Sing vooraf: Psalm 51:8.

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 107:10
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps. 40:4
Wet
Psalm 40:4

Gebed
Amen.

Psalm 4:3

Skriflesing:     Psalm 20
Teks:               Psalm 20:5

Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die Here al u begeertes vervul! (Psalms 20:5 AFR53)

Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!

Hierdie Psalm is ’n koningspsalm, omdat dit oor die koning self gaan. Maar terselfdertyd is dit ook ’n oorlogspsalm.
Psalm 20 is by so ’n geleentheid gesing voordat Dawid en sy manne opgetrek het oorlog toe.

Kyk na die tweegesprek wat hier plaasvind tydens die sing van Psalm 20.
Hulle sing van die Naam van die God van Jakob wat die koning sal beskerm.
Die Psalm verwys hier na die engele wat op God se bevel uitgaan om saam met sy volk te veg.
Die volk van Psalm 20 bely ook die almagtige beskerming van God oor hulle koning en hulle volk.
Die priester bid dat die Here die dinge wat die koning in sy hart begeer, moet bewillig.
Koning Dawid het daar voor die volk gestaan – maar hy was bloot ’n afskaduwing van die werklike Koning van die Here wat sou kom.
Die Verlosser se begeerte was ook om in die oorlog te oorwin.
Profeties het die Here al in Psalm 20 vooruit gesê dat Jesus sou oorwin. Dit gebeur van vers 7 af.

Tussen vers 6 en 7 het daar iets baie belangriks gebeur.
(20:7) Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. (Psalm 20:6 AFR53)
 
Die Ware Gesalfde van die Here het toe op die pad van hierdie voorspelde verlossing geloop.
Nou roep Hy u na sy tafel toe.
Die ware Koning en Gesalfde van die Here beveel dat u aan sy offermaal aansit sodat Hy u profeties deur die sakrament kan verseker van u ewige verlossing deur sy bloed.
Kom sit aan sy tafel met die begeerte om deur die krag van sy enige offer gered te word.

Amen.

Gebed
Skrifberyming 5-3:1
Formulier
Psalm 67:1, 3
Af tafel toe:

Tydens Nagmaal: Psalm 116
Terug banke toe: Psalm 118

Slotgebed
Slotpsalm 128:4 (sing “ons” i.p.v. “u”)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 Augustus 2006 (oggend:Nagmaal)