Ons hulp is in die naam van die HERE wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
AMEN.

Lofpsalm 84: 6.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 89: 6.

Gebed.

Doop: Bartlett tweeling en Koetsierdogtertjie.
Psalm 105:1, 5.

Psalm 29: 1.

Lees Rigters 17 en 18.
Teks: Rigters 17:6
In die dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.
Met hierdie somber geskiedenis verhaal die Here dat wanneer wanorde in 'n gemeenskap/volk/kerk heers, dit deurwerk tot in die betrokkenes se geloofslewe.

Die reël in ons geloofslewe is dat ons geskape is om God te dien soos Hy dit voorskryf. 
Dit is presies wat in hierdie twee hoofstukke openbaar word.

Kom ons kyk na die agtergrond van die stuk geskiedenis:
Daar het sommer vroeg al 'n hele paar dinge skeefgeloop in die volksgeskiedenis en geloofsgeskiedenis van die Israeliete. Al die foute was as gevolg van geloofsongehoorsaamheid en eiesinnigheid.
Die Here lê in hierdie geskiedenis 'n baie duidelike verband tussen sosiale chaos en geloofsverwardheid.
Wat doen mense verkeerd as elkeen doen wat Hy wil?
Die seun was egter daardeur beïndruk.
Ons kom dus agter dat hierdie gesin die Here wel ken en Hom aanbid. Maar die manier waarop hulle die Here aanbid, is verkeerd. Dit kom ons gou agter.
Met hierdie optrede van haar kom ons duidelik agter dat die eerste en die tweede gebooie oortree word. Hierdie gesin beoefen beeldediens en dit word uitdruklik deur die Here verbied.

Daar is 'n verskil tussen beeldediens en afgodsdiens  -  al is altwee verkeerd.
Die tweede saak wat skerp geopenbaar word, is dat hierdie man sy eie heiligdom het waarin hierdie beeldediens gaan plaasvind.
Miga se bidplek het die Here s'n nageboots, maar daar was verskille: belangrike verskille.
Miga se priester het ook van die Here se priester verskil.
Die feit is: al was sy nabootsing van ware godsdiens hoe eg, dit was steeds nie vir die Here aanvaarbaar nie.

Daarom gaan die openbaring van die Here verder:
Die Daniete het 'n probleem gehad, want die volk wat deur hulle verdryf is om hulle grond te vat, het weer teruggekom en 'n deel van hulle grond teruggevat.
Daarom word vertel van hierdie vyf verspieders wat op soek was na grondgebied en wat op hulle omswerwinge by Miga se huis aangedoen het.
Die Bybel laat blyk dat daar regverdiges onder die Daniete was wat nie wou meedoen aan hierdie uitmoorsessie nie, want toe die vyf verkenners terug was by die huis, het hulle baie moeite gehad om die mense te oortuig dat hulle moet gaan veg.
Die bedrog tussen die Daniete en die sogenaamde priester kom alles helder uit wanneer die Daniete terugkom om die vredeliewende mense te gaan doodmaak.
Die hele aangeleentheid klink maar soos 'n storie of 'n stukkie alledaagse geskiedenis totdat ons die Here se siening op die saak kry.
Die mense van Dan het die afgodsbeeld daar opgestel...totdat die bevolking in ballingskap weggevoer is. Hulle het die afgodsbeeld van Miga wat hy gemaak het op sy plek neergesit, en dit het daar gebly solank as wat die huis van God in Silo was (18:30, 31).
Die woorde sê dat die redes vir die ballingskap al by hierdie mense begin het.
Natuurlik moet ons hierdie openbaringsfeite op onsself toepas, want die Here se bedoeling was tog nie dat Hy betekenislose dinge in die Bybel wou neerskryf nie.
Die tweede saak is die kwessie van eiewilligheid.
Die Heilige Gees leer en lei ons in ons Godsdiens en in ons aanbidding. In ons tyd word baie aanspraak gemaak hierop  -  wat ook reg is, want veral die Gereformeerdes swyg  die Heilige Gees en sy werk te dikwels dood omdat ons bang is dat ons in die een of ander vorm van sektarisme sou verval.

Daarom is dit baie goed dat daar in ons tyd weer stemme opgaan dat ons deur die Heilige Gees gelei moet word om die Here met meer hartlikheid en volheid te dien.
Hierdie geopenbaarde wil van die Here raak nie net ons kerkwees nie. Dit raak ons totale lewe.
Met hierdie somber geskiedenis waarsku die Here dat skeefgetrekte aanbidding die fondasies sowel die gemeenskap waar dit voorkom, as die kerklike lewe van die mense wat daarby betrokke is, uitkalwe.
Ons is bestem tot gehoorsaamheid. Ons Here het uit die hemel neergedaal en mens geword.  Hy het die verbond wat God met ons het (en wat ons vanoggend weer beleef het!) oor elkeen van ons waar gemaak. Hy het dit gedoen deur die straflyde en die versoening wat Hy as gevolg daarvan, wille van ons deurgemaak het:
Die Here Jesus se lewe op aarde het juis ook hierdie faset gehad dat dit voortdurend in konflik was met mense en sisteme wat (eiewillig) elkeen gedoen het wat reg is in sy eie oë  -  maar voortdurend die eindadres, naamlik die eer van God en die Koninkryk van God gemis het.
Ons is nie deel van die wêreld nie. Ons is God se geredde kinders. Mag ons redding juis sigbaar wees in twee dinge:
Amen.

Gebed.

Slotpsalm 2: 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  6 Oktober 2002.