Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  146:1, 4, 6.

Gebed.

Psalm 19:4.

Skriflesing:  Psalm 51.

Teks:  Kategismus Sondag 3.  Psalm 51: 12     

Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuut my gees en maak my standvastig.

Waar kom die stroom van ellendes vandaan wat so oor die mensdom spoel? U kan nou die vraag op verskillende maniere beantwoord.
Kom ons gaan kyk na die volgende drie sake:

1. Die skepping van die mens
2. Die val van die mens
3. My wedergeboorte

1. Die skepping van die mens

Die eerste vraag wat by jou sal opkom, is dat jy kan wonder of daar nie iewers in die mens 'n ingeboude fout is wat kon gelei het tot sonde en alles wat daarna gekom het nie. Het die Here nie dalk 'n swak plek in die mens ingeskape toe Hy ons gemaak het nie?
Dis verder uit die gedeelte ook duidelik dat die Here die hele skepping in ons diens gestel het en aan ons onderwerp het sodat ons die Here voluit kon dien.  Daarom was die arbeid wat Adam aan die begin gedoen het, sonder moeite, en het hy dit ook geniet.

Dit blyk ook uit die Here se openbaring dat die mens die enigste skepsel op die aarde is wat sy beeld dra. Dit is net om verder te onderstreep dat die mens baie hoog en goed geskape was, want hy is geskape om letterlik uit God en vir God te lewe. So 'n skepsel het nie die ingeskape eienskappe om in die sonde te verval en hom dan daarop te beroep dat daar 'n swakplek iewers in sy sisteem was wat dit veroorsaak het nie.

2. Die val van die mens

Die twee voorouers van ons het hulle toe kort daarna laat mislei deur die duiwel.
Wat het gebeur dat die Here Hom so verskriklik vir die mens vererg het?
Alle sondes en ellendes wat later in ons geskiedenis voorkom, kom van hierdie een wortelsonde af.
Hierdie sondeval was bindend op elke mens wat daarna gebore sou word, en daarom is ons vandag in ellende.
Dit neem egter nie die geweldige gevolge van die sondeval nie net oor die menslike geslag nie, maar ook oor die hele skepping weg nie.
Wie sal ooit die uiteindelike diepte en breedte van die inhoud van al hierdie ellendes kan bepaal? Dis waar al die ellendes van die mens en die wêreld vandaan kom.

3. My wedergeboorte

Ek is deur Adam se rebellie van God geskei in die sin dat die Here nie nou meer Self in die aandwind met my kom gesels nie. Verder ook dat ek nie meer goeie werke kan doen soos wat ek in staat was om te doen voor die sondeval nie. Nou moet ek siek word en doodgaan ‑ wat nie voor die sondeval gebeur het nie.

Ons het saam gelees in Psalm 51: 7 dat ons in sonde ontvang en gebore word. In die nuwe vertaling staan dit so geskryf:
Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

Nou is ons uit onsself onbekwaam tot enige goed.
Maar tog hou die Here ons vas. Hy het selfs vir Adam en Eva nie weggejaag nie. Hy het hulle wel gestraf en uit die Paradys uitgejaag, maar dit was maar net om sy Vaderlike toorn oor sy stout kinders te openbaar.
Al het die Here ons swaar gestraf, en al het Hy die aarde om ons ontwil vervloek, gaan ons nie almal vir ewig verlore nie.
Maar dan gebeur daar meer dinge met ons en ook in ons. Die Verlosser en God die Vader het na sy hemelvaart die Heilige Gees op die aarde uitgestort, sodat die Heilige Gees die mense tot wedergeboorte kan laat kom.
Anders gestel: Ons moet van die sonde af wegvlug, omdat dit in Christus moontlik is dat ons dit kan doen. Maar dan moet ons ook met ons lewe 'n werklike en opregte berou betoon oor die dinge wat ons verkeerd doen, en daarmee teen God sondig.

Die punt van genade is dit: Ons het van ons kant af teen God in opstand gekom. Maar van sy kant af het die Here ons nog steeds lief.
Kom ons kyk wat ons belydenis van al hierdie dinge sê in Kategismus Sondag 3.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  138:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  21 April 2002.