Sing vooraf: Psalm 91:8

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1, 8
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps. 40:4.
Wet
Psalm 40:4

Gebed
Psalm 100 (beurtsang)

Skriflesing:     Lees Romeine 8:14-30 en Hosea 4:1-8
Teks:               Romeine 8:28

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. (Romeine 8:28 AFR53)

Waar staan ons teenoor die Here? Ons moet elke oomblik onthou dat die doel van ons skepping is om God te verheerlik.
Versoekings en die pyne van lyding gaan sy pad met elkeen van ons kruis. Wat maak ons daarmee? Dit is belangrik om aan hierdie saak aandag te gee, want die manier waarop ons dit sien en dit wat ons daarmee maak, bepaal die eindproduk, naamlik of ons die Here verheerlik of nie.

Kom ons kyk in hierdie preek na die volgende twee maniere van optrede:

1. Gee oor en verloor
2. Wen in God se genade

1. Gee oor en verloor

Ons kan op twee maniere optree in ons persoonlike omgang met die Here. Ons kan
Die Here verwag om aanbid en gehoorsaam te word. Maar die mens doen in sy sondes baie keer presies die teenoorgestelde.
Hosea 4 gee die beskrywing van mense wat verdwaal het in hulle geloof en in hulle aanbidding.
Dit het dus so erg gegaan dat die volk in sy geheel die geloofspoor byster geraak het. Let ook op dat die drie dinge wat die Here noem, ’n stygende lyn vertoon:
Die een is elke keer die gevolg van die ander een, sodat al die probleme uiteindelik is as gevolg van die feit dat die mense nie kennis van God het nie.

Die betroubaarheid waarna die Here verwys, toon aan dat die mense hulle opregtheid en eerlikheid in hulle omgang met mekaar verloor het.
Die opsomming van sondes soos wat die Here dit hier gee, herinner ooglopend aan die Tien Gebooie. Mens sou kon sê dat dit algehele morele verval is wat ingetree het.

Hierdie morele verval is as gevolg van die tweede saak wat die Here noem:
Waar lê die grondfout? Die mense ken God nie.
Daarteenoor noem Romeine 8:14 vv. ons kinders van God. Pas nou Hosea se beskrywing van die kerk in sy sonde langs Romeine 8 waar daar by herhaling staan dat ons kinders van God is:
Hosea 4 is baie belangrik as ons die waarheid omtrent hierdie dinge wil weet.
Waarom? Omdat hierin profeties iets van die eindgerig geopenbaar word.
Hierdie dinge is die pad van die dood. Daarom hoort dit nie in die lewens van kinders van God nie. Hulle moet ’n ander pad loop.

2. Wen in God se genade

Versoekings wat die gelowige in sonde wil verlei, sal daar altyd wees.
Die kinders van God is op geen manier van aanvegtinge onthef of verskoon nie. Maar die kinders van God moet nie in die ellendes gaan lê of hulle daardeur moedeloos laat maak nie.
Die Here is nie ongevoelig teen lyding wat oor ons kom nie. Hy openbaar dat daar iets profeties in ons lyding verskuil lê: Dit is ’n aanwysing van die heerlikheid wat op pad is.

Net soos Hosea, sluit die Romeinebrief aan by die lyding wat in die skepping voorkom.
Dit is waar, want die dag wanneer ons verheerlik word, is die nuwe hemel en die nuwe aarde ook daar.
Daarom openbaar die Here aan ons hoe die skepping die lyding wat daaroor beskik word, hanteer. (Want die skepping stel vir ons ’n voorbeeld.)
Daarby beskou die skepping al die lyding wat daaroor kom bloot as geboortepyne, omdat hierdie lydingspyne gevolg word deur die geboorte van die nuwe hemel en die nuwe aarde.
Net so moet daar by ons ’n verset wees teen moedeloosheid en negatiwiteit.
Die eindpunt van lyding is die dood – maar die dood is oorwin deur ons Here Jesus.
Dit is ’n baie sterk genadeboodskap:
Die Bybel openbaar dat hier twee dinge gebeur:
(Die eerstelinge was die eerste brode wat gebak is en die eerste lammers wat gebore is wat as ’n dankoffer vir die Here gegee is. Later het die volle tiende gevolg.)

Met ons is dit presies so:
As die skepping so sterk hoop om deur die lyding te breek in die verlossing van Christus, hoeveel te meer nie ons wat reeds die Heilige Gees het wat in ons woon nie.
Die gedeelte in Romeine 8 sluit nog weer af met die heilsorde om daarmee te beklemtoon dat ons verlossing vas en seker is in God se raadsplan.
Dit is waaroor alles vir die kinders van God gaan. Aan die einde van die tyd verheerlik die Here hulle in sy ewige koninkryk.

Christus stuur ons nog daagliks in die lewe in, met ander woorde om bly te wees en om seer te kry, maar om alles te hanteer tot sy eer. Met sy Woord (die Bybel) en die Heilige Gees bevestig die Here Jesus Christus presies hierdie beloftes aan u.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 33:5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 April 2006 (oggend)