Sing vooraf: Psalm 68:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1
Gebed
Psalm 24:4, 5
Skriflesing:      Rigters 16 en Matteus 27:51-55
Teks:               Rigters 16:3; Sondag 17

En Simson het gelê tot middernag; maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp en dié met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en dit opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê. (Rigters 16:3 AFR53)

As mens so na die geskiedenis kyk, is dit merkwaardig hoe die Satan die mens se geloof beheers: Hy laat jou vertrou op aardse dinge, sodat jy die almag van God nie moet raaksien nie.
Die betekenis van hierdie handeling van Simson was dat dit simbool was daarvan dat daar eendag ’n Man sou kom wat die poorte van die mensdom se vyand so sou afbreek.

En Hy het gekom – Jesus Christus die Here. God het mens geword en het onder ons kom woon.

Baie magtiger as Simson het Hy die poorte van die hel afgebreek.

Om dit te kon doen was Hy heeltemal anders as Simson:
Hierdie aanhalings uit die Bybel stel dit baie duidelik dat die offer van Christus – sy priesterwerk – heeltemal eenmalig was.
God het van Hom verwag om in elke opsig gehoorsaam te wees tot die dood toe. Dit staan so beskryf in Lukas 4:5-7:

Toe bring die duiwel Hom op ’n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ’n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort. (Lukas 4:5-7 AFR53)

Hy het Jesus gekonfronteer omdat hy werklik geglo het dat die Here hom sal aanbid eerder as om te sterf.
Maar daar is ’n baie belangrike verskil tussen Christus se opstanding en die mense wat tydens die kruisiging uit die dood teruggekeer het.
Wat mens opval, is die angstigheid wat daar by die ongelowiges was om die feite rondom die Here Jesus Christus se opstanding van die mense af weg te hou.
Die Here se raad word egter nie deur mense gekeer nie, en daarom gaan die apostel Paulus met hierdie nuus die wêreld in.
Luister wat die Here ons leer. Romeine 6:6 en 8 leer dat God ons so liefhet dat al die straf oor ons sondes aan Jesus Christus voltrek is:

. . . aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. (Romeine 6:6 AFR53)

As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, (Romeine 6:8 AFR53)

As gevolg van die Here se liefde vir ons wou Hy ons nie in die hande van die Satan laat, waar ons onsself beland het met die sondeval nie.
Die Bybel leer dat die Here Jesus vir ons gesterf het toe ons totaal sondebesmet en vuil van ons ongeregtigheid voor Hom gestaan het! Die Here self sê dit baie erger: Ons was goddeloos!

Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. (Romeine 5:6 AFR53)

Dit het ons nie net van die mag van die dood vrygemaak nie, dit het ons onder ’n Nuwe Regering met ’n nuwe grondwet en ’n nuwe Koninkryk geplaas: God se regering en God se ewige koninkryk!
Jesus het mos gesê dat Hy lewe en ons sal lewe (Johannes 14:19).
Ons almal moet in hierdie aardse bestaan seker sterf.
Dit is natuurlik so dat die ongelowiges nie hierdie troos het nie.
Daarom moet ons in die Here Jesus se opstanding glo, en bekeerd lewe, want ons deel in die verlossing van die Here Jesus Christus – as ons Hom as ons ewige Verlosser bely.
Kom ons kyk wat ons hiervan bely in Kategismus Sondag 17:

Vraag 45: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak (a). Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek (b). Ten derde is die opstanding van Christus vir ons n betroubare waarborg van ons salige opstanding (c).
(a)Rom 4:25; 1 Pet 1:3; 1 Kor 15:16. (b) Rom 6:4; Kol 3:1, 5; Ef2:5, 6. (c) 1 Kor 15:20, 21.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:9, 10
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 September 2005 (aand)