Om "Kinders van God" genoem te word

Lees:  Romeine 8:1-16

Teks:  Romeine 8:14-16

Sing:
Ps.36:2
Skrb. 33:1,2
Ps.23:1,2
Broeders en susters, vir ons as gelowiges is daar Bybelse begrippe wat vir ons nie vreemd in ons taalgebruik is nie. Dit is begrippe soos waarheid, geregtigheid, ewige lewe, saligheid en nog baie ander. Een van hierdie begrippe is om "kinders van God " genoem te word.

Ons kan so maklik bely dat ons kinders van God is, maar besef ons  wat dit beteken? Meer nog: belewe ons die wonder hiervan om kinders van God genoem te word? Telkens waar daar in die Bybel na ons as kinders van God verwys word, word met hierdie begrippe 'n hele nuwe wêreld vir ons oopgemaak.

Dit is noodsaaklik dat ons uit die Woord hierdie nuwe leefwyse om "Kinders van God " genoem te word, weer sal ontdek.

In die gedeelte wat ons uit Rom. 8 gelees het, en in besonder verse 14 - 16 , word hierdie begrip " kinders van God" telke male deur Paulus gebruik met betrekking tot gelowiges.

Eerstens beteken hierdie begrip dat ons as kinders van God na 'n totale nuwe staat van lewe oorgegaan het. Ons kan dit tot 'n mate vergelyk met 'n wreed-mishandelde kindjie wie se tragiese lewe niks anders as 'n doodsbestaan sou wees nie. Dan word daardie kindjie uit die doodbestaan gered en aan pleegouers gegee wat haar met teerheid en liefde vorentoe versorg. Vir haar het daar dan 'n hele nuwe lewe as't ware uit die dood aangebreek. Uit haarself was sy nie in staat om tot hierdie nuwe lewensbestaan oor te gaan nie.

In 'n sekere sin het met ons dieselfde gebeur.

In 1 Johannes 3:14 lees ons die volgende:
"Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het."
Maar hoe weet ons dit: Ons weet dit omdat die Here self dit vir ons gesê het. Dit staan in 1 Johannes  3:1:
"Kyk watter liefde die Vader aan ons bewys het. Hy  noem ons kinders van God en ons is dit ook."
Ons is nou reeds kinders van God. Net deur die Here se liefde en genade het ons haglike sondedood-bestaan so drasties verander dat ons nou reeds kinders van God kan wees.

Ons hoef nooit hieraan te twyfel nie, want die Heilige Gees het gekom om  ons hiervan te verseker.

Paulus verwys in ons teksverse na dit wat die Heilige Gees doen sodat ons elke dag bewustelik in hierdie vreugdevolle nuwe lewenstoestand kan lewe. In vers 14 staan daar:
"Almal wat deur die Heilige Gees gelei word, is kinders van God."
En vers 15: " Die Heilige Gees maak julle tot kinders van God wat ons tot God laat roep "Abba", dit beteken "Vader." 
En vers 16: "Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. "
Maar hierdie nuwe staat van lewe begin en eindig nie by die Heilige Gees alleen nie. Dit het sy oorsprong by God, die Vader.

Na die sondeval in die Paradys het God die mens , wat toe so totaal ellendig en verlore was, weer kom opsoek. Later het Hy vir Abraham uit Ur geroep en met hom die genadeverbond gesluit. Met die verbond verseker die Here vir Abraham en sy nageslag dat Hy hulle God sal wees en dat hulle Sy volk sal wees.

In Rom.  9:4 lees ons dan ook dat die Here Israel as Sy kinders aangeneem het. As daar dan in Romeine 8 na ons as kinders van God verwys word, dan word dit direk gekoppel aan die Here se verbond met Abraham en sy nageslag. Vvolgens Romeine 4:16 is  Abraham se nageslag egter alle mense wat glo soos hy geglo het . Almal uit alle volke, tale en nasies wat deur die Evangelie ware gelowiges geword het, is en word as kinders van God aangeneem.

Vandag nog bevestig die Here sy verbond aan ons met elke doopplegtigheid. Ons doop getuig daarvan dat God ons tot sy kinders aangeneem het.

