Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1, 8.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  18:11.

Gebed.

Psalm 91:5, 8.

Skriflesing:  Romeine 7.
Teks:  Kategismus Sondag 34. Romeine 7: 21 – 26.
Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.  Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;  maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?  Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. (Romeine 7:21-26 AFR1953)

Is die Wet van die Here ‘n bedreiging, of is dit ‘n genadegawe?  Ons ondersoek dit onder die volgende twee opskrifte:
1. Die Tien Gebooie is die openbaring van God se genade.
2. Die Wet is God se eis.

 
1. Die Tien Gebooie is die openbaring van God se genade.
 

Mens kan op verskillende maniere na die wet van die Here kyk:
 Daarna het die Here Hom dikwels aan die mense geopenbaar, maar elke keer het hulle na verloop van tyd weer verflou.
Daarby moet u ook net onthou dat God die Almagtige die reg het om te eis.
 2. Die Wet is God se eis.

Die Here skuld ons niks. Hy hoef Hom nie aan ons te openbaar nie, maar tog doen Hy dit.
Daarom lê die hele basis van die Tien Gebooie in die eerste gebod:
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

Hier word twee dinge in die een opdrag ingesluit.
 Dit is 'n baie regmatige eis, want God het met ons 'n genadeverbond.
Daarom sal enige regdenkende mens nie anders wil nie, as om die Here van harte te wil aanbid en dien: uit dankbaarheid vir sy verlossing en vryspraak van God se oordeel.

Hierdie gebod kan en sal ook nooit verander nie. geen mens sal ook ooit van hierdie gebod vrygespreek wees nie, want dit eis:
Saamgevat: liefde vir die ewige almagtige God.

Die toepassing kom eintlik vanself: Hoe dink u sou mense soos Daniël en ook sy vriende en iemand soos Paulus, en baie ander waarvan ons die voorbeelde het, deur al hulle lyding en smarte gekom het, as hulle nie hierdie vertroue gehad het nie?

Hulle het almal God se wet geken. En hulle het nougeset volgens die eise daarvan geleef, omdat hulle geweet het dat dit terselfdertyd aan hulle openbaar dat die Here hulle God is, wat hulle liefhet en met sy genade versorg.

Kom ons lees Kategismus Sondag 34 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 84:2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 November 2002.