Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader
en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1.

Gebed.

Psalm 31:2

Skriflesing:

Teks: Romeine 8:32
Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red.
Dit is tog opvallend dat ons in die Bybel 'n lied van jubeling en blydskap raakloop waarin iemand juig omdat iemand anders se kind dood is. Paulus roem van vreugde omdat God sy Seun laat sterf het, omdat Hy sondaars liefhet!
In hierdie preek kyk ons na die "alles" wat ons daaruit kry dat die Here sy Seun nie gespaar het nie:

1. Deur sy lyde kry ons genade.
2. Hy is veroordeel sodat ons vrygespreek kan word.
3. Hy is deur God vervloek sodat ons die ewige lewe kan hê.

1. Deur sy lyde kry ons genade.

Dink daaraan dat 'n derde van die engele teen die Here in sonde geval het. Hulle was in die hemel en hulle was direkte aanskouers van sy heerlikheid.
Mens kan jouself sekerlik die vraag vra of die Here dan nie die mense wat Hyself geskape het, liefhet nie. Verwerp Hy dan die werke van sy hande?
Die Here gee die antwoord in Romeine 11:20. Die Here gebruik die beeld van 'n boom om die saak te verduidelik.
Jy sal wel sê: "Takke is afgekap sodat ek daar ingeënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. ; jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie; hou rekening met God, want as Hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal Hy jou dalk ook nie ontsien nie."
Tot hiertoe is dit baie maklik om die Here se regverdigheid te verstaan.
As ons dink hoe Dawid gehuil het oor 'n goddelose kind soos Absalom, hoe sal ons verstaan hoe die Here dit reggekry het om sy Seun uit liefde vir ons sondaars oor te lewer?

In Hebreërs 5:7 word die seer wat Jesus deurgemaak het, beskryf:
Gedurende sy aardse lewe het Hy aan God, wat Hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane.
Wat was die rede waarom die Here waarom die Here sy Seun deur sulke ontsetting laat gaan het dat selfs die hemel en die aarde en die graftes in beweging gekom het? Die antwoord is:
2. Hy is veroordeel sodat ons vrygespreek kan word.

Jesus is op geen manier gespaar nie. Hy is op baie maniere veroordeel en verontreg, sodat God se vrede oor ons kan kom.
Dink ook daaraan dat sy veroordeling gebeur het omdat Hy onskuldig was en dat Hy juis deur hierdie proses in ons plek ingeskuif het.
Alles wat ons van liefde weet en verstaan, val in Jesus se veroordeling weg.
Die Here het ons so oneindig lief dat die Bybel leer dat Hy sy Seun nie gespaar het nie om ons van sy streng oordeel los te koop.
3. Hy is deur God vervloek, sodat ons die ewige lewe kan hê.

Wat het gebeur voordat God sy Seun vir ons oorgegee het.
Ons is op die sesde dag geskape na God se beeld. Toe val ons in sondes. As gevolg daarvan het die beeld van koningskap en majesteit in ons stukkend geraak.
Dit is waarom daar twee keer in die Bybel hierna verwys word dat Jesus, terwyl Hy onskuldig was, skuldig gemaak is.
Maar juis dit het die onnoembare ellendes vir Jesus veroorsaak. U moet net onthou dat Hy ook as 'n mens aan die kruis gehang het.
Dit is verskriklik om te besef dat Jesus werklik 'n Vervloekte geword het, sodat ons die vloek van God kan misloop. Nou kan ons in die hemel gaan woon in plaas van in die hel. Anders gesê: Nou het ons die ewige lewe in die plek van die vloek van God.
God die Here verseker ons in elke preek weer dat dit alles moes gebeur sodat ons elkeen persoonlik daarby kon baatvind: Ons is verlos en lewe ewig deur die lyding en dood van God se Seun Jesus Christus.

Kom ons lees Kategismus Sondag 15 saam.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 84:3, 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Julie 2002