Oggenddiens: 23 Februarie 2003.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 30:7.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 99:4, 5.

Gebed.

Psalm 86:3.

Skriflesing:  Psalm 145.
Teks:  Kategismus Sondag 45.  Psalm 145: 18   
Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep. Aan die wat Hom dien, gee Hy wat hulle vra, Hy hoor as hulle om hulp roep en Hy red hulle.

In ons aanloop na die Heilige Nagmaal toe, moet ons tog baie bid. In hierdie diens leer ons weer nuut van die Here waarom die gebed so belangrik is.
Ons gee vanoggend veral aandag aan die volgende aspekte van die gebed:
1. Waarom bid ons?
2. Die inhoud van ons gebed.

1. Waarom bid ons?

Dit is die Heilige Gees wat geloof in 'n mens vestig, en dan is dit ons geloof in God wat ons dryf om die Here te aanbid.
Die Bybel onderstreep een baie belangrike saak: ons geloof gee aan ons gebed krag en lewe.
Deur die geloof weet ons van die God se mag waarmee Hy oor ons lewe beskik.
Die gebed bestaan egter nie net uit dank aan die Here vir genade wat Hy gee en gegee het nie.
Ons moet net altyd onthou dat daar in die gebed twee dinge is wat mekaar moet ontmoet:
'n Gebed wat nie uit behoefte gebid word nie, is kragteloos en leeg, want dit het nie inhoud nie.

Die kruisdood van Jesus het ook iets te sê vir ons gebedslewe.
Dit beteken nie dat ons gebede dadelik verhoor gaan word as ons bid nie.
U moet ook nie die krag van die gebed onderskat nie.
So sal mens meer voorbeelde uit die Bybel en ook uit ons eie geskiedenis kan haal om aan te toon hoe die Here gebede verhoor en selfs met magtige wonderwerke dit wat die gelowiges nodig het, vir hulle gee wanneer hulle daarvoor bid.

2. Die inhoud van ons gebed.

Waarvoor moet of mag 'n mens alles bid? Daarvoor het die Here Jesus die Onse Vader gegee.
Verder is die liggaamlike welsyn ook deel van die gebed.
Ons eie geestelike welvaart kom ook in die gesigsveld:
Gebed is natuurlik nie net om te vra nie. As ons bid verhef ons ook die lof van die Here. Dink byvoorbeeld aan Psalm 116 waar ons sing dat ons God liefhet, en dat ons Hom aanroep al ons lewensdae. 
Dit is presies wat in ons teksverse ook staan.

Die vooreg om te bid is eintlik so groot dat dit sekerlik in sy volle konsekwensies by ons verbygaan, want die Here vergewe ons baie meer as net ons sondes wat ons voor Hom bely.
Kom ons lees Kategismus Sondag 45 saam
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 28B

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Februarie 2003.