Sing vooraf: Psalm 25:5, 6, 7. 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 25:1, 2, 4.

Gebed.

Psalm 86:6

Skriflesing:  Psalm 25
Teks:  Psalm 25:16

Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. (Psalm 25:16 AFR53)

Alle mense ervaar eensaamheid.
Dawid het hierdie Psalm waarskynlik geskryf nadat Ussa deur die Here doodgeslaan is toe die ark op ’n nuwe wa vervoer is.
Dit was een van die min kere wat Dawid nie die Here vooraf geraadpleeg het en gaan vra het hoe hy hierdie saak moet aanpak nie.
Dawid het onder sulke omstandighede van eensaamheid Psalm 25 geskryf.
In sy gebed begin hy bid dat die Here dit tog moet keer dat sy vyande hulle oor hom moet verlekker.
Dawid bid met die volle versekering dat sy gebed verhoor sal word.
Kom ons volg Dawid in sy gebed.
Eers het Dawid gebid vir verlossing.  Toe vir leiding.  In vers 6 begin hy bid vir vergewing van sy sondes.

Hy besin oor sy lewe en dan besef hy dat hy al die ellendes verdien waaronder hy gebuk gaan.
Die digter van Psalm 119 het ook hierdie ondervinding geken, daarom vra hy:  Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou?  Die antwoord:  deur te lewe soos wat die Here dit in die Bybel voorskryf (sy weë te hou na Gods Woord).
Wil U ‘n verwaaide blaar skrik aanja en die droë stoppel agtervolg,  dat U bitter dinge oor my beskik en my die ongeregtighede van my jeug laat erwe, (Job 13:25-26 AFR53)
Van vers 8 af begin Dawid se stemming verander:  Hy begin jubel.
Hierdie onderwysing is natuurlik die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, want in die Nuwe Testament word gesê dat Christus die sondaars in die weg onderrig.

Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. (Lukas 5:32 AFR53)

En Hy het geleer en vir hulle gesê: Is daar nie geskrywe: My huis moet ’n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit ’n rowerspelonk gemaak. (Markus 11:17 AFR53)

Dawid is in Psalm 25 so verdiep in sy sondes en dit wat hy verkeerd doen, dat hy in vers 16 met ’n baie diep belydenis vorendag kom:

Wees my genadig, want ek is eensaam ...

Sy sondes maak dat daar ’n afstand is tussen hom en God.

Die grootste eensaamheid wat daar kan wees, is ’n eensaamheid sonder God.
Ons is ook in sommige opsigte so verkeerd.
As jy ’n alleenpad wil loop, loop jy ’n doodsweg want dit skeur jou so in die donker in dat jy in jou swaarmoedigheid ook God verloor.
O my God, ontferm U oor my
in my diepe ongeluk;
eensaam is ek - o verhoor my! -
gans ellendig en in druk.
Om my heen, aan alle kant,
is die skrik van duisend dode;
laat dan, HEER, u regterhand
my verlos uit al my node.

Dit is die verskriklike eensaamheid sonder God.

Maar daar is nog ’n eensaamheid.  Dit is die eensaamheid waar ons alleen is tussen die mense, omdat ons God by ons het.
Dit is ’n voorreg as ons hierdie soort van eensaamheid ervaar.
Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. (Psalms 25:16 AFR53)
     
Die nag van die Here Jesus Christus geboorte was daar ’n koor van engele uit die hemel wat dit in die velde uitjuig dat die Seun van God gebore is.
Wanneer Hy volwasse is, kla Hy sy nood:

En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. (Matteus 8:20 AFR53)

Die einde van Jesus se lewe was die eensaamste van al die tyd.
Verlaat van God en mens skreeu Jesus dit aan die kruis uit:

My God, My God, waarom het U my verlaat?

Alleen is Hy die dood in.

Psalm 130 is van Hom waar:

            Uit dieptes gans verlore
            van redding ver vandaan
            waar hoop se laaste spore
            in wanhoop my vergaan;
            uit diep van donker nagte
            roep ek, O Here, hoor,
            en laat my jammerklagte
            tog opklim in U oor!

En die Here het gehoor, want daar het verlossing van eensaamheid gekom.  Ons Verlosser leef – Hy het die eensaamheid van die dood oorkom en opgestaan.

Die betekenis van Jesus se oorwinning oor die dood en oor alle eensaamheid is dat Hy ons daarmee leer dat ons nooit eensaam hoef te wees nie.
HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie.  Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. (Psalms 25:4-5 AFR53)
En ook in vers 12:

Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. (Psalms 25:12 AFR53)

Wanneer ons sterf, sterf ons ook nie eensaam soos die Here Jesus nie.
Jy sal vandag saam met My in die Paradys wees!

In die versoening van die Here Jesus se kruisdood kan ons bid as ons eensaam raak:

Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek.  Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek.  o God, verlos my (Israel) uit al sy benoudhede! (Psalm 25:20-22 AFR53  -  gewysig om by die preek in te pas MJdP)

Daarom moet ons selfs in ons alleenste oomblikke onthou wat gesing word in Psalm 23:

            my hart ken geen doodsvrees of verskrikking
            omdat U staf my troos is en verkwikking.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 138:1, 4.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Januarie 2006 (aand)