Sing vooraf:   Psalm 148:5.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  145:1, 12.
 
Gebed.
Amen.
 
Psalm  25:2
 
Skriflesing:  Psalm 25
Teks:            Kategismus Sondag 47.  Psalm 25:14

Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. (Psalms 25:14 AFR53)
 
Die HERE het 'n verborge en 'n geopenbaarde sy.
…wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. (1 Timoteus 6:16 AFR53)
Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?  Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. (Romeine 8:35-39 AFR53)
 
Maar aan die ander kant openbaar Hy Homself ook aan ons:
…die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; (Numeri 6:25 AFR53)
 
Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! (Psalm 67:1 AFR53)
Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie. (Numeri 11:25 AFR53)
Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het,  om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, (Galasiërs 1:15-16 AFR53)

Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? (Johannes 14:9 AFR53)
Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. (Johannes 17:6 AFR53)
Daarom is dit noodsaaklik dat die kerk van die Here altyd sal bid: Laat U Naam geheilig word.

Dit is woorde waarmee ons bid dat ons:
  1. Die Naam van die Here mag ken
  2. Dis ook 'n gebed dat ons die Naam van die Here mag bely
  3. Dis verder ook 'n gebed dat God aan ons die verborgenheid van God se Naam mag openbaar.
1.      Die Naam van die Here mag ken

Die geheim van God se Naam is aan sy kinders toevertrou  -  hulle ken Hom deur sy Naam.  Vir die wat die Naam van die Here ken en vrees, is God 'n bekende en lewende God wat elke oomblik by en met hulle is.
 
So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. (1 Korintiërs 4:1 AFR53)
 
deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, (Efesiërs 1:9 AFR53)
 
Die teenoorgestelde is ook waar: Vir die wat die Here nie ken en aanbid nie is Hy 'n onbekende God ( 'n Wrede God  -  daarom is Hy onaanvarbaar vir baie moderne mense.)
 
Hoe kan mense God ken?  Op watter verskillende maniere? Natuurlik openbaar die Here Hom die eerste aan alle mense in die natuur.
Die Here openbaar sy Naam aan ons in sy Woord.
Die gelowiges vertrou op die Naam van die Here, want in sy Naam maak Hy sy verborgenhede bekend.
Deur die werk van God die Heilige Gees ken ons die Here Jesus Christus en God die Vader.
Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.  Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.  Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind; maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê.  Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Korintiërs 13:9-12 AFR53)
Met ken verstaan ons natuurlik reg ken!
Om die dinge te kan verstaan en te glo, vereis kennis, want 'n mens kan nie iets glo waarvan jy niks weet nie.
As God van die verbond, openbaar Hy Hom nie net in sy Woord nie, maar ook in die sakramente.  Die sakramente bevestig sy Goddelike werking met ons:
Die Here lê sy Naam op ons: Numeri 6:23-27.

Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:  Die HERE sal jou seën en jou behoed;  die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.  So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën. (Numeri 6:23-27 AFR53)
 
So verlig God ons om in sy liefde en in sy lig te kan lewe.  So maak Hy ons in ons kennis opgewasse om sy Naam ook teen die sonde van die wêreld te kan verdedig en uit te dra.
 
2.      Dis ook 'n gebed dat ons die Naam van die Here mag bely
 
Ons het die roeping (opdrag) van God af ontvang om sy Naam wat vir die ongelowiges verborge is, te bely.
Watter mens is daar wat nie die trou en die sorg en die liefde van die Here nodig het nie?
In ons belydenis kom uit dat ons in die Naam van die Here bely dat ons aan Hom behoort. Toe ons gedoop is en elke keer as ons Nagmaal vier,  bevestig die Here sy trou en sy liefde aan ons.
Om te bely dat ons aan die Here behoort, beteken ook dat die Here ons heilig maak.
Om die Naam van God te bely, sluit in 'n sekere sin ook aan by die gelykenis wat die Here Jesus van die talente vertel het.
Waarom moet ons die Here se Naam bely?  Is dit net omdat Hy my belydenis wil hoor en dat Hy kan seker maak dat ek Hom aanbid?
Die heiligheid van die Naam van die Here moet ook inwerk in my totale menswees in.
Wie van ons is so bekwaam dat Hy nie nodig het dat die Here hom bekwaam moet maak om sy Naam en sy heiligheid te bely nie?
3.      Dis verder ook 'n gebed dat God aan ons die verborgenheid van God se Naam mag openbaar.
 
Die gebed sluit ook in dat die Here vir ons onderskeidingsvermoë gee.
Daarom is die gebed dat die Here sy Naam ook in my lewe moet heilig so ontsettend belangrik:
Kom ons lees wat leer ons belydenis hieroor in die Heidelbergse Kategismus Sondag 47:

Vraag 122:  Wat is die eerste bede?
Antwoord:  Laat u Naam geheilig word.  Dit is:  Gee allereers dat ons U reg ken (a) en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter (b).  Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word (c).

(a)Joh 17:3;  Jer 9:24;  31:33, 34;  Matt 16:17;  Jak 1:5;  Ps 119:105.  (b) Ps 119:137;  Luk 1:46, 47, 68, 69;  Rom 11:33.  (c) Ps 71:8;115:1.

Amen.
 
Slotgebed.
Slotpsalm  149:1, 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  15 Mei 2005 (aandf).