Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 63:3.

Gebed.

Psalm 105:1, 22.

Skriflesing: Psalm 104
Teks: Kategismus Sondag 50; Psalm 104: 14, 15
... om broodkoring uit die aarde te laat voortkom, en dat wyn die mens se hart kan bly maak; om die aangesig te laat blink in die olie, en dat brood die mens se hart kan versterk.

Toe ons die deel van die Onse Vader behandel het waar ons bid: "Laat U wil geskied," het ons gesien dat ons as't ware met daardie gebed voor die Here in die hemel staan, en by Hom smeek dat sy raad op die aarde uitgevoer moet word, en ook deur ons gehoorsaam moet word.

Net daarna bid ons: "Gee ons vandag ons daaglikse brood."
Ons kan die gebed: "Gee ons vandag ons daaglikse brood" van verskillende kante af benader:

1. Dit is 'n gebed dat ons arbeid lewensmiddele mag oplewer
2. Ons bid daarmee dat die Here ons arbeid seën
3. Ons bid met vertroue tot die Here

1. Dit is 'n gebed dat ons arbeid lewensmiddele mag oplewer.

M.a.w. ons bid vir al die middele wat ons elke dag nodig het om van te lewe. Maar ons bid dat ons dit deur ons daaglikse werk in die hande kry.
Die ongelowiges mag dalk dink dat hierdie gebed nie saam met hulle werk gebid hoef te word nie, omdat hulle rykdom of besittings vanself die gevolg is van hulle werk. Maar dis nie waar nie, geen voorspoed kom na enige mens toe, behalwe deur God se hand nie.

2. Ons bid daarmee dat die Here ons arbeid seën

Mens kan nie van brood alleen lewe nie.
Ons bid dus vir fisiese middele en vir geestelike seëninge.
Dit gaan in hierdie opsig daaroor dat ons met die geloofsoog God se teenwoordigheid in ons daaglikse werk en in ons lewe sien, en beleef hoe die Here ons bewaar.

3. Ons bid met vertroue tot die Here

Die Here het elke keer met ons 'n verbond gesluit.
Die Here het nog altyd gebede verhoor, hoe onwaardig die bidder ookal gewees het.
Ons gebed moet ook wys dat ons ons vertroue op God stel, en nie op die stoflike dinge nie.

Deur die sonde het ons van God vervreemd geraak. Ons het inderdaad die Here se vyande geword. God was nie hiermee tevrede nie, en Hy het die toestand verander:
Een van die opdragte wat die Here Jesus vir ons gegee het, was dat ons vir al ons nood tot die Vader moet bid. Die Heilige Gees is toe ook later gestuur om ons onder andere hierin by te staan.
Kom ons lees Kategismus Sondag 50 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 8: 1, 4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 Maart 2002.