Sing vooraf: Skrifberyming 14-3 (53):3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 25:1, 2

Gebed
Amen.

Psalm 34:6

Skriflesing:     Psalm 34
Teks:               Psalm 34:14; Kategismus Sondag 43

(34:14) Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. (Psalms 34:13 AFR1953)

Hierdie bevel van die Here raak natuurlik twee van die Tien Gebooie. Die twee hou ook verband met mekaar.
Al twee die gebooie gaan oor laster.
Ons kyk na hierdie saak van tongsonde van die volgende kante af:
1. Die swak plek in ons geestelike mondering
2. Die eie werke van die duiwel

1. Die swak plek in ons geestelike mondering

Daar is baie sondes wat ons met ons tonge aanvang. Van die sondes is dinge soos valse getuienis.

Ons howe vereis van ons om die waarheid te praat as ons getuienis lewer oor ’n bepaalde saak. Waarom?
Presies dieselfde geld die eer van ons naaste. Ons mag nie bedrog spreek oor ander mense nie.
Dit gebeur soms dat ons iets negatiefs van iemand hoor en dan sommer in goedertrou gaan oorvertel.
Die tongsondes rus natuurlik op ’n swak plek in ons geestelike struktuur. Waarom sal mens van iemand anders skinder of kwaadpraat?
Kom ons kyk na twee voorbeelde van die vrugte van jaloersheid in die Bybel:

En toe Ragel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Ragel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê: Gee vir my kinders of anders sterf ek. (Genesis 30:1 AFR1953)

En die aartsvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egipte toe; maar God was met hom (Handelinge 7:9 AFR1953)

Luister wat leer die Bybel van haat:

Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. (Spreuke 10:12 AFR1953)

Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar. (Spreuke 26:26 AFR1953)

Kwaadpratery word deur die Here saamgegroepeer met ’n paar ander lelike dinge. Luister wat laat die Heilige Gees die apostel Petrus neerskryf:

Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery; (1 Petrus 2:1 AFR1953)

Die mens is maar iemand wat gewild wil wees.
Soms kan ons nogal verkeerd wees terwyl ons dink ons is reg!
Die punt is net dat ons wat van ons geloof ’n ernstige saak maak, moet waak dat lieg en kwaadpraat (valse getuienis) nie ’n gewoonte raak nie – wat in elk geval deur baie beskou word as dat dit nie regtig sonde is nie.

2. Die eie werke van die duiwel

Die aard van skinder en swartsmeer van mense is in wese dieselfde as om leuens te vertel.
Luister net:

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan. (Johannes 8:44 AFR1953)

Om leuens te vertel is om die duiwel na te volg, want die sondeval in die hemel en die een op die aarde (wat ons getref het), berus op leuens wat die duiwel versprei het.
Dit wat die duiwel in die hemel oorgekom het, naamlik dat God hom daar uitgesmyt het, en dit wat ons oorgekom het, naamlik dat die Here ons uit die Paradys uitgesmyt het en ons daarna met die doodstraf gestraf het en die aarde om ons ontwil vervloek het, wys baie duidelik die pad: As jy wil lieg, is dit wat van jou gaan word!

Die Here vereis dat ons hierdie dinge moet glo.
Iemand wat in God glo en by God se waarheid bly, is iemand in wie God die Heilige Gees werk. Iemand wat lieg, is iemand wat die Heilige Gees en sy (in)werking weerstaan.

Die gebod van die Here skerp ons dus doodgewoon op om die waarheid lief te hê.
In die waarheid lê ons aanbidding ingebed – die Heilige Gees sorg daarvoor.

Kom ons waak oor ons tong en alles wat hy kwytraak. As versoendes en as kinders van God wat deur die liefde van sy Gees gelei word, mag ons glad nie die Here bedroef deur op enige manier valse getuienis kwyt te raak nie. Ons tong is nie gegee om mee te lieg nie, maar om God te verheerlik.

Kom ons lees saam in die Heidelbergse Kategismus Sondag 43 wat ons hiervan bely:

Vraag 112: Wat eis die negende gebod?
Antwoord: Ek mag teen niemand valse getuienis aflê (a), niemand se woorde verdraai (b), nie ’n kwaadsteker of lasteraar wees nie (c), niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie (d). Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel (e) se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring (f) nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely (g). My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder (h).
(a)Spr 19:5, 9; 21:28. (b) Ps 15:3; 50:19, 20. (c) Rom 1:30. (d) Matt 7:1; Luk 6:37. (e) Joh 8:44.
(f) Spr 12:22; 13:5. (g) 1 Kor 13:6; Ef 4:25. (h) 1 Pet 4:8.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 86:6

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Oktober 2006 (aand)