Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  84:1.

Gebed.

Psalm  42:1, 5.

Skriflesing:  Psalm 111.
Teks:  Kategismus Sondag 36.  Psalm 111:9
Sy Naam is heilig en vreeslik.
Daar is iets merkwaardigs wat onder ons lewe. Dit is: 
Hoe gebeur dit?
Dit is vanselfsprekend. As ons nie die Naam van God in ere kan hou nie, hoe kan ons dan 'n verhouding in die samelewing onderhou, of 'n verhouding met my naaste?
Daarom is dit nodig om weer oor die derde gebod te preek. Dit is 'n behoefte om te preek teen die veelvuldige gebruik en misbruik van God se Naam. Dit is die enigste manier om 'n hele gemeente te beweeg tot die uitlewing van die belydenis dat ons God se Naam sal heilig tot in ewigheid.

Psalm 111:9 sê die Here se Naam is vreeslik en heilig. Die mense wat nie God se Naam heilig gehou het nie, sal in die hel die dag agterkom hoe heilig die Naam van die Here werklik is. Dit is die  betekenis wat die woorde het soos dit hier staan.
Dit is 'n geweldige sonde om die Naam van God te laster. Het u al mooi gedink waarom dit sonde is? Ons kry die antwoord in die Bybel. 
En die Here het met Moses gespreek en gesê:  Bring die vloeker buitekant die laer uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê; dan moet die hele vergadering hom stenig.
U hoor God self aan die woord.  Hy gebied die doodstraf oor enigeen wat sy Naam misbruik. So heilig is God se Naam. Nie eers 'n heiden word verskoon nie. Lees maar Levitikus 24:15, 16:
As iemand sy God vloek, sal hy sonde dra. En wie die Naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig.  Die vreemdeling net soos die kind van die land - as hy die NAAM laster, moet hy gedood word.
Ons sien hier hoe 'n geweldige ernstige saak dit is om die Naam van God te laster of ydel te gebruik. Geliefdes, enigeen wat nog twyfel of dit 'n ernstige saak is om die Naam van God te laster, nadat hy hierdie gedeeltes gelees het, kan definitief nie daarop aanspraak maak dat hy 'n gelowige is nie.

God self is sinoniem met sy Naam. Die een is die ander.  Dit is waarom die saak so geweldig ernstig is.
Uit al die gedeeltes wat sover uit die Bybel aangehaal is, is dit tog baie duidelik hoe swaar die Naam van die Here gelaai is.
Hoe vloek ons nou teen die Here?
Dit is geweldig hinderlik dat die Naam van die Here deur sommiges van ons so openlik en sonder respek in geselskap gebruik word. Ons vloek onsself daarmee reguit in die hel in.
Onthou tog net dit: God laat Hom nie bedrieg oor die gebruik en die misbruik van sy Naam nie!

Gemeente van die Here Jesus Christus, ons dink nie altyd daaraan dat dit 'n ernstige oortreding is nie. Maar luister hierna: 
Maar dit is nie al manier waarop ons vloek nie. 'n Verdere manier van vloek is om vals te sweer. Of deur onnodig te sweer. Ons hoor dit in geselskap:  Twee persone stry, en die een sê:
    “Ek sweer dis die waarheid!”  Baie keer sommer oor 'n nietigheid.

Jesus Christus leer ons baie duidelik dat geen eed gesweer mag word nie, behalwe by God.
Verder vloek ons deur te staan en luister na iemand wat in ons geselskap aanhoudend vloek, en ons het nie die moed om hom reg te help nie.
Dit is natuurlik nog ernstiger as ons iemand nie meer reghelp nie, omdat ons so gewoond is aan 'n gevloek dat ons dit nie eers meer hoor nie!
Die gebod is in die negatiewe vorm neergeskryf, maar dit is nie in sy karakter net negatief nie. Ons mag nie die Naam van die Here ydelik gebruik nie.
Gemeente, ons moet peins oor die heiligheid van God. Ons moet ook die regte vrees hê vir sy Naam.
Ons kan werklik sover gaan om te sê dat iemand wat vloek nie 'n uitverkorene is nie.
Paulus skryf dat die gelowige geken kan word uit sy werke wat hy doen. Dit is sonder twyfel duidelik dat vloek nie die werk van 'n gelowige is nie.

Waak dat u die Naam van ons Here nie verkeerd gebruik nie.
Kom ons lees Kategismus Sondag 36 saam.
Amen.


Slotgebed.

U Naam is ons hoogste goed, Here, want daardeur lewe ons. Skenk ons ryklik genade uit U hand, sodat ons U gebooie mag bewaar en ook U naam onder ons mag heilig. Ons bid vir wysheid en vir verantwoordelikheid, sodat ons elke keer reg kan onderskei tussen reg en kwaad, sodat ons U wet navolg en die verdienste van ons Here Jesus Christus in gedagtenis hou.
Amen.


Skrifberyming  31:1  (Wysie Psalm 36)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 November 2002.