Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:20

Gebed

Skrifberyming 16-1:2, 6 (15:2, 6)

Skriflesing:    Psalm 143.
Teks:            Psalm 143:10: Kategismus Sondag 49

Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in ’n gelyk land. (AFR53)

In die dae toe daar nie ’n koning in Israel was nie, het elke mens gedoen wat goed is in sy eie oë. Die Bybel vertel hoe vol ongeregtigheid die land destyds was.

In ons geval het ons ’n Koning. Jesus is die Koning van die Kerk – Hy is die Koning van die ewigheid. Hy handhaaf orde. Ons kan nie soos die ou Israeliete net sommer doen wat ons wil nie.
Met ons is dit anders: God is ons Koning en sy wil is ons wet.
Hierdie gebed in die Onse Vader lê presies tussen die een dat God se koninkryk moet kom, en dat Hy ons van daaglikse brood moet voorsien. Dis nogal kardinaal dat ons dit moet snap, want hoe op die liewe aarde kan ons vra dat die Here se koninkryk moet kom, of dat Hy ons van daaglikse brood moet voorsien, as ons nie sy wil wil doen nie?

Wanneer ons bid: Laat U wil geskied, dan bid ons:
1.    Dat ons onsself mag verloën
2.    Dat ons by God die krag mag kry om gehoorsaam te wees aan Hom
3.    Dat ons aan Hom net so getrou mag wees soos wat die engele aan wat nie in sonde geval het nie, aan Hom getrou is

1.    Wanneer ons bid: Laat U wil geskied, dan bid ons ons dat ons onsself mag verloën
Die Here se wil val uiteen in twee dele:
Daar is die gedeelte van God se wil wat nie aan ons geopenbaar is nie.
Dan is daar die geopenbaarde wil van God.
Daarom is hierdie gebed ’n gebed dat ons onsself sal verloën.
Dit is ’n deel van ons gebed wat baie noodsaaklik is, want sonder selfverloëning kan daar geen vrede en geen heiligheid wees nie, want heiligheid en vrede kan net bestaan waar die wil van God uitgevoer word.

Dalk mag iemand dink dat dit nie moontlik is dat ’n mens homself kan verloën nie. Selfverloëning is wel moontlik.
Enige mens wat eerlik genoeg is om sy eie swakheid te kan insien en erken, sal die begeerte ondervind om met sy eie wil wat net ellendes veroorsaak, te breek en die wil van God te wil navolg. Enige mens wat eerlik kan wees met homself weet dat so iets nie vanself kan gebeur nie: Dit kan net gebeur met God se hulp. Daarom bid hy daarvoor.

2.    Wanneer ons bid: Laat U wil geskied, dan bid ons dat ons by God die krag mag kry om aan God gehoorsaam te wees
Waar kry enige ware gelowige die krag vandaan om gehoorsaam te wees? Natuurlik by die Here Jesus Christus – maar Hy bewerk dit in ons met die Heilige Gees.

Wat is dit wat die Heilige Gees in my bewerk?
Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. (Heb. 13:9 AFR53)

Uit my hart uit moet die liefde en die wil kom om God van harte te gehoorsaam.

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom. 12:2 AFR53)

As ons kyk na ons kinders, sien ons dat hulle dikwels eers gehoorsaam is nadat hulle baie teëgepraat het. Hierdie gebed is juis ’n gebed waarmee ons as volwassenes bid dat ons onvoorwaardelik aan die wil van die Here gehoorsaam sal wees. Ons bely hiermee dat ons goed begryp dat teëpraat sonde is. Ons wil nie as gevolg van ons sondes onder protes aan die Here gehoorsaam wees nie – ons wil spontaan aan die goeie en volmaakte wil van God gehoorsaam wees.
Ons bid daarmee terselfdertyd vir krag van die Here af dat ons getrou en gewillig ons roeping in die lewe kan nakom – dat ons selfs onder terugslae steeds aan die Here gehoorsaam sal wees.

Hierdie gebed bid ook vir volharding – dat ons kan volhard om te wil luister na die Here.
Hierdie gebed is dat die Here ons ook in sulke tye lei en verander dat ons by sulke tye kan verbykom en steeds aan die wil van die Here gehoorsaam is.

Ons bid dus dat die Here ons in ons onbekwaamheid te hulp snel, en ons getrou maak aan Hom en ons begerig maak om na sy wil toe te buig.

3.    Wanneer ons bid: Laat U wil geskied, dan bid ons dat ons aan God net so getrou mag wees soos wat die engele wat nie in sonde geval het nie, aan Hom getrou is
Daar is twee soorte skepsele, waarvan ons weet, wat geskape is om die Here te dien, te loof en te prys. Dit is die engele wat in die geesteswêreld bestaan, en die mense wat in die fisiese wêreld leef en bestaan.

Altwee die stelle skepsele het foute begaan:
Die verdere verloop van die geskiedenis in die hemel was anders as dié van die mensdom:
Dit is mos logies dat die Here op dieselfde manier deur albei die stelle skepsele gedien behoort te word.
Hierdie ideaal geld nie net die enkeling nie. Dit geld die hele gemeente.
Dit beteken ook dat ons ons onkunde en dwaling voortdurend moet bely. Wat dan gebeur is dat die Heilige Gees ons onderrig in die wil van ons hemelse Vader.
Kom ons lees Kategismus Sondag 49 saam:
Vraag 124: Wat is die derde bede?
Antwoord: Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit is: Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee (a) om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees (b), sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer (c) soos die engele in die hemel (d).
(a)    Matt 16:24; Tit 2:11, 12. (b) Luk 22:42; Ef 5:10; Rom 12:2. (c) 1 Kor 7:24.
(d) Ps 103:20, 21.

Amen.

Slotgebed

Skrifberyming 10-2:1 (28B)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.


Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Mei 2004 (aand)