Maar om ons as Sy kinders aan te neem , is nie net afhanklik  van die Here se verbond met ons nie.  Ons moet ook bevry word uit die groot ellende waarin ons vasgevang was, nl. uit ons sondedood-toestand.

Die wyse waarop die Here dit gedoen het, getuig van Sy uiterste liefde vir ons. Hiervan lees ons bv. in Galasiërs 4:4 e.v.
"God het Sy Seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore. En van Sy geboorte af was Hy aan die Wet onderwerp, om ons, wat aan die Wet onderwerp was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kan word."
Deur Christus se lyde en sterwe en die opstanding is ons bevry en verlos van die mag van die sonde en die duiwel en die dood. Deur Hom is ons ook vrygespreek van die oordeel van God oor die sondeskuld.

As ons onsself wou verlos uit die ellendige sondedood-toestand, sou ons dit alleen  kon regkry as ons volkome gehoorsaam was aan die Wet van die Here. Maar dit is totaal onmoontlik. Daarom was Christus in ons plek tot met Sy dood aan die kruis volkome gehoorsaam aan die Wet van die Here. Die Wet was dus nie by magte om ons te verlos nie. ( Romeine 8:3 ) God het dit egter gedoen. Hy het ons sondige aard veroordeel deur Sy Seun as 'n offer vir ons sondes te stuur. Christus Jesus het ten volle betaal sodat ons kinders van God genoem kan word.

Tot sover, broeders en susters, het ons sekerlik nog geen probleme met die begrip waarom ons kinders van God genoem word nie. God het ons uit genade sy kinders gemaak omdat Christus aan die kruis ten volle vir al ons sondes betaal het. En dit is waar.
Maar ons kan nie nou met hierdie waarheid volstaan en dan tevrede huistoe gaan nie. Om " kinders van God "  genoem te word, beteken nog baie meer.

Die Here wil immers hê dat ons in ons gemoed en in ons daaglikse lewe soos blymoedige en dankbare kinders  van Hom moet lewe. Ons moet ook lyk soos kinders van God. Ons karakter en geaardheid moet nou verander word soos Jesus se geaardheid en lewenswyse toe Hy by ons op aarde was. Ons moet dus begin lewe volgens die voorbeeld wat Hy vir ons gestel het.

In Romeine 8:29 sê die Here dan ook dat Hy ons bestem het om gelyk  te word aan die beeld van Sy Seun.

Maar nou kom die vraag: Wat moet gedoen word sodat ons al meer en meer soos kinders van God kan begin lyk en lewe?

Ook hiervoor sorg die Here. Die Heilige Gees het van die Vader en die Seun op Pinkster gekom om ons tot kinders van God te vernuwe. In Romeine 8 word ons aandag veral op die werk van die Heilige Gees gevestig.

Dit wat ons Vader in Christus gedoen het om ons te verlos sodat ons weer kinders van God kan wees, word nou deur die Heilige Gees vervolmaak. Ons kan sê dat  die Heilige Gees nou die finale afrondingswerk doen.

Ons het reeds gehoor dat ons deur die Here se liefde en genade klaar verhuis het uit ons sondedoodshuis na die nuwe lewe. En ons weet dit. Hieraan twyfel ons hoegenaamd nie meer nie. Die Heilige Gees verseker ons immers hiervan deur die Woord.

Hoor dan hoe die Heilige Gees ons  volgens die Woord hiervan verseker. Ons luister maar weer na die uitsprake in verse 14 - 16:

Volgens vers 14 is dit die Heilige Gees wat ons op hierdie pad om kinders van God te wees , lei. Hy is as't ware ons as kinders se oppasser.

Om deur die Heilige Gees gelei te word, beteken oneindig baie. Met hierdie daad heers Hy deur die Woord oor ons lewens. Deur die Gees en die Woord het ons die nuwe lewe ontvang om kinders van God te wees. Dit is die wedergeboorte, die nuwe en ewige lewe wat nie weer van ons af weggevat kan word nie. Deur die leiding van die Heilige gees kry ons deel aan die vryspraak wat Christus vir ons verwerf het. Daarom is ons as kinders van God nie meer slawe van die sonde nie. Ons is vry, ja so vry dat ons as kinders van God die sonde haat.

