Sing vooraf: 66:2, 6.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 6
Gebed
Psalm 84:3,4
Skriflesing:      Romeine 1
Teks:               Romeine 1:16

Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ’n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. (Romeine 1:16 AFR53)

Ons gemeente is vanaand weer getuies van broeders en susters wat hulle geloof voor God bely. Wat vereis die volharding in hierdie geloof alles van ons?

Ons ondersoek die dinge wat die Here aan ons openbaar in sy Woord en dan pas ons dit toe op ons eie lewens.

Die hooflyne van die Evangelie van Jesus Christus word in hierdie twee verse gegee.
Teenoor die algemeen gangbare standpunt en siening van destyds stel Paulus dat hy groter krag as dié van die Romeinse keiser ken en verkondig.
Die krag wat deur die woord van die Here gedra word, word in die Ou Testament al duidelik beskryf. Luister net weer na wat in Jesaja 55:11 geskryf staan:

. . . so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. (Jesaja 55:11 AFR53)

Hier sê die Here reguit dat niks en niemand sy krag kan keer nie. As Hy besluit het en Hy het ’n bevel daaroor gegee, gebeur dit.

Ons wat glo, ken ’n hele paar eienskappe van hierdie krag van God, want Hy openbaar dit aan ons. Dit is ook die krag wat u wat vanaand geloofsbelydenis aflê gaan dra en bestier totdat u in die hiernamaals by God is. Let op wat openbaar die Here alles aan u:

Die Nuwe Testament sluit aan by dit wat die profeet Jesaja openbaar. Dit openbaar dat die mag en die woord van die Here skeppend is en dat dít juis is hoe ons gered word. Luister wat staan in 2 Korintiërs 4:6:

Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn – dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. (2 Korintiërs 4:6 AFR53)

Wat beteken dit dat ons gered word?
Dieselfde woord word ook deur die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik in Rigters 15:18 en 1 Samuel 11:9.

Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê: U het deur die hand van u kneg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenes val? (Rigters 15:18 AFR53)

Hier beteken die woord verlossing gee.

En hulle het aan die boodskappers wat gekom het, gesê: So moet julle aan die manne van Jabes in Gílead sê: Môre as die son op sy warmste is, sal julle hulp kry. Toe die boodskappers ingaan en dit aan die manne van Jabes meedeel, was hulle bly. (1 Samuel 11:9 AFR53)

Hier beteken die woord: hulp kry.

In die Nuwe Testament het die woord ’n negatiewe en ’n positiewe betekenis.
Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn. (Romeine 5:9 AFR53)
Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. (Romeine 5:10 AFR53)

Die woord dui dus aan wat ons as gelowiges in hierdie lewe besit en ook wat ons in die toekomstige lewe sal besit. Dink hier aan Romeine 8:24:

Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? (Romeine 8:24 AFR53)

Die krag waarvan die apostel Paulus hier skryf, wat al hierdie dinge doen en aan ons gee, kan nie deur enige mens in die hande gekry word nie.
Die mense wat glo, is ook almal wat die geregtigheid van God ken en nastrewe in hulle lewe. Wat is die geregtigheid van God?
Die baie belangrike vraag is: Wie is die mense wat die onthullings van die Here kan sien? Die wat glo. Kan u dit (aanhou) sien? Die antwoord op die vraag is krities. U moet weet dat die volgende aanhalings uit die Woord van God u insluit:

Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. (1 Korintiërs 2:10 AFR53)

Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. (1 Korintiërs 2:16 AFR53)

Hierdie mense aan wie die Here sy reddende genade openbaar, groei daagliks in hulle geloof:

(84:8) Hulle gaan van krag tot krag; elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. (Psalms 84:7 AFR53)

Teenoor hulle gaan die slegte mense (ongelowiges) van kwaad tot erger:

En hulle span hulle tong, soos hulle boog, met leuens, en nie volgens waarheid is hulle magtig in die land nie; want van boosheid tot boosheid gaan hulle voort, maar My ken hulle nie, spreek die Here. (Jeremia 9:3 AFR53)

Die begin van die lewenspad vir ’n ware gelowige is geloof en die einde van die pad is geloof.
Vir u om die evangelie te kan toe-eien, gaan dit oor die volgende dinge wat almal van God die Here af aan u gegee word in Jesus Christus:
Dit is dinge wat almal alles behalwe maklik kom. Dit vereis van ons ’n inset wat al ons kragte vra.
Calvyn sê dat hierdie verse aantoon dat daar ’n onderlinge verhouding is tussen gehoorsaamheid aan en geloof aan die evangelie:
deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaam-heid te verkry onder al die heidene ter wille van sy Naam, (Romeine 1:5 AFR53)

Hierdie evangelie is die bediening van versoening. U gaan almal hierdie bediening bitterlik nodig hê wanneer u voor die aangesig van God staan in u eindoordeel. Daarsonder sal ons daardie oomblik nie oorleef nie. Paulus het geweet dat Hy deel in hierdie versoening. Daarom skryf hy in 2 Korintiërs 5:8.

Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. (2 Korintiërs 5:8 AFR53)

Ons wat gelowiges is, moet God se Woord in alle opsigte omhels en aanneem.
Ons moet die genade van God ook altyd sien binne die raamwerk van God se geregtigheid.
Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. (Psalms 86:5 AFR53) [Vergelyk ook: Psalm 103:8; Psalm 145:8].

Dit gaan in die krag van God ook oor die opstanding uit die dood. Almal van ons lewe juis met die hoop dat die Here Jesus ons ook uit die dood gaan laat opstaan.
Daarteenoor bevind ons ons in ’n geestelike oerwoud, want daar is baie kragte en magte wat op ons inspeel en wat ons wil regeer – en inderdaad ook regeer.
Ons is nie die eerste mense wat hierdie dinge aan ons liggame deurmaak nie.
Daarom stuur die Here vir hulle en vir ons hierdie boodskap van hoop.
Die Here gaan ons volmaak maak met insig en kennis van die ware God. Ons sal daardeur ’n nuwe wêreld leer ken wat aan die kom is, en ons sal ons beywer vir die nuwe wêreld wat kom.

Volhard in die geloof en aanbidding wat u vanaand teenoor die Drie-Enige Almagtige God bely.
Amen.

Slotgebed
Psalm 146:1, 8
Aflegging van Geloofsbelydenis
Slotpsalm 134: 1-4
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Oktober 2005 (aand)