Sing vooraf: Psalm 26:6; Psalm 27:4

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 116:1, 9
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Skrifberyming 9-1:1, 11 (26:1, 11).
Wet
Skrifberyming 9-1:1, 11 (26:1, 11)

Gebed
Psalm 86:1

Skriflesing:     Romeine 1
Teks:               Romeine 1:6

onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus  (Romeine 1:6 AFR53)

Jy is deel van die wat deur Jesus verlos is, en wat onder sy heerskappy staan waarmee Hy die dood oorwin het. Hy dra aan jou op om met jou hele lewe sy evangelie te gaan verkondig.

1. Wanneer en hoe is mens dienskneg van Jesus Christus?
2. Die inhoud van Paulus se prediking
3. Knegskap en die uitbreiding van God se kerk

1. Wanneer en hoe is mens dienskneg van Jesus Christus?

Paulus die dienskneg van die Here skryf aan al die geroepe heiliges wat in Rome is.

Waarom noem die apostel Paulus homself in vers 1 ’n dienskneg?
Dink hier aan Jesus Christus self. Hy was Kneg of Slaaf. Hy is so voorspel in Jesaja 42:1:

Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. (Jesaja 42:1 AFR53).

Hierdie vers is baie belangrik, want hier skryf die Here hoe dit gebeur het dat hierdie Persoon God se Kneg geword het.
Kom ons kyk woord vir woord wat daar staan in dié gedeelte, sodat ons die saak baie goed en helder kan verstaan. Kyk hoe brei Paulus uit oor hierdie saak:
Hy noem homself apostel. Ons dink baie keer dat die woord apostel net na die Here se apostels verwys. Dis nie so nie.
Die woord afgesonder het ’n besondere betekenis:
Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, (Galasiërs 1:15 AFR53)

2. Die inhoud van Paulus se prediking

Die inhoud van die evangelie is: Die Seun van God.
Die woord afgesonder beteken letterlik begrens.
Let mooi op na wat in vers 4 geskryf staan:

en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, (Romeine 1:4 AFR53)

Wat is die verklaar?
Deur hierdie magsdaad is die Seun van God aangewys as:

Jesus
Die naam dui op die mensheid van Jesus. Die seun van God wat gebore is, en wat gelewe het. Dis die naam waarmee die Here in sy aardse omwandeling benoem word. Jesus was die kind van Josef en Maria en Hy het in Nasaret grootgeword. Paulus verwys na hom as gebore uit die saad of geslag van Dawid.

Christus
Dit is die Messias. Dit is die Gesalfde Verlosser. Dit is die ampsnaam van die Verlosser, want hierdie naam dui op sy verordinering, salwing en sending deur God.

Kurios
Ons vertaal die woord met Here. Hierdie woord het egter ’n eie en duidelike betekenis. Hierdie woord beskryf Jesus Christus in sy ewige regering en koningsheerskappy.

Die Romeine het die woord Kurios baie goed geken:
Ons Kurios: Ons word dadelik betrek.
Wat het ons ontvang?
Apostelskap: Ons is ook gestuurdes om die evangelie uit te dra.
Ons het hier te doen met ’n intensiverende beskrywing:
Die woord heiliges druk die verhouding uit waarin hierdie mense tot God staan.
3. Knegskap en die uitbreiding van God se kerk

Die inleiding van die brief stel dit baie duidelik wat ons posisie in God se raadsplan is.
Akwilla is ’n tentmaker in Rome. Hy en sy vrou is Christene.
Later word daar deur Claudius ’n bevel uitgevaardig dat die Jode in Rome uitgeroei moet word, en toe het hierdie twee gevlug.
Broeders en susters, hierdie uitsprake van die Bybel raak ons ook.
Laat ons daarom in ons geloofslewe besin en ons Drie-Enige God aanbid as die Ewige en Almagtige.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 84:2

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Augustus 2005 (oggend)