Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:7
Gebed
Psalm 38:2
Skriflesing:    Romeine 5:12-21
Teks:            Romeine 5:12-21; Kategismus Sondag 3

Ons woon tot ons troos eredienste by. Eintlik is dit heeltemal logies, want dit het geen sin om eredienste by te woon en die Here te aanbid as dit ook nog tot ons oordeel moet bydra nie, want dan word ons oordeel ondraaglik swaar.

Kom ons kyk vanaand na ons eie geskiedenis uit die volgende gesigspunte:

1. Die mens is met ’n doel uniek geskape.
2. Die mens word permanent geskend.

1. Die mens is met ’n doel uniek geskape.
Dis vandag weer in die sentrum van belangstelling en navorsing oor waar die mens vandaan kom.
Ongelowiges wil net weet hoe ons ontstaan het en wie ons is. Hulle werk gewoonlik net met natuurwetenskaplike navorsing.
Daarom is die heel eerste vraag: Waar kom sondes vandaan?
Daarom kom God en Hy besoek die mens in die tuin. Die Here het selfs met die mense gepraat. So het die Here die mens die geleentheid gegee om die doel van sy skepping uit te leef.
Met die mens is dit anders.
Alles wat die Here maak, skep Hy sodat die aarde goed voorberei word vir die mens om daarop te bly.
Dit is waarom daar in ons Kategismus staan dat die mens so volmaak geskape is dat hy sy Skepper reg kon ken en liefhê.
Maar hierdie verhouding word versteur. Die sondeval vind plaas. Die mens eet van die boom van kennis van goed en kwaad.
2. Die mens word permanent geskend.
Die Bybel beskryf alles wat rondom die sondeval gebeur het baie presies sodat die mag en die krag van die Satan waarteen ons te staan kom, geopenbaar kan word. Die duiwel berei Eva goed voor as hy haar verlei.
Hy sê ook vir Eva dat hulle soos God sal wees. Hulle het net nodig om van die vrugte te eet. Dis ’n baie aantreklike saak, soos wat die Satan dit stel.
Deur hierdie daad is ons natuur so verderf dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Hierdie gebeurtenis het ons so ver van God af weggebreek dat God self die straf kom aankondig: Die ewige dood – dood met twee dimensies, naamlik liggaamlike dood en ewige dood.

Al hierdie dinge is die inhoud van die eerste twee vrae en antwoorde van Kategismus Sondag 3. Die Kategismus leer nie hierdie dinge om ons alle moontlike hoop en verlossing te ontneem nie.
Deur Jesus Christus het daar hoop gekom.
As Jesus nie kruis toe gegaan het nie, was daar geen manier waarop ons hierdie doodstraf sou kon vryspring nie.
Maar nou het dit alles nie by die kruis op Golgota gaan stilstaan nie. Na sy hemelvaart stuur Jesus die Heilige Gees van God in sy plek na ons toe.
Sondag 3 se sterk punt is dat dit ons juis leer dat daar verlossing by die Here is:
Dit verander nou die hele uitsig wat ons op die lewe het. Dis nie net sondes en ellendes nie. Alles op die aarde is nie net sleg nie.
So word die regte balans vanself gehandhaaf, want onder die leiding van die Heilige Gees sal ons dan die gebiede vermy waar ons nie tot eer van God kan leef nie.

Christus het ons nie net van ons sondes verlos en vir ons ’n genadereg in die hemel verwerf nie. Hy het ook vir ons lewe gesterf.
Alles gaan oor genade. Die lewe gaan nie net gebuk onder die sonde nie.
Juis hierin is die oordeel ook.
Bo alles egter skyn die bewaring van God daarin dat die sonde ’n opregte gelowige kan buig, maar kragtens ons uitverkiesing nie kan vernietig nie.

Kom ons lees die Heidelbergse Kategismus Sondag 3 saam:

Vraag 6: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep?
Antwoord: Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b). Dit beteken: in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c).
a) Gen 1:31. (b) Gen I:26, 27. (c) Ef 4:24; Kol 3 2 Kor 3:18.

Vraag 7: Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan?
Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys (a). Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word (b).
(a) Gen 3; Rom 5:12, 18, 19. (b) Ps 51:7; Gen 5:3

Vraag 8: Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is?
Antwoord: Ja (a), behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word (b).
(a) Gen 8:21;6:5; Job 14:4; 15:14, 16, 35; Joh 3:6; Jes 53:6. (b) Joh 3:3, 5; 1 Kor 12:3; 2 Kor 3:5.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 25:3, 5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.


Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Julie 2004 (oggend)