Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36: 2.

Gebed.

Psalm 22:4.  

Skriflesing:  Psalm 105:1-23.

Teks:  Kategismus Sondag 10.

Dit gaan oor die voorsienigheid van God. Hierdie deel van ons belydenis wat oor die voorsienigheid van God handel,  is ongetwyfeld een van die sake wat ons die meeste troos en versterking in hierdie lewe bied. Dit is 'n soort van 'n kruispad in die geloofslewe van elke mens.
Die Here het al voor die skepping 'n raadsplan opgestel waarin Hy beplan het hoe en wat geskape sou word, en hoe die Here die dinge dan in die tyd in stand sou hou. Hierdie raadsplan van God noem ons die voorsienigheid, want dit beteken:
Die voorsienigheid het dus twee kante. Ons kan dit 'n teoretiese en 'n praktiese kant noem.
Dit is nie net goed genoeg dat ons nou weet van hierdie leerstelling wat in die Bybel voorkom nie. Ons moet ook 'n goeie  kennis daarvan hê, want dan bied dit ons baie vreugde en sekuriteit in ons geloofslewe.

1.    Die voorsienigheid laat ons in die eerste plek in die onbegrensde krag van God glo.
2.    In die tweede plek laat dit ons God se koningskap erken.
3.    Derdens gee dit aan ons die vrymoedigheid om ons spontaan en sonder vrae aan die Vadersorg van God toe te          vertrou.

1.    Die voorsienigheid laat ons in die onbegrensde krag van God glo. 

Dit val alle mense op dat daar 'n bepaalde reëlmaat is vir alle dinge.
Uit hierdie gedeelte is dit baie duidelik hoe 'n geweldige krag God het.
Hierdie dinge leer ons dat God en sy werke almagtig is. Daar bestaan geen mag wat God en sy werke kan dwarsboom of verander nie.
Ons leer ook hoe God die dinge op die aarde bewerk in sy voorsienigheid.
Voorbeelde van hierdie dinge is byvoorbeeld ons daaglikse kos.
Kom ons neem siekte as voorbeeld:
Dieselfde geld van die straf van die Here.
Let op hoe die krag van die Here is:
Wat doen ons wanneer ons al hierdie geweldige dinge weet? Ons bid saam met Dawid en sê:
Aan U Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op die aarde ... en in U hand is krag en mag, en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak.  (1 Kronieke 29:11, 12)
2.    Die Voorsienigheid bewys sonder die koningskap van God.

Dit is tog duidelik dat alles in die hemel en die aarde onder die sorg van God se hand, en die beplanning van sy raad is. Kyk maar na die wyse waarop God sy koningskap uitoefen in die voorsienigheid.

In hierdie ryk van God bestaan nie so-iets soos die noodlot nie. Daar is nie 'n mag van kwaad wat kan ingryp in die seën wat ons van God die Vader ontvang nie. Dit is waarom ons so vashou aan hierdie leer van die voorsienigheid.

3.  Met die kennis en geloof in al hierdie dinge, moet daar baie aan ons siel skort as ons ons nie onvoorwaardelik aan
    God en sy sorg toevertrou nie.

Prakties gebeur dit dikwels dat ons geloof skipbreuk lei wanneer ons in stryd raak, en ons sake al hoe verder agteruitgaan.
Wie op die Here vertrou, word nooit beskaam nie.   Op ons Christene van die Nuwe Testament, is hierdie belofte van soveel meer krag as op enigiemand van enige tyd vroeër.  Die deel van God se Raad waar Christus gesterf het vir ons versoening met God, is juis in ons bedeling vervul.

Ons het in Christus die dubbele belofte
Daar is geen kans dat ons ooit die genade van God sal ontbeer  as ons in geloof volhard, en volhard in die kennis van God nie.  Ons het juis die rustigheid in ons geloof wat aan ons gebied word deur die versekering dat in die voorsienigheid van God ook vir my en my verlossing voorsiening gemaak is.

Kom ons lees Kategismus Sondag 10 saam.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 33:1, 10.   

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 19 Mei 2002
.