Deur die leiding van die Heilige Gees word ons karakter en geaardheid ook verander. Ons begin dink soos kinders van God, redeneer soos  Sy kinders. En ons tree ook op soos Sy kinders.

Ons praat met mekaar oor die groot dade van God en oor Sy liefde vir ons. En geleidelik kan daar iets van Jesus se karakter in ons gesien word. Onder voortdurende leiding van die Heilige Gees en die Woord word dit al duideliker dat ons na die beeld van Christus hernuwe word.

Christus het vir ons die pad na ons Vader oopgemaak. Die Heilige Gees gaan nou nog verder. Hy verinnig ons verhouding met die Vader.

In vers 15 lees ons dit:
"Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: "Abba ",  dit is Vader.
Die woord "Abba" is 'n aanspreekvorm wat deur 'n klein kindjie gebruik word met betrekking tot sy of haar pa. Dit is soos ons woord "Pappa ".

Hierdie aanspreekvorm wys op die kinderlike , nederige en intieme verhouding wat daar tussen ons en ons liefdevolle hemelse Vader bestaan .

In ons gebede tot ons hemelse Vader is die Heilige Gees voluit by ons betrokke. Romeine 8:26 beskryf Sy betrokkenheid by ons gebede: "Ons weet nie mooi wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie in woorde gesê kan word nie."

Hy pleit vir ons volgens die wil van God. Daarom is dit so noodsaaklik dat ons as kinders van God in ons gebede, in ons smekinge en danksegginge voortdurend tot Hom sal bid.

Die Heilige Gees gaan nog verder: vers 18: "Hy getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is." Hy verseker ons hiervan. Daarom hoef ons nooit daaraan te twyfel dat ons kinders van God is nie. . Daarom kan ons openlik bely dat ons kinders van God is.

Omdat ons hiervan verseker is, is ons ook nie meer onseker oor wat vir ons in die toekoms wag nie, want ons is nou ook verseker dat ons saam met Christus erfgename is.

Ons Vader het aan ons as sy kinders 'n heerlike erfenis belowe. Ons erfenis wat Christus vir ons verwerf het, is ons opstanding met die wederkoms, en die nuwe hemel en aarde waarop ons vir altyd in ongekende vreugde by ons hemelse Vader sal woon. Hy, in Christus deur die Heilige Gees as ons God, en ons as Sy kinders.

Nou dat ons dit alles weet oor wat dit beteken om kinders van God genoem te word, kon ons mos nie hierby bly stilstaan nie. Inteendeel, dit moet ook in ons lewens gesien kan word. Ons sal ons  dan ook wil  inspan en daarop toelê om soos kinders van God te wil lewe.

Kinders van die Here kan en wil mos nie anders as om net oneindig dankbaar te wees nie. En om dankbaar te wees beteken dat ons nie meer eiewillig en hardkoppig sal doen wat ons wil nie. Nee, ons sal ons gedrag en ons wil deur die Heilige Gees en die Woord laat bepaal. Ons sal die pad van bekering wil loop om te doen wat vir die Here alleen aanneemlik en goed is. Ons sal, om dit eenvoudig te stel, die Hemelse Vader altyd probeer plesier.

En as ons as gevolg van ons menslike swakhede ongehoorsaam is en sondig,sal ons met trane van berou ons sonde bely en smeek om vergifnis. Ons wil mos nie die Heilige Gees bedroef of teenstaan nie.

Ons wil ons eerder daarop toelê om aan die Here gehoorsaam te wees en om soos verlostes te lewe. Dit is immers die Heilige Gees wat ons hiervoor gewillig en bekwaam maak en ook in staat stel om te doen wat God wil.

As ons dit doen sal ons al meer en meer weet wat dit beteken om kinders van God genoem te word.
AMEN

Ds. H.P.Prinsloo (emeritis)
Bellville
25/05/2002