Die Gereformeerde Kerk - Reformed Church
BELLVILLE (RSA)
Die Gereformeerde Kerk - Reformed Church
BELLVILLE (RSA)
 kerk
Sing vooraf: Psalm 147:4 (706)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:1, 17 (143)
Geloofsbelydenis: Apostolicum/Nicea
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir nuwe lewe met Ps. 73:12 (369). 
Wet
Psalm 73:12 (369)

Gebed
Amen.

Psalm 9:9, 10 (38)
Skriflesing:Romeine 5
Teks: Romeine 5:2

. . . deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. (Romeine 5:2 AFR53)

Om aan ’n kerk te behoort en te weet dat jy eendag in God se ewige koninkryk gaan wees, is niks anders nie as feestyd en die genadetyd.

Kom ons kyk in hierdie preek na die inhoud wat die Bybel aan die woord genade gee.

Een van die eerste kere wat die woord genade in die Bybel voorkom, was in die tyd toe die mense so goddeloos geword het dat die Here besluit het dat Hy die aarde gaan verwoes.
Maar Noag het genade gevind in die oe" van die Here. (Genesis 6:8 AFR53)

Genade beteken dus dat hierdie man se lewe gespaar word in die oordeel van die Here. By hierdie eerste kennismaking met die genade van die Here is dit duidelik dat genade gaan oor twee dinge:
Daarna het hy sy oe" opgeslaan en die vroue en kinders gesien en gese^: Wie het jy daar by jou? En hy antwoord: Die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het. (Genesis 33:5 AFR53)

Om in die genade van die Here te deel, beteken nie dat dit net soos ree"n uit die hemel op ons neerval nie.
Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gese^: Waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk wat U met grote krag en met ’n sterke hand uit Egipteland uitgelei het? (Eksodus 32:11 AFR53)
Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oe" gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. (Eksodus 33:16 AFR53)

. . . en gese^: Here, as ek genade in u oe" gevind het, laat dan tog die Here in ons midde trek; want dit is ’n hardnekkige volk; maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde, en neem ons aan as ’n erfdeel. (Eksodus 34:9 AFR53)

’n Mens kan die Here nie dwing om vir hom genade te gee nie.
Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die Here uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. (Eksodus 33:19 AFR53)

Om genade te ontvang, vra ook van ons kant af ’n verandering van gesindheid en ook bekering.
Die Bybel vertel in 2 Kronieke 33 hoe sleg Manasse was.

Maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem verlei om meer kwaad te doen as die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdelg het. (2 Kronieke 33:9 AFR53)

Manasse is toe deur die Assirie"rs gevang en met koperkettings geboei en na Babel toe gevat.
Die Bybel vertel dit so:

Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders (2 Kronieke 33:12 AFR53)

Genade was die voorreg om terug te gaan en sy sondes te gaan herstel.
Die profeet Jeremia vertel dat dieselfde soort van ding ook met Hiski'a, die koning van Juda gebeur het.
Het Hiski'a, koning van Juda, en die hele Juda hom ooit gedood? Het hy nie die Here gevrees en die Here om genade gesmeek, sodat dit die Here berou het oor die onheil wat Hy teen hulle gespreek het nie? En ons is besig om ons siele ’n groot onheil te berokken! (Jeremia 26:19 AFR53)

Ons kry ’n soortgelyke beskrywing van wat genade is in Esra 9:8.
En nou was daar vir ’n klein oomblik genade van die kant van die Here onse God, om vrygeraaktes vir ons te laat oorbly en ons ’n pen te gee in sy heilige plek, sodat onse God ons oe" verhelder het en ons ’n bietjie verademing geskenk het in ons diensbaarheid. (Esra 9:8 AFR53)

(Nou, ’n kort oomblikkie, het daar vir ons genade gekom van die Here ons God. Hy het die klompie van ons laat vrykom en ons hier in sy heilige plek vastigheid gegee. Ons God het ons weer laat lewe, ons ’n oomblik laat asem skep na ons slawerny. – NAV)

Wie kry gewoonlik by die Here genade?
Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin gelee" dat die hart deur genade versterk word . . . (NAV)
Die Bybel self gee ’n baie interessante beskrywing van wat genade nie is nie.
Uit hierdie uitspraak lei ons die volgende af:
Iets van dieselfde aard kry ons ook in Rigters 5:23 waar die Engel van die Here gese^ het:

Vloek Meros, se^ die Engel van die Here; ja, vervloek sy inwoners, omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie, die Here tot hulp onder die helde. (Rigters 5:23 AFR53)

Die Nuwe Afrikaanse vertaling vertaal dit so:

Julle moet Meros vervloek, julle moet sy inwoners sonder genade vervloek, want hulle het nie vir die Here kom veg nie, nie vir Hom teen die dapper vegters kom veg nie

Die woorde ja, vervloek (OAV) of sonder genade vervloek (NAV) beteken hier dieselfde as tot in ewigheid vervloek – dus: tot in die ewige hel.

Die Here weerhou soms genade van mense as ’n metode om hulle te onderrig of op te voed sodat hulle in hulle pyn die regte lewenswaardes moet leer. Dink hier byvoorbeeld aan Jesaja 26:10:

Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ’n land van reg, en hy sien die hoogheid van die Here nie. (Jesaja 26:10 AFR53)

Die Here maak ’n baie skerp uitspraak oor slegte mense!
As ons al hierdie dinge in gedagte hou, besef ons wat die genade van die Here vir ons beteken.
Die Here kondig die koms van Jesus Christus ook met genade aan:

Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, (Lukas 1:68 AFR53)
Jesus se kruisdood was sodat ons in die volle genade van die Here kan terugkom.
Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook. (Handelinge 15:11 AFR53)
Want ’n volk sal op Sion, in Jerusalem, woon; jy sal nie meer ween nie; sekerlik sal Hy jou genade bewys op jou hulpgeroep; sodra Hy hoor, antwoord Hy jou. (Jesaja 30:19 AFR53)
Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. (Miga 7:19 AFR53)
en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. (Romeine 3:24 AFR53)

Hierdie groot dinge is wat genade is.
en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. (Hebree"rs 12:15 AFR53)

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 66:1, 2 (320)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 Junie 2006 (oggend)