Sing vooraf: Psalm 103:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 116:2, 3
Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Psalm 99:4, 5.
Wet
Psalm 99:4, 5

Gebed

U is van ewigheid af die Here God. Van die skepping af ken ons u genade oor ons, o Vader. Ons dank U vanoggend dat U ons so dankbaar laat ontwaak het dat ons ’n begeerte in ons harte het om na u aangesig te kom soek in u huis. Ons verlang na u teenwoordigheid, want hoe kan ons daarsonder bestaan?

Ons dank U dat ons gemeente bestaan, en dat U ons gebruik om u koninkryk te help bou. Ons dank U vir die mate van welvaart wat U oor ons beskik en dat ons gemeentelede ’n blymoedige lewe lei in hierdie land waarin U ons gestel het. Ons dank U vir die voorreg dat ons u Naam kan uitleef teenoor almal wat saam met ons hier woon.

Tog moet ons bely dat U ons nood ook ken. Here, ons bid U om daarin te voorsien. Beskik dit dat ons ruim van u genade mag ontvang. Ons vra dit nie vir onsself nie, maar ons as ’n kerk is deel van die liggaam van ons Here Jesus Christus, daarom vra ons alles van U in sy Naam.

Ons bid vir ons lidmate wat siek is. Skenk U genesing. Ons bid vir dié wat twyfel. Werk deur u Heilige Gees ’n vaste geloof in hulle harte.

Ons bid ook vir hulle, ons gemeentelede, wat nie vandag met ons in die kerk saamkom nie. U ken hulle elkeen in hulle harte. As hulle nie wettiglik wegbly nie, bid ons U, o Vader, om hulle eerder te bekeer, as om u oordeel op hulle te lê. Ons vra dit alles om Christus wil.

Amen.

Psalm 86:6

Skriflesing:      Sagaria 11
Teks:               Sagaria 11:12

Daarop sê ek vir hulle: As dit goed is in julle oë, gee dan my loon; en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg: dertig sikkels silwer. (Sagaria 11:12 AFR53)

Die ware Christelike leer is die liefde en versoening in Jesus Christus, terwyl ons onder die oordeel van God leef omdat ons voortdurend teen Hom sonde doen – of, soos dit in dié gedeelte staan, Hom verwerp.

Ons behandel die profesie van Sagaria uit twee oogpunte:

1.      Wat die profesie destyds vir Israel beteken het
2.      Die profesie vanuit sy vervulling

1. Wat die profesie destyds vir Israel beteken het

Sagaria profeteer net na die terugkeer uit Babel.
Sagaria se profesie gaan nou juis oor hierdie toestand. God dwing die volk om Hom te waardeer, met ander woorde hulle moet ’n uitspraak maak oor hulle verhouding met Hom en wat Hy as verlossende God vir hulle beteken.
Die probleem in die volk se geloofslewe het natuurlik by die geestelike leiers begin! Daarom profeteer Sagaria van twee soorte herders.
Ons het hier by Sagaria ’n visioen met ’n simboliese daad as middelpunt.
Maar iets is nie reg nie. Iets skort in die verhouding tussen die skape en hulle herder.
Hierdie afkeer in God het natuurlik in vervulling gegaan – en sy hoogtepunt bereik in die verwerping van Jesus Christus!
In die beeld laat Sagaria dit aan die volk self oor of hulle die Herder wil vergoed of nie.
Die Here beskou die besoldiging as ’n belediging. In vers 13 praat die Here minagtend van die heerlike prys waarmee Ek deur hulle gewaardeer is.

Dit is duidelik dat God die loon wat aan Sagaria uitbetaal is, beskou as dat dit aan Hom uitbetaal is.
Die beeld van Sagaria se visioen en die werklikheid smelt hier ineen.

Ons weet uit die beskrywinge in die Evangelies hoe die leiers van die volk van die Here die Here en sy werk verag het in Jesus Christus.
Deur die verbreking van hierdie staf toon God aan dat daar aan sy Herderskap ’n einde gekom het.
Daarop het ek gesê: Ek wil julle nie meer oppas nie – wat sterwend is, laat sterwe; en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly, mekaar se vleis verslind! (Sagaria 11:9 AFR53)

Dit is die oordeel van God oor die Godsverwerping!
Wanneer God sy kudde verlaat, speel hier ’n voorspel van die hel af:
Die Here sal sy hand van die mensheid wegneem sodat die aarde met haat vervul word – presies soos dit voor die sondvloed was.
Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet Hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: (Lukas 17:24-26 AFR53)

2. Die profesie vanuit sy vervulling

Hoe is die profesie van Sagaria oor die loon vir God vervul? Ons lees dit in
Matteus 26:14 en 15:

Toe gaan een van die twaalf, met die naam van Judas Iskáriot, na die owerpriesters en sê: Wat wil u my gee, en ek sal Hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom dertig silwerstukke afgeweeg. (Matteus 26:14-15 AFR53)

In die tempel vind daar ’n handelstransaksie plaas!
Vir die volk van Sagaria het die dertig muntstukke niks met die loon van die Here Jesus Christus te doen gehad nie.
’n Profesie is altyd meer as net letterlik die vervulling in die tyd waarin daar geprofeteer word.
Die profesieë geld tog nie net vir Israel nie. Dit raak ons ook – daarom is dit vir ons in die Bybel neergeskryf.
Sagaria het geprofeteer en so aanskoulik gemaak wat God later jare in die Evangelie volgens Matteus in vervulling laat gaan.
Hierdie profesie, en ook dié van Jeremia, het met Judas se optrede natuurlik woord vir woord in vervulling gegaan. Matteus 27:5, 9, 10:

En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. (Matteus 27:5 AFR53)

Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, die profeet, toe hy gesê het: En hulle het die dertig silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel; en hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het. (Matteus 27:9-10 AFR53)

Sagaria het al vyf eeue tevore geprofeteer dat dit sal gebeur.
Daarby moet u besef dat die dertig silwer munte waarmee Jesus gekoop is, geld is wat uit die tempelkas gekom het.
Ewe skynheilig het die owerpriesters raad gehou.
Hierin is daar ook ’n simbool van Christus se verdienste:
Die saak vererger verder as ons nagaan hoeveel dertig sikkels silwer werd was.
Christus word deur God gestuur.
Dit is uit hierdie profesie duidelik dat daar ’n breuk tussen ons en God gekom het. Hierdie breuk moet geheel word.

Die vervulling van die profesie van Sagaria met die koms van die Here Jesus Christus word in die Evangelies beskryf:
Dit is juis die troos en die krag van die Christelike geloof.
Amen.

Slotgebed

Ons prys U dat ons kan leef deur Jesus Christus. Laat U Gees ons so lei dat ons nooit die werk van U, o God, na waarde sal probeer skat en U verwerp nie. Lei ons só dat ons oorstelp van dankbaarheid die grootste genade uit U hand ontvang. Sodat ons kan leef omdat ons met U versoen is. Om Christus ontwil.
Amen.

Slotpsalm 107:10

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Maart 2006 (oggend)