Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 3

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 99:4, 5

Gebed

Psalm 116:4, 5

Skriflesing:    Romeine 6
Teks:        Romeine 6:4; Heidelbergse Kategismus Sondag 26

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel.

Ons kan in ’n nuwe lewe lewe. Anders gesê: Ons kan ’n nuwe en ewige lewe lei. Dit klink ongelooflik, want ons is dan almal so vasgevang in die sonde.
In die preek kyk ons na die volgende dinge:

1. Hoe lees die gemeente van Rome die brief?
2. Hoe lees ons die brief?
3. Die intieme verhouding

1. Hoe lees die gemeente van Rome die brief?
Die mense wat die brief lees, se geloofsintegriteit word getoets.
Daarom die vraag: Sal ons in die sonde bly lê, sodat die genade meer kan word?
Die antwoord daarop is baie sterk negatief:
Wat is dan die geval? ’n Ware gelowige weet wat genade is – die feit dat dit onverdiend is en dat dit onmeetbaar is.
Iemand wat in sonde volhard, leef nie uit God se genade nie, maar wel uit die heerskappy van die sonde.
U moet oplet dat die Here vers 3 met ’n vraag begin: Of weet julle nie?
’n Ware gelowige dra juis ’n heeltemal ander kenmerk aan hom.
Hierby is twee dinge van belang:
Die vraag kom vanself by ’n mens op: Wanneer was die oomblik toe ek vir die sonde gesterf het? Ons weet normaalweg nie van so ’n keer wat ons doodgegaan het nie, want ons leef dan. Of bedoel die Here dit dalk geestelik?
Dit is waarom Paulus in vers 4 skryf dat ons saam met Jesus deur die doop in die dood begrawe is. Die Here trek dus self die lyn van ons verlossing na die doop toe.
2. Hoe lees ons die brief?
As ons nou na Jesus se graf toe gaan, dan is die graf leeg. Daar is niemand in die graf nie: Jesus is nie daar nie, en ons is ook nie daar nie. Jesus het opgestaan, en Hy het ons saam met Hom laat opstaan.
Dit bring ons by die feit dat ons ook deel het aan dit wat in vers 10 staan.
Daar staan:

Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God.

As ons dit lees saam met vers 4 dan kom ons by die volgende uit:
Maar nou moet u onthou dat u saam met Jesus opgestaan het. God se magsdaad is ook van u waar. Dit beteken vir u twee dinge:
Hoeveel keer sê ons nie dat daar sekere dinge is wat ons nie kan doen nie:
Weet u wat is die waarheid? Daar is nie een teks in die Bybel wat u enige grond vir so ’n stelling gee nie. As jy so iets sê, dan praat jy nie die waarheid nie. Daardie deel van jou het gesterf.
Jou nuwe deel het opgestaan.
3. Die intieme verhouding
Daar is ’n baie intieme band tussen ons en Jesus Christus.
Dit klink nou vreeslik moeilik – so asof mens nou elke dag net moet staan en kyk van watter kant af die sonde nou al weer op jou afgesluip kom. Maar presies dit is nie waar nie. Jou vertrekpunt is nie in die sonde nie, maar in Jesus Christus.

Kom ek sê dieselfde ding vir u van heeltemal ’n ander kant af: Hoe sterk is jou persoonlike omgang met Jesus Christus? Oefen jy jou geloof? Dis een ding om geloof te hê, maar dit is heeltemal ’n ander ding om dit te oefen, met ander woord om dit sterk te maak, en om dit uit te brei.
Dit is die deel wat waarskynlik by ons die meeste in gebreke bly, want ons bid baie keer net vir ons nood en wat ons alles nodig het. Ons sal dank vir goedheid en guns, maar is daar vreugde en jubeling in ons harte en in ons woorde die oomblik as ons dit sê?

Ons gemeente is so diep afhanklik van God.
Broeders en susters, kom ons maak ’n saak daarvan dat ons hierdie nuwe lewe in Christus lewe.
Dit is baie belangrik, want as die Here Jesus op die wolke verskyn, moet daar duidelik getuienis gegee kan word dat die gemeente van Bellville nie ’n gemeente was wat in sonde voortgeploeter het nie, maar dat dit ’n gemeente van die Here Jesus was wat ’n nuwe lewe geleef het, en daarom as oorwinnaars oor die sonde in die koninkryk van God ingaan.

Kom ons lees Kategismus Sondag 26 saam.

Vraag 69: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?
Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a). Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.
(a) Matt 28:19. (b) Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Joh 1:33; Matt 3:11; Rom 6:3, 4. (c) 1 Pet 3:21; Mark 1:4; Luk 3:3.

Vraag 70: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?
Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a). Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).
(a)Heb 12:24; 1 Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25. (b) Joh 1:33; 3:5; 1 Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12.

Vraag 71: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?
Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees...” (Matt 28:19); en: “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word” (Mark 16:16). Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop “die bad van die wedergeboorte” en “die afwassing van die sondes” noem (Tit 3:5; Hand 22:16).
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 71:1, 10

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 November 2003  (oggenddiens)