Sing vooraf:  Psalm 33:11;

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 89:1, 11.
 
Gebed.
Amen.
 
Psalm 4:3
 
Skriflesing: Romeine 8.
Teks:           Kategismus Sondag 46. Romeine 8: 15

Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! (Romeine 8:15 AFR53)
 
Elke mens staan elke oomblik skuldig voor God.
Hoe doen ons dit?
Dit is opvallend dat die Heilige Gees ons presies laat bid soos wat Jesus ons leer bid het. Hy het ook gesê dat ons ons gebede moet begin met die woorde: Ons Vader wat in die hemele is...
 
Die werk wat die Heilige Gees in ons doen, staan baie mooi neergeskryf in vers 16:

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. (Romeine 8:16-17 AFR53)
 
Die Heilige Gees leer ons dus bid, en uit hierdie verse is dit baie duidelik wat die kenmerke van ons gebede is.
Hierdie gedeelte in die Bybel onderstreep veral twee elemente wat in ons gebede moet wees:
Albei hierdie dinge is spontaan, omdat die Heilige Gees ons oortuig dat ons deur die bloed van die Here Jesus Christus uit die sonde verlos en kinders van God gemaak is.
 
Jesus Christus is die grootste Profeet van alle tye. In sy profetiese onderrig leer Hy ons hoe om te bid.
Ons moet onthou dat die liefdesgebod en ons gemeenskap met ons medekinders van die Here hand aan hand gaan.
Om God as ons Vader te aanbid, vereis ook kennis van God se Woord en van sy raad.
Jesus Christus het belowe dat Hy die Vader sal bid om die Heilige Gees na ons toe te stuur wanneer Hy na die hemel toe weggegaan het. Die Heilige Gees is toe inderdaad op Pinksterdag uitgestort. Die Heilige Gees is nie sonder rede op ons uitgestort nie, en Hy het ook nie sommer vanself opgedaag nie.
Vertroue in ons hemelse Vader vorm die grondslag van ons gebed:
Kom ons lees Kategismus Sondag 46 saam.

Vraag 120: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek?
Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê (a).

(a)Matt 7:9-11; Luk 11:11-13.
 
Vraag 121: Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is?
Antwoord: Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie (a) en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het (b).

(a)Jer 23:23, 24; Hand 17:24, 25, 27. (b) Rom 10:12.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  103:7, 9.
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Mei 2005 (aand)