit hierdie wêreld uit weg na die troon van God die Vader. Die dissipels het dit gesien gebeur. Markus beskryf dit so (16:19):

Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. (Markus 16:19 AFR53)

Lukas beskryf ook hierdie geskiedenis en dan verwys hy na wat Dawid gesê het in Psalm 110. Dit is dus baie duidelik dat die Here met Psalm 110 die hemelvaart van die Here Jesus voorspel het.

Ons het nog verwysings na Jesus se koningskap in die hiernamaals. So ’n voorbeeld is wat met Stephanus gebeur het. Hy was die eerste martelaar in die kerk.
Jesus het opgevaar na die hemel om daarmee sy goddelike mag te openbaar, en sodat die gemeentes kan weet dat Hy hulle met hierdie almagtige krag sal en kan bewaar.
Nou kan u miskien redeneer dat dit nie nodig was (of is) dat hierdie dinge so spesifiek beskryf en bely word nie, want ons weet mos almal dat Jesus God self is.
Ons kan uit die Bybel duidelik sien dat die Here sy raad aan ons openbaar sodat dit ons geloof kan versterk, en ons kan weet dat ons onder die bewaring en heerskappy van Jesus Christus is.

2. Wat beteken: sit aan die regterhand van God die Vader?

Die hemelvaart van die Here Jesus en die plek inneem aan die regterhand van God die Vader, is ’n daad waarin Jesus verhoog word. Daarom is dit goed dat ons met groter noukeurigheid gaan ondersoek instel na die betekenis van hierdie gebeurtenis.
Die regterhand is natuurlik ook ’n teken van liefde.
Versorging en onderhoud word ook deur die beeld van die regterhand uitgebeeld.
Die regterhand is in die Bybel ook die simbool van krag omdat die meeste mense regs is, en die regterhand dus sterker is as die linkerhand.
Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. (Romeine 8:34 AFR53)
En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. (Matteus 19:28 AFR53)
Daarom is die beeld van die regterhand in die Bybel ook beeld van God se mag.
Die feit dat die Here openbaar dat Jesus Christus aan sy regterhand plek inneem,
Die Here Jesus Christus het dus al hierdie mag, want op die dag van sy verhoor het Hy gesê dat hulle almal van daardie dag af die Seun van God sal sien sit aan die regterhand van God se krag, en dat hulle Hom ook sal sien kom met die wolke (Markus 14:62; Lukas 22:69; Handelinge 7:56).

Ons bely tog dat as Jesus die dag op die wolke kom, Hy kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Dit is presies wat bedoel word met die woorde dat Jesus aan die regterhand van God sit:
’n Koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is.

of Jesaja 16:5:

En deur goedgunstigheid is ’n troon opgerig, en daarop sit een in getrouheid . . . ’n Regter wat die reg soek, en gou is in geregtigheid.

Hierdie gedeeltes in die Ou Testament voorspel Jesus al as die Regter wat in die finale oordeel oor reg en onreg gaan oordeel.

Die verhoging van die Here Jesus en sy mag om te kan regeer, word geteken daarin dat Hy aan die regterhand van God staan.
U kan dus gerus wees, want u het ’n Goddelike Koning wat u versorg, en u lewe beplan.

Hierdie Priester-Koning gaan weer op die wolke verskyn, net soos die dag toe Hy weggevaar het uit hierdie wêreld.
’n Groter troos as dit sal mens moeilik vir iemand anders kan aanbied!

U sien almal hoe lyk die gees van ons wêreld, en die gees van die mense wat in hierdie wêreld leef.
Kom ons lees Kategismus Sondag 19 saam.

Vraag 50: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God?
Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy Christelike kerk (a) kan betoon, deur wie die Vader alles regeer (b).
(a)Ef 1:20-23; Kol 1:18. (b) Matt 28:18; Joh 5:22.

Vraag 51: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort (a). Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar (b).
(a)Hand 2:33; Ef4:8. (b) Ps 2:9; 110:1, 2; Joh 10:28: Ef 4:8.

Vraag 52: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel?
Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag (a) wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp (b), maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem (c).
(a)Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16. (b) Matt 25:41; 2 Tess 1:6. (c) Matt 25:34; 2 Tess 1:7.
Amen.

Gebed
Psalm 68:13

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal
Amen.

MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Oorgepreek (1999) in Bellville op 2 Oktober 2005 (aand)