Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:1, 5, 17

Gebed

Psalm 43:3

Skriflesing:    Lukas 6:37-42 en Psalm 51
Teks:            Psalm 51:8; Heidelbergse Kategismus Sondag 43

Kyk, U het ’n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend (AFR53).

Wat getuig elkeen van ons se lewens van dit wat binne-in ons gebeur? Dawid het hierdie Psalm geskryf die nag toe hy en Batseba se kindjie gesterf het. Hy het deur verskriklike worstelinge gegaan, want hy het geweet dat die dood van daardie kindjie die direkte gevolge was van sy verkeerde lewe. Hy het nie met sy lewe getuienis gegee van die waarheid nie:
Om getuienis te gee van jouself of van iemand anders beteken dat daar ’n boodskap van jou af moet uitgaan.
Valse getuienis kan net gelewer word deur ’n mens in wie se eie binneste daar ’n gebrek aan innerlike opregtheid is. Dit was wat Dawid in daardie stadium van sy lewe oorgekom het.

Daar staan in vers 8:

U het die waarheid lief.
Dit is die betekenis van vers 7:

. . . in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang!
Ons kan nie hierdie Psalm lees sonder dat vers 19 ons aandag trek nie:

Die offers van God is ’n gebroke gees; ’n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!

Uit hierdie woorde is dit duidelik dat God ons vergewe en dat daar vir ons ’n pad terug is na die waarheid toe wanneer ons werklik berou het oor dit wat ons verkeerd gedoen het.
Die eerste verhouding waarvan daar sprake is, is dus eerlikheid teenoor God. Dit is die basis, maar omdat dit ook die verhouding met ons naaste raak, kyk ons na ’n paar beginsels wat in die gedeelte in Lukas 6:37-42 gegee word:
Daar is natuurlik die uitsondering wanneer een mens oor ’n ander mens moet oordeel, soos wanneer ’n regter of magistraat iemand moet verhoor en oordeel oor wat waar of vals is, en moet oordeel oor wat gestraf moet word en wat nie. Maar die beginsel is dat die Here inderwaarheid die Een is wat die oordeel vel in die hof – Hy gebruik die regbank om sy reg oor mense te vestig.

Die valse getuienis waarvan die Bybel praat, is iets anders as dit.
Lukas 6:41 praat van dieselfde ding, maar net met ’n ander beeld:

Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?

Negatiewe kritiek, skinder, veroordeling en beswaddering – al hierdie soort dinge is in die gesigsveld van hierdie teks.
Opsommend sou ons dit so kon saamvat:
Kom ons kyk hoe vat ons belydenis hierdie sake saam in Kategismus Sondag 43.
Vraag 112: Wat eis die negende gebod?
Antwoord: Ek mag teen niemand valse getuienis aflê (a), niemand se woorde verdraai (b), nie ’n kwaadsteker of lasteraar wees nie (c), niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie (d). Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel (e) se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring (f) nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely (g). My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder (h).
(a)Spr 19:5, 9; 21:28. (b) Ps 15:3; 50:19, 20. (c) Rom 1:30. (d) Matt 7:1; Luk 6:37. (e) Joh 8:44. (f) Spr 12:22; 13:5. (g) 1 Kor 13:6; Ef 4:25. (h) 1 Pet 4:8.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 42:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 April 2004 (aand)