Sing vooraf: Psalm 107:1, 2, 4

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 105:1, 5
Gebed
Psalm 102:1

Skriflesing:     Psalm 127
Teks:               Psalm 127:1-2; Kategismus Sondag 50

n Bedevaartslied. Van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet – net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap! (Psalm 127:1-2 AFR53)

Hierdie woorde neem ons in ’n sekere sin terug na die Paradys toe:
In die Here Jesus se gebed leer Hy ons om te bid vir ons daaglikse brood. Dit beteken dat ons elke dag moet vra vir elke dag se lewensmiddele en versorging.

Die Bybel het baie voorbeelde daarvan dat die Here letterlik elke ding versorg. Dink maar aan die volgende voorbeelde:

(Die Here) wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. (Psalm 147:9 AFR53)

Die jong leeus brul om roof en begeer hulle voedsel van God. (Psalm 104:21 AFR53)

Mense het die brood van die engele geëet; Hy het hulle volop padkos gestuur. (Psalm 78:25 AFR53)

Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. (Psalm 145:15 AFR53)

Dis waar en reg so dat God dus letterlik alles wat lewe van elke dag se kos voorsien, maar hierdie Psalm 127 openbaar meer as dit:
Wat verder belangrik is om te onthou, is dat hierdie Psalm ’n duidelike verband lê tussen die huisgesin waarvan dit sing, en die kerk van die Here! Alles wat van die gesin waar is, is dus ook waar van die kerk!

Die bede Gee ons vandag ons daaglikse brood geld dus ook vir die kerk van die Here. Ons moet dit ook vir onsself bid.

Let op hoe die Here Jesus hierdie deel van die gebed formuleer: Gee ons – vandag – ons daaglikse brood.

Dit is drie duidelik onderskeibare momente. Die gee ons is duidelik ons neerbuig en smeking voor God. Die woord gee beteken nie dat ons enige reg het om iets van God af te eis nie.
As ons by die Here smeek vir brood, dan vra ons vir die volgende:
Die bede het natuurlik ook grense:
Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. (Jakobus 4:3 AFR53)
Die bede leer ons ook om elke dag te bid, want die Here wil hê dat ons voortdurend met Hom in gesprek moet wees.
Ons ontvang juis ons kos met danksegging van God af:

. . . en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. (1 Timoteus 4:3-5 AFR53)

Ons verhouding met die Here is juis so dat ons elke dag ons liggaamlike kos van Hom af kry, met die besef daarvan dat ons siele op dieselfde manier gevoed word met die ewige lewe.
Met hierdie woorde uit die Onse Vader bid ons dus elke dag dat die wederkoms naderkom totdat ons die dag aansit aan die tafel van die bruilof van die Lam en sy bruid – die dag wanneer ons ewige volmaakte versorging op die Nuwe Aarde by God begin.

Kom ons kyk wat ons belydenis hieroor het in Kategismus Sondag 50:

Vraag 125: Wat is die vierde bede?
Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is (a), sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is (b), en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie (c). Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel (d).

(a)Ps 145:15; 104:27; Matt 6:26. (b) Jak 1:17; Hand 14:17; 17:27. (c) 1 Kor 15:58; Deut 8:3; Ps 37:16;
127:1, 2. (d) Ps 55:23; 62:11; 146:3; Jer 17:5, 7.
Amen

Slotgebed
Skrifberyming 10-2 (28B) die Onse Vader

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Junie 2005 (aand)