Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 6.

Gebed.

Psalm 1:1

Skriflesing: Psalm 1.
Teks: Kategismus Sondag 49. Psalm 1: 6
Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.

Psalm 1 praat van twee paaie waarop 'n mens kan gaan. Kom ons sê dat daar twee moontlikhede is waarvolgens mens kan lewe. Die een moontlikheid is om regverdig te wees. Die ander moontlikheid is om onregverdig te wees.

Daar word die volgende dinge van die regverdige vertel:
Hierdie dinge is tekenend van 'n bekeringslewe. Dit is daarom ook kenmerkend van 'n ware gelowige, want dit is eie aan sy lewensstyl. Ons lewens moet ook op hierdie styl gelewe word:
Wanneer ons bid: Laat U wil geskied, gebeur daar eintlik drie dinge:

1. Dit is die gebed van 'n wedergebore hart.
2. Tweedens is dit 'n voorskrif van die hoogste Koning.
3. Derdens kry ons in hierdie gebed die voorbeeld van die engele.

1. Dit is die gebed van 'n wedergebore hart.

Ons mag net bid dat die wil van die Here op aarde moet geskied, as dit by ons 'n werklike behoefte is.
Ons deel mos almal in die genade van die Here Jesus Christus. Dit is tog immers waarvoor Hy vir ons onthalwe 'n kruisdood gesterf het. Ons weet dus dat ons begenadigdes is. Wat is die effek daarvan?
Lees Psalm 1 goed en dan merk u op dat daar drie verskillende grade van verval in die mens se lewe is.
Die Psalmdigter stel dit baie duidelik in watter mate elkeen van hulle die wil van die Here doen.
Ons sou nie hierdie dinge kon raaksien as die Here Jesus nie vir ons gesterf het nie.
Dit is natuurlik ons motivering vir hierdie gebed van die Onse Vader. Dit is waarom gesê word dat net iemand met 'n wedergebore hart hierdie gebed kan bid. Ons ken die Here.
Wat van ander skepsels, soos die engele?
Soos al die ander gebede van die Onse Vader is hierdie een ook nie selfsugtig nie.
Die rede vir hierdie ernstige gebed vir alle gelowiges is omdat al die gelowiges in hierdie tyd uitgelewer is aan die spanning en stryd om goed en kwaad van mekaar af te onderskei. Die ware gelowige het tog die ernstige begeerte dat die Here al die uitverkorenes tot hulp moet wees in hulle nood.

2. Tweedens is dit 'n voorskrif van die hoogste Koning.
Hy het bepaal dat deel van ons dankbaarheid vir die groot verlossing wat Hy oor ons bewerk het, in ons gebede sal uitkom. Onder andere in ons gebed dat die wil van die Here op die aarde moet geskied ? en dat dit ook in ons gehoorsaamheid na vore moet tree.
Ons moet net by onsself baie duidelikheid hê oor die betekenis van die gebed "Laat U wil geskied." Dit beteken dat ons onderneem om die wil van die Here op letterlik elke terrein van die lewe uit te voer:
Dit sal net kan gebeur as ons elke stukkie van ons lewe beginselmatig benader, en voortdurend weeg om te doen wat vir God belangrik is. M.a.w. ons moet baie sterk beginselgerig lewe.
Die hele saak het natuurlik 'n rooi lig ook.
3. Derdens kry ons in hierdie gebed die voorbeeld van die engele.

Die Here gebruik die engele as 'n voorbeeld in ons gebed, om ons te bemoedig.
Ons het hierin ook die voorbeeld van die Here Jesus Christus ? God se Seun, ons Here en Verlosser.
Daarom is hierdie gebed ook iets van 'n belydenis waarmee ons ons dankbaarheid betuig omdat die Here ons so verander het dat ons werklik nie meer lus het om sondes te doen nie.
Leer my Heer, U regte weë.
Wys die regte pad my aan.
Maak my hart daartoe geneë
om met lus daarop te gaan.
Wil my deur U waarheid leer,
lei my dwalende gedagtes;
want U is my Heil, o Heer,
U is ek altyd te wagte.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 121: 1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Maart 2002.