Sing vooraf: Psalm 27:6

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:2, 11
Gebed
Psalm 98:1
Skriflesing:     Romeine 6
Teks:               Romeine 6:4-5

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; (Romeine 6:4-5 AFR53)

Ons kan in ’n nuwe lewe leef – ’n lewe waarin ons nie meer in ons sondes begrawe word nie.
Kom ons kyk na hierdie saak uit die volgende gesigspunte:

1. Hoe lees die gemeente van Rome die brief?
2. Hoe lees ons die brief?
3. Die intieme verhouding

1. Hoe lees die gemeente van Rome die brief?

Die mense wat die brief lees, se geloofsintegriteit word getoets.
Daarom die vraag: Sal ons in die sonde bly lê sodat die genade gemeet kan word?
Die antwoord daarop is baie sterk negatief:
Daarom wys die Bybel self so ’n goddelose gevolgtrekking af. Wat is dan die geval?
Daarom gaan die ware gelowige en hy probeer sy lewenstyl aanpas by die genade wat hy van God af kry.
U moet oplet dat die Here vers 3 met ’n vraag begin: Of weet julle nie? Daarmee sê die Here dat ons wat tot bekering gekom het, of in die geloof grootgeword het, dit mos baie goed weet.
Daardie gebeurtenis is finaal en afgehandel. Op daardie oomblik het ons gesterf vir die sonde.
Die Bybel verwys hier na Jesus se dood en begrafnis. Jesus se dood was so plaasvervangend dat die Here in ons aardse lewe al die dood van Jesus reken as ons eie dood wat ons gesterf het.

Dit is waarom Paulus in vers 4 skryf dat ons saam met die Here Jesus deur die doop in die dood begrawe is.
Hier stel die Here die saak van ’n heeltemal ander kant af:
2. Hoe lees ons die brief?

As ons nou na Jesus se graf toe gaan, dan is die graf leeg.
Die Bybel leer ons dadelik wat die vrugte daarvan is dat ons saam met Jesus opgestaan het.
Die betekenis van my doop is dus dat ek deel het aan die opstanding van Jesus, want ons is saam met Hom uit die graf uit. En dit bring ons by die feit dat ons ook deel het aan dit wat in vers 10 staan. Daar staan:

Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. (Romeine 6:10 AFR53)

As ons dit lees saam met vers 4 dan kom ons by die volgende uit:
Maar nou moet ons onthou dat ons saam met Jesus opgestaan het. God se magsdaad is ook van ons waar. Dit beteken vir ons twee dinge:
Hoeveel keer sê ons nie dat daar sekere dinge is wat ons nie kan doen nie:
Weet ons wat is die waarheid? Daar is nie een teks in die Bybel wat ons enige grond vir so ’n stelling gee nie. As ons so iets sê, dan praat ons nie die waarheid nie.
3. Die intieme verhouding

Daar is ’n baie intieme band tussen ons en die Here Jesus Christus.
Daarom moet ons in die nuwe lewe wat Hy vir ons verwerf het, lewe – ons moet in sy lewe lewe!
Kom ons luister na dieselfde ding van heeltemal ’n ander kant af.
Ons moet elke dag ons gebede oefen.
Gebed is die deel wat waarskynlik by ons die meeste in gebreke bly, want ons gebede bid baie keer net vir ons nood en wat ons alles nodig het.
Broeders en susters, kom ons maak ’n saak daarvan dat ons hierdie nuwe lewe besit en dat ons dit regtig in die Here Jesus Christus lewe.
Dit is baie belangrik, want as die Here Jesus op die wolke verskyn, moet daar duidelik getuienis gegee kan word dat die gemeente van Bellville nie ’n gemeente was wat in sonde voortgeploeter het nie, maar dat dit ’n gemeente van die Here Jesus was wat ’n nuwe lewe geleef het, en daarom as oorwinnaars oor die sonde in die koninkryk van God ingaan.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 71:1, 10

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Oktober 2006 (aand)