Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  145:1, 12.

Skrifberyming 43:2.

Skriflesing
:  Psalm 27.
Teks:  Psalm 27:4

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

Alle mense maak emosies van wisselende aard deur.  Hierdie Psalm beskryf ook die deining van ons gevoel en die ontroeringe wat ons deurmaak: Jubel en smeking lê dikwels vlak langs mekaar. Dink maar net aan die man wat met trane uitgeroep het:

Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp! (Markus 9:24 AFR53)

Hoor u die kontras: hy bely dat hy glo, maar tog smeek hy vir hulp om te kan glo!?

Hierdie Psalm is deur Dawid gedig toe Hy die eerste keer die troon as koning bestyg het. Let op na die kontraste:
Die kernboodskap van verse 1-3 is dat vir die gelowige alle vrees uitgesluit word!
Selfs die ergste omstandighede kan ons nie laat vrees nie, want die HERE is ons God.
Die Digter sê baie duidelik wat die rede vir sy stelling is:
Die HERE is die toevlug van my lewe
Ons weet uit die Here se openbaring in die Nuwe Testament dat die HERE dit doen in Jesus Christus, omdat Hy vir ons die dood beheers (Hy het sy lewe afgelê) en oorwin het.
Wat is die hooftema van hierdie Psalm, m.a.w.  wat is die betekenis daarvan vir ons vandag?  Hierdie Psalm is ‘n lied van geloof.

O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie… (vers 13). 

Geloof maak nie dat ons nie hartseer het nie en dat ons ook nooit onseker raak nie. Daarom is dit noodwendig dat geloof ook gewortel is in die dieptes van ons smeekgebede.  Ons hoor dit in hierdie Psalm:

Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u kneg nie af in toorn nie: U was my hulp! Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil!  (vers 9).

In vers 4 openbaar die Here dat God se hulp nooit ‘n vanselfsprekendheid is nie.  Die Here verwag van ons om ons hele lewe lank aktief te soek na omgang met Hom.

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel (vers 4).

Vers 7 en vers 12 maak dit duidelik  dat ons God se hulp alleen kan verwag wanneer ons diep in die gebed smeek.  Dis terselfdertyd ‘n belydenis dat as ons aan onsself oorgelaat sou word, ons in barre hulpeloosheid sou wegsypel.

Hoor, o HERE, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my (vers 7).

Die Heilige Gees openbaar verder dat ons veiligheid ook gevind word in ons verkeer met God in sy heiligdom. 

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel. (vers 4) 

Kyk na die kernbegrippe van hierdie sin:
Die digter se oorheersende begeerte om in God se heiligdom te wees, span verder as net hierdie lewe:
Daar was al ander gelowiges wat ook so ‘n pad voor ons uit geleef het.  U onthou mos Paulus se woorde:

Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het …  om Christus as wins te verkry  en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;  sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,  of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. (Filippense 3:8 -11)

Toe die Psalm in die Ou Testamentiese tyd gebruik is met die troonsbestyging van die koning, was daar na vers 6 eers ‘n onderbreking was.  Die Psalm is voorgedra tot by die woorde:

En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE (vers 6).

Dan is die brandoffer eers aan die brand gesteek.  Wanneer die offers aan die brand gesteek is, het die volk trompette geblaas en met koorsange die Here toegejuig. 
Ons lees van hierdie ou gebruik by die volk reeds in Numeri 10:10.

Op die dag as julle vrolik is, sowel as op julle feestye en by die begin van julle maande moet julle by jul brandoffers en by jul dankoffers op die trompette blaas: hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die HERE julle God. (Numeri 10:10 AFR53)

Wat natuurlik baie kontrasterend is, is dat die offer op die aarde met ‘n gejubel en gejuig van blydskap gebring word.  
Dis net merkwaardig dat vuur wat lig gee en wat die teken is van God se suiwering, op die dag van die versoening deur Jesus Christus, heeltemal gewyk het.  Dis waar dat die vuur van God se toorn geestelik op Hom neergebrand het, maar dit het van die sesde tot die negende uur toe oorgegaan in letterlike duisternis.

Terug by Psalm 27 begin die koning nou die troon bestyg.  Dit doen hy terwyl hy bid en smeek.
 
Hoor, o HERE, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my (vers 7).  

Ons bid vir genade en ons smeek dat die Here ons moet antwoord.  Die antwoord van die Here is dat Hy ons in sy koninkryk ontvang.  Baie prakties dat ons in die ewige lewe by Hom ontvang mag word wanneer ons hier uitgelewe is.

Ons is aangewys op onverdiende genade wat ons van God af ontvang!   Daarom soek die digter die aangesig van God! 
Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o HERE! (vers 8).
Uiteraard staan dit hier met ‘n dubbelde betekenis: 
Die vervulling van hierdie Psalm lê natuurlik in die troonsbestyging van ons Koning Jesus Christus.
Dit is waarom die digter van Psalm 27 kon uitroep :

O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie… (vers 13).

Lewe word meteens meer as net ons polsslag en asemhaal  -  dit word die ewige lewe.  Dit word die lewe in die koninkryk van God.  
U geliefde het die Here sy hele lewe lank gesoek en aanbid. 
Nou bly die laaste vers ons aansporing, want ons het nog nie die pad end-uit geloop nie:

Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE! (vers 14).

Ons wag op die Here: ons verwag die Here Jesus op die wolke. Aanstons is ons ook in die ewige koninkryk van God saam met hulle almal wat ons voorgegaan het.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  90:9 

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Die Psalm het ‘n paar woorde/begrippe wat elkeen twee keer in die Psalm voorkom.  Hulle is almal sleutelwoorde in ons geloofslewe.  Die woorde is: bevry, vrees, soek, U aangesig o HERE,  verlaat en wag op die HERE.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Tydens die begrafnis van:
Datum: 3 Januarie 2004  -  Oom Aad Vreulink (91 jaar oud)