Sing vooraf: Psalm 123:1, 2

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 136:1, 2, 3

Geloofsbelydenis Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 19:6
Wet

Psalm 19:6
Gebed
Psalm 91:1, 4

Skriflesing:     Rut 2; 1 Korintiërs 3: 9-21
Teks:               Rut 2: 12

Mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. (Rut 2:12 AFR53)

Welverdiende beloning van God!
Dit skep ’n geloofsprobleem, want waarom moet ons Nagmaal kom gebruik, en die Here se genade oor ons hoor en proe, as ons met ons eie werke beloning vir die hiernamaalse lewe kan bewerk?
Hierdie soort van selfoorskatting is vandag seker meer eie aan die mens as wat dit ooit was – daarom dat tekste soos hierdie deur mense misbruik word om hul eie vermoëns te oorskat.
As ons vanoggend in hierdie preek die loon wat die Here ons gee, ondersoek, kom ons veral twee dinge agter:
1.      Die loon wat God ons gee, is bloot die vervulling van sy heilsraad wat hy lankal oor ons bepaal het.
2.      Die loon van God vir ons stel swaar eise aan ons.

1.      Die loon wat God ons gee, is bloot die vervulling van sy heilsraad wat hy lankal oor ons bepaal het.

Kom ons ondersoek in hierdie preek ’n aantal van hierdie uitsprake sodat ons presies kan bepaal wat die Bybel daarmee bedoel as daar geskryf staan dat die Here ons beloon.

In hierdie geskiedenisgedeelte in die boek Rut is Boas onverbloemd bly dat ’n Moabitiese vrou tot bekering gekom het, en daaruit vloei sy seënspreuk voort dat haar verwagtinge nie sal teleurstel nie en dat die seën van die Here met haar sal wees.
Met Boas is dit anders.
Die welverdiende beloning wat die Here vir hierdie vrou gee, is inderdaad niks anders nie as die feit dat sy tot bekering en tot geloof in die ware en enigste God gekom het en dat sy deur God ingelyf word in die Joodse volk.

Hierdie loon is nie iets wat die Here eers vir die eerste keer beskik het toe Boas dit gesê het nie.
Nog so ’n voorbeeld waar daar van beloning deur die Here gepraat word, en daarmee baie duidelik die Here se raad met iemand bedoel word, kry ons in 1 Samuel 24:19.

(24:20) Want as iemand sy vyand aantref, sal hy hom op ’n goeie pad laat gaan? Maar die Here sal jou die goeie vergelde vir wat jy vandag aan my gedoen het. (1 Samuel 24:19 AFR53)
 
Dit was waar Dawid die stuk van Saul se mantel afgesny het in die grot.
Die dinge wat Saul daarna kwytraak, sien baie duidelik daarop dat Saul met beloon (vergeld) verstaan dat die Here die beloofde koningskap aan Dawid sal gee.
Onthou u ook die keer toe Dawid gesê het dat die Here hom miskien sal beloon omdat Simeï hom vervloek het.
Miskien sal die Here my ellende aansien en sal die Here my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref. (2 Samuel 16:12 AFR53)

Jesaja het geprofeteer hoe Jesus Christus as mens sy werk sou ervaar. Daar staan in Jesaja 49:4 geskryf:

Maar Ék het gesê: Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by die Here, en my loon is by my God. (Jesaja 49:4 AFR53)

In hierdie vers kla die Kneg van die Here. Die Kneg van die Here is ’n Ou-Testamentiese uitdrukking wat profeties op Jesus Christus gedui het.
Hierdie gedeelte is ’n profesie dat die Here Jesus nie deur die Jode aanvaar sou word nie.
Reg en loon beteken hier dieselfde. Die reg en die loon van God bestaan daarin dat die wat deur God beskik is om verlos te word, deur die Kneg van die Here tot verlossing sal gebring word.

2.   Die loon van God vir ons stel swaar eise aan ons.

Die Nuwe Testament bring hierdie saak van beloning baie nader aan ons eie lyf, omdat die Here hierdie beginsel in ons daaglikse lewe toepas.
Die woorde bedoel dat so ’n mens nie op die seën van die Here kan reken nie, want daar is vir hom geen seën nie.
In dieselfde Bybelgedeelte praat die Here Jesus nie net van beloon nie. Hy praat ook van vergeld.
Die loon waarvan daar sprake is, is dus nie iets wat ons verdien nie.
Ons self kom baie skerp in die spervuur wanneer die Here die Nuwe-Testamentiese kerke en hulle lidmate aanpraat in 1 Korintiërs 3:16, 17:

Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. (1 Korintiërs 3:16-17 AFR53)

Daar het mense in Korinte gelowig geword en tot bekering gekom, maar op hulle eie voorwaardes: Hulle wou al die sondige dinge wat eie is aan die heidendom behou.
Die Here sê ons is sy gebou.
Die verantwoordelikheid word uitgebeeld met die opnoem van verskillende stowwe: goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels.
Uit hierdie – en nog baie meer gedeeltes in die Bybel – is dit duidelik dat ons nie met ons werke ’n beloning van die Here kan afdwing nie.
Alle mense leef natuurlik nie ewe ver van die Here af nie.
Daarom staan daar in vers 15 dat iemand wie se werke heeltemal gaan uitbrand, self ook skade gaan ly.
Jesus het vir elkeen van ons wat in Hom glo, gesterf tot verlossing (beloning!).
Die kerk was van sy eerste lidmaat af sondig.
Nou is ons God die Heilige Gees se heilige woning. Hy lei ons om die loon wat God vir ons in Christus weggelê het, naamlik die ewige koninkryk van God, vir onsself toe te eien.
Dink weer daaraan dat ons in al ons nood na God toe mag kom sonder enige krag uit onsself. Ons kom in die krag en genade van Jesus Christus en God die Heilige Gees, sodat God die Vader ons altyd weer van die loon wat Hy vir ons weggelê het, kan verseker.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 39: 4 (15-3:4) (wysie Psalm 100)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Junie 2005 (oggend)