Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 27: 1

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 25: 2

Gebed.

Psalm 49:4.

Skriflesing:  Psalm 25.
Teks:  Kategismus Sondag 43; Psalm 25:4, 5
Here, maak my U weë bekend; leer my U paaie.  Lei my in U waarheid ...

Die woorde klink baie mooi, en ons sing dit ook graag in Psalm 25: 2:
Leer my Heer, U regte weë ...
Vers 5 bid dat die Here ons sy waarheid moet leer.
Kom ons dink net eers watter pad oneerlikheid geloop het van die begin af.  Anders gestel:  Waarom staan daar iewers in ons belydenis dat om te lieg en bedrieg die eie werke van die duiwel is?
Psalm 25  is 'n Ou Testamentiese gebed vir die verlossing waarvan Jesus Christus die middelpunt is. Dit is baie wyd. Want die leuen betrek alle vorme van oneerlikheid - ook valse getuienis.

Ons eerste geskiedenis  begin met bedrog!  Dink hier aan die volgende voorbeelde uit die Bybel:
Die duiwel het ons bedrieg. Genesis 3:13 
Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.
Die Nuwe Testament bevestig dit: 2 Korintiërs 11:3 
Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.

Jakob het in sy lewe bedrog gepleeg.
Daarom het God toegelaat dat Jakob ook bedrieg is! Genesis 29:25 
En die anderdagmôre  -  daar was dit Lea! Daarom het hy aan Laban gesê: Wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Ragel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg?
Genesis 31:7 
…maar julle vader het my bedrieg: hy het my loon tien maal verander. Maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie.

Die Gibeoniete het Israel bedrieg! Josua 9:22 
Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê: Waarom het julle ons bedrieg deur te sê: Ons woon baie ver van julle af  -  terwyl julle tussen ons in woon?

Daar is soms bedrog in die huwelik:
Rigters 16:10 
Toe sê Delíla vir Simson: Kyk, jy het my bedrieg en vir my leuens vertel; vertel my nou tog waarmee jy gebind kan word.
Rigters 16:13 
En Delíla sê vir Simson: Tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuens vertel; vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar: As jy die sewe haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg.
Rigters 16:15 
Toe sê sy vir hom: Hoe kan jy sê: Ek het jou lief! terwyl jou hart nie met my is nie? Drie maal het jy my nou al bedrieg en my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie.

Ons kan onsself met ons geloofslewe bedrieg!
Jakobus 1:22 
En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

Maar dit is ook so dat die Here nie wil hê dat die mens in hierdie toestand moet voortgaan nie.  Daarom maak hy dit moontlik dat ons deur die Heilige Gees gelei mag word tot die gebed dat ons in die waarheid geskool moet word.
Dit is vanselfsprekend ook 'n gebed dat die Here ons moet help om met die duiwel te breek.
Omdat die duiwel die waarheid haat, gebeur dit dikwels dat iemand deur ons onverhoord veroordeel word.
Ons opstandigheid teenoor die Here wanneer dit nie met ons in die lewe gaan soos wat ons wil hê dit moet gaan nie, lê op dieselfd vlak.

Aan die ander kant kan mens ook net hierdie gebed bid onder die leiding van die Heilige Gees, en as jy 'n wedergeborene is.
Sonder hierdie innerlike oortuiging sal geen mens die behoefte voel om bewaar te word van elke moonlike aanval van die leuen nie.

Die gebed van Dawid was ook baie persoonlik: leer MY ...
Mens kan tog nie bid vir die waarheid as jy nie jou eie oreerlikheid bely en smeek vir hulp en vergifnis nie!
Hier is ootmoed in hierdie gebed, want toe Jesus gesterf het, het Hy ook gesterf sodat ons mag liefhê soos Hy.
Hy het dus gesterf sodat sy liefde in ons mag wees.

Maar kyk na die gevogle van die Here se liefde in ons:
Innerlike opregtheid is 'n saak wat God wil, en wat Hy in ons werk, en wat dan ook deur 'n gehoorsame lewe bevestig word.
Daar is net een pad weg van die leuen af, en dit is om saam met Christus op pad te gaan.
Here, leer my U paaie.
Here, leer my U waarheid.

Kom ons lees Kategismus Sondag 43 saam.
Vraag 112:  Wat eis die negende gebod?
Antwoord:  Ek mag teen niemand valse getuienis aflê (a), niemand se woorde verdraai (b), nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees nie (c), niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie (d).  Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel (e) se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring (f) nie.  In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely (g).  My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder (h).
(a)Spr 19:5, 9;  21:28.  (b) Ps 15:3;  50:19, 20.  (c) Rom 1:30.  (d) Matt 7:1;  Luk 6:37.  (e) Joh 8:44.  (f)  Spr 12:22;  13:5.  (g) 1 Kor 13:6;  Ef 4:25.  (h) 1 Pet 4:8.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 42 : 1, 5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Februarie 2003.