Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 147:3

Gebed

Psalm 105:22

Skriflesing:    Psalm 132
Teks:            Psalm 132:15; Kategismus Sondag 50

Sy voedsel sal Ek ryklik seën, sy behoeftiges versadig met brood;  (AFR53)

In ’n onlangse gesprek met ’n verteenwoordiger van die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake blyk dit dat daar op die oomblik ’n armblanke-probleem aan die ontwikkel is.
Hoe hanteer mens so iets? Wat is die “dieper ding” waaroor dit gaan? Ons sê te maklik vir mekaar: “Moet julle nie loop en bekommer oor wat julle sal eet of aantrek nie. Die Here sal iewers voorsien.”
Die saak van armoede hang saam met die gebed wat ons in die Onse Vader bid as ons in die vierde bede bid: “Gee ons vandag ons daaglikse brood.”

Die saak van bid vir die fisiese dinge het waarskynlik ten minste twee kante:
1.    Die een is verseker ’n geloofskant.
2.    Die ander kant is die fisiese kant waar die Here ons as sy werktuie gebruik om armoede te verlig.

1.    Die een is verseker ’n geloofskant.
Die geloofskant vereis dat ons onvoorwaardelik op die versorging van die Here moet vertrou. Dink hier aan uitsprake in die Bybel soos:

En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; (Matt. 6:28 AFR53)

Kyk na die lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. (Luk. 12:27 AFR53)

Dis miskien die heel moeilikste deel van hierdie saak dat ons kinderlik op die Here moet vertrou.
U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.

Of die woorde van Psalm 103:5:
...wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van ’n arend.

Net so ook in Psalm 104:28:
U maak U hand oop, hulle word versadig met die goeie.

Ons het almal die eerste verpligting dat ons moet bid vir die liggaamlike dinge wat ons nodig het om te kan lewe.
Die Here gee nie net wanneer ons vra en net dit wat ons vra nie.
Die gebed dat die Here ons met ons daaglikse brood versorg, is nie ’n gebed van gierigheid nie. Dis ’n gebed wat net vra wat genoeg is – bid vir oorvloed is uitgesluit.
2.    Die ander kant is die fisiese kant waar die Here ons as sy werktuie gebruik om armoede te verlig.
Dan is daar die ander kant: Die kant waar ek die Here se instrument word om na die armes te kyk.
En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen. (Luk. 3:11 AFR53)

Daar rus dus ’n duidelike plig op ons om te deel. Ons kry hierdie opdrag ook waar die Here sy dissipels uitstuur. Die gelowiges wat hulle ontvang, moet hulle versorg:

…geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ’n stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd. (Matt. 10:10 AFR53)

…maar skoene aan die voete; en: Julle moet nie twee kledingstukke aantrek nie. (Mark. 6:9 AFR53)

…en vir hulle gesê: Neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, en geeneen van julle moet twee kledingstukke hê nie. (Luk. 9:3 AFR53)

Die Here kan wonderwerke doen en sommer uit die lug uit voorsien.
As ons moet bid en vertrou, beteken dit dan dat ons sorgeloos mag wees en ophou beplan as ons moet bid vir ons daaglikse middele? Die antwoord is: Nee.
Daarom moet ons hierdie daaglikse verantwoordelikhede nakom:
Die hande van die Here werk daagliks oor en met ons. Die Here versorg ons elke oomblik, daarom bid ons in die Onse Vader-gebed ook dat ons “vandag” ons daaglikse brood sal ontvang.
As ons dan bid dat die Here ons vandag ons daaglikse brood moet gee, dan wys hierdie gebed dadelik ook op ons eie arbeid.
Miskien is dit so dat mens soms kan voel dat ons onsself moedeloos werk sonder dat ons iets bereik, maar dan moet u maar dink aan Petrus wat vir die Here gesê het dat hy die heel nag lank gewerk en visgevang het, maar niks gekry het nie.
Die Here se liefde vir ons is so groot dat Hy sy Seun laat sterf het, sodat sy seën oor ons vir ewig gewaarborg en gevestig kan bly.
My God, My God, waarom het U my verlaat?

Juis hierdie verwerping het tot gevolg dat God se seën oor ons vasstaan. Daardeur het Jesus God se straf oor ons sondes – ook die sonde dat ons dikwels te lui is om te werk – gedra.

Die pad is vir ons duidelik:
Kom ons kyk in die geloof by die horison van hierdie tyd verby en sien die nuwe hemel en die nuwe aarde kom, en op die nuwe aarde die Nuwe Jerusalem waar ons liggaamlik nooit weer iets sal kortkom nie.

Kom ons lees Kategismus Sondag 50 saam.
Vraag 125: Wat is die vierde bede?
Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is (a), sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is (b), en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie (c). Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel (d).
(a)Ps 145:15; 104:27; Matt 6:26. (b) Jak 1:17; Hand 14:17; 17:27. (c) 1 Kor 15:58; Deut 8:3; Ps 37:16; 127:1, 2. (d) Ps 55:23; 62:11; 146:3; Jer 17:5, 7.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 81:1, 2, 4

Bevestiging van diakens

Psalm 134:4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 Junie 2004 (aand)