Sing vooraf: Psalm 145:1, 2. 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1, 3, 8.

Geloofsbelydenis  Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 99:4, 5.
Wet
Psalm 99:4, 5.

Gebed.
Amen.

Psalm 121:1, 4.

Skriflesing:  Psalm 15 en Psalm 24.
Teks:  Psalm 24:3

Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek? (Psalm 24:3 AFR53)

Wie mag in die heiligdom van die Here gaan staan om die Here te aanbid?  Wie mag hoegenaamd na die plek van gesamentlike aanbidding toe gaan?

Kom ons kyk na twee sake wat in hierdie Psalm baie belangrik is:
1. Die Here wil nie enige iemand in sy heiligdom hê nie.
2. Mag ek ingaan in die Here se heiligdom?

1. Die here wil nie enige iemand in sy heiligdom hê nie.

Mens moet Psalm 24:3 saamlees met Psalm 15:1, want die twee verse se inhoud is dieselfde, dit is net die volgorde waarin dit staan, wat omgeruil is.

HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? (Psalm 15:1 AFR53)

Uit Psalm 15 is daar iets wat mens met 'n skok tref.
U mag dit geweldig skokkend vind, maar daar is meer voorbeelde uit die Bybel.
Daarom vra hierdie twee Psalms dat jy jouself eers sal ondersoek voordat jy in die heiligdom van die Here ingaan.
Die beeld wat Dawid gebruik is dié van iemand wat as gas by iemand aan huis kom. Teen hierdie agtergrond vra hy die vrae:
Wie mag as die Here se gas in sy heiligdom ingaan?
Hier word nie op 'n teoretiese manier gepraat van die grootheid van God as Skepper nie.
Die Jode het daar op die Sionsberg tent opgeslaan wanneer hulle opgetrek het vir 'n godsdienstige fees.
2. Mag ek ingaan in die Here se heiligdom?

Wie mag dan in die heiligdom ingaan?  Die Bybel antwoord presies:

Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. (Psalm 24:4 AFR53)

Die eerste kwailfikasie is rein van hande. Wat beteken rein wees van hande?
Die volgende eienskap is suiwer van hart.
Die volgende vereiste is iemand wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie.
Dan moet so ‘n mens ook nie vals sweer nie.
Iemand wat al hierdie dinge doen, is iemand wat op die berg naby die Here kan gaan tent opslaan, en wat in die tempel van die Here kan ingaan.

In 'n sekere sin, is hierdie uitspraak van die Here erg benouend, want wie van ons kan hierby kom?  U moet net onthou dat hierdie gebreke van ons nie meer die deur vir ons toemaak nie.
Die Psalm gaan verder en beveel dat die ewige poorte hulle hekke moet oopswaai.
Die Here kom in en Hy is sterk en geweldig, geweldig in die stryd. En nou steek mens vas.
Nou leef ons uit die jaar 2005 uit in die jaar 2006 in.

Elke mens wat terugkyk in sy lewe, sal met eerlikheid en huiwering  moet vra: Wie mag ingaan in die tempel van die Here?

Die rede?  Almal van ons se lewens getuig van tye wat ons ons humeur verloor het, of waar ons op plekke was waar ons nie hoort nie, of van dinge wat ons gedoen het wat nie die eer van God verkondig het nie.

Beteken dit dat ons kerk moet moedeloos word en tou opgooi?
Die Bybel noem dit: Hulle wat vra na die Here.

Hulle is dié wat in die Naam van die Erekoning ingaan in die heiligdom van God.
Die Here vra net ons opregte geloof en ons eerlike belydenis van Hom as ons God, Verlosser  -  ons ewige Koning
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 89:17

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Jan 2006 (oggend)