Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 18:1, 2.
Geloofsbelydenis:  Nicea
Wet
Psalm 86:3.
Gebed.
Psalm 103:2
 
Skriflesing: Rigters 15
Teks: Rigters 15:16-20

En Simson het gesê: Met ’n eselskakebeen het ek een klomp, twee klompe, met ’n eselskakebeen het ek duisend man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem dié plek Kakebeenshoogte. Daarop kry hy baie dors en roep die HERE aan en sê: U het deur die hand van u kneg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenes val? Toe kloof God die holte wat by Legi is, en daar kom water uit; en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legi is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne, twintig jaar lank. (Rigters 15:16-20 AFR53)
 
As jy nie weet waarheen jy op pad is nie, kan jy nie verdwaal nie!
 
Ons oorskat onsself dikwels. Dan kan ons danig verwaand ons eie bekwaamhede opblaas. Totdat die Here ons aan onsself en aan ons eie kragte oorlewer. Dan verander die saak vinnig.
Ons het in die geleesde gedeelte te doen met ‘n baie besondere man: Simson.
Simson is dus ‘n mens wat besonderlik deur God geag word. Die saak staan nog sterker uit as ons dink dat hierdie vyf manne wat hier opgenoem word, almal eenlinge was wat ‘n sentrale plek in die heilsgeskiedenis ingeneem het.
 
Simson het die volk as eenling regeer.
In hierdie gebeurtenis is Simson natuurlik ‘n stylfiguur van die Here Jesus Christus wat ook deur sy volk oorgelewer word aan die heidene. Jesus en Simson moes altwee na hulle oorlewering alleen die doodstryd stry en alleen die magte wat teen hulle gestaan het, oorwin.
 
Die agtergrond van die gedeelte wat ons gelees het, is dit:
Die Filistyne maak toe ‘n sterk leër bymekaar en trek in die gebied van Juda in. Hulle doel was om Simson in die hande te kry. Juda se mense was bevrees en verskrik (vers 11).
 
Tog was dit vir hulle moontlik dat hulle daardie dag vir altyd van die oorheersing van die Filistyne ontslae kon raak as hulle met die regte geloof – en die praktiese toepassing daarvan - teen die Filistyne opgetrek het.
Simson self is nie vir hulle bang nie. Hy onderhandel met hulle.
Dan breek die oomblik aan waar die Almagtige God deur die optrede van Simson profeteer hoe sy Seun die magte van die hel gaan oorwin. Hy gaan die magte verslaan wat dit nie net teen Hom het nie, maar ook teen sy volk - sy gemeente.
Plaas uself terug in die toneel wat op daardie oomblik daar was:
Onlangs het daar ‘n donkie doodgegaan.
Natuurlik maak die Here die mens wat Hy gebruik om sy raad uit te voer nie los van sy mensheid nie. Die Here het Simson ook nie losgemaak van sy mensheid nie. Daarom word hy dors van die woeste geveg.
 
Mense is altyd onvolmaak - selfs die bestes onder ons. So gebeur dit dat Simson hom in die vreugde van sy sukses ook nie aan die HERE verbind sien nie. Baie verwaand sing hy ‘n lied oor hoe hy die Filistyne op hope doodgeslaan het.
 
Van erkenning aan die genade wat God hom gegee het dat hy dit kon doen, sing hy nie een woord nie!

Ons kan onsself in hierdie man sien:
Kyk na die beeld wat Simson uitstraal: Dit is een van ‘n mens wat glo dat net hy en sy krag alles en almal gaan vertrap wat hom sou teëgaan.
 
Uit die aard van die saak kan die Here nie met so ‘n toestand gelukkig en tevrede wees nie.
Dit is natuurlik genade wat ons van God af kry as ons berou mag hê. Dis is groot genade wat ons kry dat die Heilige Gees ons sover beweeg dat ons ons foute mag herstel!  Daarom is Simson se gebed en sy oorwinningslied ten opsigte van gesindheid en inhoud heeltemal verskillend van mekaar.
Hierdie gebeurtenis teken nie net Simson en sy geskiedenis nie. Dit teken vir ons ook die verhouding tussen die Here Jesus Christus en die mense vir wie Hy aan die kruis sterf en versoening bewerk.
Die mense vir wie Simson geveg het, is ook soos ons geloofsverward en meer aan die verkeerde kant van die skeidslyn as aan die regte kant. Hulle skep juis met hulle verkeerde oordeel die omstandighede en die terrein waar die doodstryd en die oorwinning moet plaasvind. Hulle gaan lewer hulle leier uit aan die ongelowige vyand.
 
Die Here openbaar in hierdie gebeurtenis terselfdertyd sy onmeetbare almag:
Nou wissel die jaar en ons gaan in ‘n nuwe jaar in.
Daarom gaan dit ook oor ons gesindheid. Hierin is Simson die dorstige man ons verteenwoordiger: Ons gaan die ou jaar uit en in die nuwe jaar in met ‘n gesindheid van volkome afhanklikheid aan die Here.
Die ware gelowige wat weet waar hy heengaan en waar hy vandaan kom, swerf nie rigtingloos tussen al die gebeurtenisse in sy lewe deur nie.
Die ware gelowige roem nooit eerste in homself nie. Hy leef in die grootheid van Jesus Christus se verlossing, en weet dat hy die lewe as oorwinnaar in Jesus se versoening moet en kan hanteer.
Amen.
 
Slotgebed.
Skrifberyming 5-4:1-6
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 Januarie 2005 (oggend).