Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  89:1, 6.

Gebed.

Psalm  46:1, 3

Skriflesing: Psalm 89.
Teks: Kategismus Sondag 47. Psalm 89:9

Grootmagtig is U, o HERE, en U trou is rondom U.

Die gebed wat die Here ons leer, het elemente wat ooreenstem met die gebooie wat Hy ons gegee het.
Net so is die gebed wat die Here Jesus Christus ons leer. Die eerste gedeelte handel oor Goddelike sake, naamlik:
Dan eers begin die gebed met ons behoeftes:
Ons moet daarop let dat die Here Jesus juis die bede in hierdie gebed in 'n bepaalde volgorde van belangrikheid gee. Die belangrikste saak is die Naam van die Here.
Laat U Naam geheilig word.
Daar sal 'n dag kom wanneer ons nie meer die res van die "Onse Vader" sal bid nie, omdat omstandighede so sal verander dat ons dit nie meer kan bid nie. Dan sal ons nog steeds bid dat die Naam van God geheilig moet word.
Al wat dan sal oorbly, sal ons wees wat saam met die engele jubel en juig en die heerlikheid van God tot in alle ewigheid besing. Die hele Onse Vader is dus in sy wese daarop ingestel om die Naam van God te heilig en te verheerlik.

Is daar by ons 'n behoefte om te bid dat die Naam van die Here onder ons geheilig moet word?  Kom ons kyk kortliks na Wie die Here is:

Ter wille van ons het die Here Homself 'n aantal name gegee. Dit klink miskien vreemd as mens dit so stel, maar dit is werklik om ons ontwil dat die Here sy name aan ons bekend gemaak het.
Dieselfde geld die Name wat die tweede Persoon van God raak, bv.
Dit is waarom die Here sy Naam aan ons bekendmaak.
Dit is waarom Job kon berus met die woorde:

Die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here (Job 2:21).

Hy het geweet dat alles en almal lewe by die grasie van God se heiligheid, en dat dit daarom ook by die Here self berus, om wat lewe weer terug te neem.
Dit was ook die doel van die lewe en sterwe van die Here Jesus Christus.
Maar die gebed gaan dieper as net die individuele gelowige.
Aanvanklik (voor die sondeval) het ons mos die Naam van die Here geken. En daarmee ook die heiligheid van die Here. Maar met die sondeval het ons kennis ook skipbreuk gelei.
Wat ons saak nog verder verswaar is die feit dat ons, behalwe die natuur, ook nog die geskiedenis het waarin ons die dade van God kan sien - maar tog bly die meeste van ons blind. Kom ons pas hierdie stelling toe: Die werklike kennis en behoefte om God te verheerlik ontbreek.
Maar daar is 'n saak wat nog belangriker is: Het ons die Naam van die Here werklik lief?
Die erns van iemand se godsdiens kan met reg betwyfel word wanneer hy of sy die een oomblik bid dat God se Naam geheilig moet word, maar 'n baie klein rukkie daarna die Here se Naam laster in 'n gesprek.
Wanneer die Here Jesus Christus die "Onse Vader" aan sy dissipels leer,  gee Hy die opdrag dat die Naam van die Here in hulle hart maar ook op hulle lippe moet wees.
Waarom al hierdie erns en nougesetheid t.o.v. die heiliging van die Naam van die Here?
Teen hierdie agtergrond besef ons juis die feit dat ons te swak is om dit behoorlik te doen.
Maar ons moet onthou, dat daar ook op hierdie gemeente die verpligting rus dat hulle hierdie gebed moet uitleef.
As ons so skynheilig sou wees dat ons hierdie gebed bid, maar die teendeel doen, laster ons die Naam van God i.p.v. om dit te heilig.
Kom ons kyk saam wat ons hieroor bely in Kategismus Sondag 47:

Vraag 122:  Wat is die eerste bede?
Antwoord:  Laat u Naam geheilig word.  Dit is:  Gee allereers dat ons U reg ken (a) en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter (b).  Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word (c).
(a)Joh 17:3;  Jer 9:24;  31:33, 34;  Matt 16:17;  Jak 1:5;  Ps 119:105.  (b) Ps 119:137;  Luk 1:46, 47, 68, 69;  Rom 11:33.  (c) Ps 71:8;115:1.

Bid dan, in hierdie tyd van genade, dat die Naam van die Here onder ons geheilig mag word, sodat ons uiteindelik die Heiligheid van die hiernamaals kan binnegaan.
Amen.

Slotgebed.

Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word, onder ons, sodat ons U reg mag ken en eer en vrees. Lei ons met die krag van U Gees, sodat ons U soek terwyl U nog te vind is, en terwyl U liefde in die Kruis aan ons geopenbaar word. Verhoor ons om die Here Jesus Christus se ontwil.
Amen.

Slotpsalm  63:2, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.


Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Mei 2004 (aand)