Sing vooraf: Psalm 144:1; Skrifberyming 7-1:1 (31:1); Skrifberyming 15-2:3 (38:3) (wysie Psalm 18);

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:1, 9
Geloofsbelydenis  Nicea

Na die wet antwoord ons met Psalm 4:2
Wet
Psalm 4:2

Gebed.
Amen.

Psalm 31:12

Skriflesing:  Sagaria 1.
Teks:  Sagaria 1: 11b

Daarop het hulle die Engel van die HERE, wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesê: Ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig. (Sagaria 1:11 AFR53)

Die inhoud van hierdie preek is dit: Dit is verkeerd as dit stil en rustig is in die kerk.
Die gedeelte wat ons gelees het, is die eerste van agt naggesigte wat Sagaria gesien het. Al agt die naggesigte het dieselfde tema: Dit handel oor die heil wat God beplan het vir sy volk. Al die gesigte preek genade en oordeel:
In hierdie gesig sien Sagaria 'n ruiter op 'n bruin perd. Eintlik staan daar in die Hebreeus dat dit 'n rooi perd is. Agter die ruiter op die rooi perd, is daar nog 'n groep ruiters. Hierdie ruiters se perde het verskillende kleure: bruin, vos en wit.
Sagaria sien al hierdie dinge, maar hy verstaan nie wat aan die gang is nie. Daarom vra hy vir iemand wat by hom is:

Toe sê ek: Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord my: Ek sal jou toon wat dit beteken. (Sagaria 1:9 AFR53)

Die engel antwoord Sagaria nie. Die man wat die leier van die ruiters is, antwoord hom. Hulle is 'n patrollie wat gestuur is om die hele aarde te deurkruis. Nou het hulle hier bymekaargekom om verslag te doen oor alles wat hulle gesien het.

Hulle opdrag was:
Die verslag is terleurstellend.
Hierdie ruiters moes woelinge gesien het.
Waarom is hierdie verslag dan terleurstellend?
U moet egter net nie die fout maak om te dink dat die stilte waarvan ons teksvers praat, 'n begeerlike stilte is nie.
U sal die verslag net goed kan verstaan as u kyk na die agtergrond van hierdie naggesig.  Om dit te kan doen,  moet ons na die inhoud van meer profete se prediking gaan kyk.
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.  Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare. (Haggai 2:6-7 AFR53)

Die Here sal alles in beweging bring, en Hyt sal vir hulle 'n nuwe heilstyd begin.
Nou sal u verstaan dat daar geweldige perspektiewe vir die volk van God in die vooruitsig gestel is:
Die ruiters het die hele aarde deurkruis,
Die teenoorgestelde was waar: die kerk het gesug onder 'n vreemde juk. Die Perse het op daardie stadium beheer oor die Jode gehad.

Alles was egter nie tevergeefs nie, want die Jode het 'n Voorbidder by God gehad. Die Engel van die Here staan voor die troon van God en Hy bid tot die Vader:

Daarop het die Engel van die HERE aangehef en gesê: HERE van die leërskare, hoe lank nog bly U sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda waarop U alreeds sewentig jaar vertoornd was? (Sagaria 1:12 AFR53)

Here van die Leërskare, hoe lank bly U nog sonder ontferming? – die Here Jesus was toe al die Voorbidder by die Vader.

Dan antwoord die Vader met trooswoorde. Hy sê dat Hy sal ywer oor Jerusalem, en dat Hy vertoorn is op die nasies wat sy volk vertrap. Hy sê vir die Engel van die Here dat Hy moet roep en sê:

Daarom, so sê die HERE: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; my huis sal daarin gebou word, spreek die HERE van die leërskare, en ‘n meetsnoer oor Jerusalem gespan word.  Roep verder en sê: So spreek die HERE van die leërskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies. (Sagaria 1:16-17 AFR53)

Hierdie ongunstige verslag het dus die gevolg dat die Engel van die Here bid vir die kerk,  en hierdie gebed het weer troos tot gevolg.
Hoe raak die ruiters verslag oor die kerk ons en die tyd waarin ons lewe?:
Seker die heel belangrikste vraag is: Waar pas ons gemeente in?
Dit is so rustig in ons gemeente dat dit lyk asof baie van ons se geloof ook al gesterf het.
U moet nie dink dat die slegte magte stilsit nie.
Die Engel van die Here se vraag is tydloos, want God bestaan tydloos. Hy vra vandag ook nog: Hoe lank nog Here ...?

Maar weet dit: Die Engel van die Here het tussen die naggesig van Sagaria en vandag sy werk voltooi.
As ons regtig in die Here Jesus glo, moet ons voluit in die stryd wees, want die koninkryk van God is op die punt om te kom.
Dink daaraan: Jesus Christus bid as Oorwinnaar by die Vader. Hy bid as die Een wat beskikking het oor alles: lewe, dood en die hel.

U moet nie bang wees en dink dat ons alleen staan nie. Ons Voorbidder bid saam. Maar Hy bid nie meer "hoe lank nog..." nie. Hy het klaar oorwin. Hy wag vir die oomblik dat Hy hierdie naggesig van Sagaria ten volle gaan vervul.

Ons lees in Openbaring dat daar in die hemel ook ongeduld is. Ons lees in Openbaring 6 ook van gekleurde perde en daarmee saam van siele wat onder die altaar in die hemel werk. Die siele onder die altaar bid ook; Hoe lank nog, Here ...?

En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.  En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? (Openbaring 6:9-10 AFR53)

Die eindoordeel is nie meer ver nie. Dan gaan ons in die heerlikheid van God in.  In die hemel lyk die kerk nie soos wat die kerk op die aarde oor die algemeen lyk nie.
Pas ook op vir die tyd waarin ons nou lewe.
Ons mag nie stil en rustig wees teenoor die aanvalle van die duiwel nie.
Amen.
  
Slotgebed.
Slotpsalm  19:7

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Januarie 2005 (aand).