Sing vooraf: Psalm 25:3, 5

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 86:3
Gebed
Psalm 32:1
Skriflesing:     Romeine 8
Teks:               Romeine 8:33, 34; Kategismus Sondag 23

Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. (Romeine 8:33-34 AFR53)

Hoe word ons regverdig voor God? Romeine 8 beskryf die hele proses.
Die Here openbaar dus hoe die volle lewe met ons loop. Die hele lewe is vol genade en oordeel – vreugde en smart.
Tog is ons nie verlore nie, want deur ons geloof is daar meer dinge waarvan ons weet as net hierdie oomblikke van oordeel:
Geloof is om al hierdie dinge te kan ken en weet.

Die ding wat deesdae vir gelowiges gevra word, is: Watter saak maak dit vir jou dat jy al die dinge glo? Gaan dit iets aan jou lewe verander?
Dit gaan dus oor die waarde wat die regverdiging deur die Here Jesus vir my het.
Net so is ons: Ons is vuil in ons sondes.
Daar is nog ’n ooreenkoms tussen ons en Mefiboset: Hy erf die besittings van sy oupa. Dit is besittings waarop hy nie meer enige reg gehad het nie, want sy oupa se sondes het hom daarvan vervreem.

Net so is die ewige lewe van ons vervreem. Deur die sondeval het ons nie meer enige reg op die ewige lewe nie.
Maar die Here werk nie so nie. Sy regverdigheid is anders as ons s’n.
In ons regsprosedure is dit ongehoord dat iemand aan ’n reeks oortredings en skandes skuldig bevind word en dan sommer net so uit die hand vrygespreek sal word en sonder enige waarskuwing of straf weer op die straat losgelaat word.

Maar in God se hofsaal oor elkeen van ons persoonlik se saak, gebeur dit tog! Romeine 8:33 stel dit duidelik dat God sy kinders regverdig maak en dat niemand ’n klag teen hulle kan inbring nie!

Ons sing dit ook treffend:

Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? (Skrifberyming 5-4 – Paastriomf)

Ons kan van al die dinge maar net met diep dankbaarheid sê: Die Here red ons sonder enige verdienste van ons kant af. Ons gewetes sal ons altyd aankla dat ons lewe soveel sondes daarin het dat ons nie hierdie genade van die Here werd is nie.
Ons is in dieselfde posisie as die tollenaar in die gelykenis wat gaan bid het.
Romeine 8 leer baie mooi dat ons die volheid van God se genade vind deur die Here Jesus alleen.

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees? (Romeine 8:31 AFR53)

Die bedoeling van die woorde is baie duidelik: Daar kan net een uitspraak oor die sonde gegee word: Die genade van God beskerm ons teen sy veroordeling.

Daarom gaan die Woord verder en wys ons daarop dat God selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het! Hy gee ook vir ons wat Hom bely al die genadegawes saam met die Here Jesus Christus.

Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? (Romeine 8:32 AFR53)

Wat beteken dit dat die Here Hom vir ons almal oorgegee het?
Dis waarom die Bybel hier leer dat die Here juis nie sy genade van ons af weghou nie, maar inderdaad skenk!

Maar daar word ’n baie belangrike eis aan ons gestel: Ons moet glo in die Here Jesus as ons Verlosser! Luister hoe stel Romeine 5:1, 2 dit:

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. (Romeine 5:1-2 AFR53)

Ons moet baie waaksaam wees dat ons nie die regverdigmaking deur die Here Jesus verwerp nie.
Daar is net een pad: Ons aanvaar die Here Jesus as ons God en ewige Verlosser. Ons glo in Hom en ons weet dat ons by Hom die ware vrede kry. Ons verwag van Hom alleen die volle skuldvergifnis van die toorn van die Here.

Kom ons lees dit wat ons hieroor bely in die Heidelbergse Kategismus Sondag 23:

Vraag 59: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo?
Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en ’n erfgenaam van die ewige lewe is (a).
(a) Hab 2:4; Rom 1:17; Joh 3:36.

Vraag 60: Hoe is jy regverdig voor God?
Antwoord: Slegs deur ’n ware geloof in Jesus Christus (a); so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is (c), God nogtans (d) aan my sonder enige verdienste van my kant (e), uit louter genade (f) die volkome genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus skenk (h). Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het (i). Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met ’n gelowige hart (j) aanneem.
(a) Rom 3:21, 22, 24; 5:1, 2; Gal 2:16; Ef 2:8, 9; Fil 3:9. (b) Rom 3:9. (c) Rom 7:23. (d) Rom 4:4;
2 Kor 5:19. (e) Tit 3:5; Deut 9:6; Eseg 36:22. (f) Rom 3:24; Ef 2:8. (g) 1 Joh 2:2. (h) 1 Joh 2:1.
(i) 2 Kor 5:21. (j) Rom 3:22; Joh 3:18.

Vraag 61: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is?
Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is (a). En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b).
(a) 1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 5:10.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 89:1, 17

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 November 2005 (aand)