Sing vooraf: Psalm 145:1, 5, 8

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 149:1, 2
Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 40:4
Wet
Psalm 40:4

Gebed
Psalm 147:4
Skriflesing:     Sagaria 13
Teks:               Sagaria 13:4, 9

En in dié dag sal elkeen van die profete, as hy profeteer, hom skaam oor sy gesig; en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie. (Sagaria 13:4 AFR53)
Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ’n mens silwer smelt en hulle toets soos ’n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die Here, my God! (Sagaria 13:9 AFR53)

Die Kerk op aarde sal ’n tyd beleef wanneer huigelaars onder die voorwendsel van nederigheid en waarheid God gaan verag.
Maar daar gaan ook ’n tyd kom wanneer die Here sy Kerk gaan suiwer.
Die dinge sal so gebeur omdat dit nie enige mens is wat sonder meer voor God kan gaan staan en beweer dat hy die Here se raad preek nie.
Die gedeelte onderstreep dus onder andere die feit dat die onregverdige geen kans het om die oordeel van God te oorleef nie.

Ons gaan deur al die dinge wat hier openbaar word uit drie gesigspunte:
1. Moderne afgodery
2. Die Kerk kom tot bekering
3. Waar pas ons?

1. Moderne afgodery

Dit gaan daaroor dat die Kerk wat in sondes verval het, weer volmaak gemaak sal word.
Die betekenis van hierdie profesie is dat die sonde verwyder gaan word.

Vir ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges begin die Christusprediking al met hierdie woorde, want geen verlossing kan buite die Here Jesus Christus om plaasvind nie.
Die Fontein wat in Jerusalem sal opspring, voorspel die Here Jesus Christus.
Hierdie gedeelte in die Ou Testament beskryf die verlossingswerk van die Here Jesus Christus tot met die wederkoms.

In hierdie hoofstuk waarsku die Here spesiaal teen afgodery en valse profesie.
Moderne afgodery is om jouself voor God te stel:
Vers 2 gaan verder:

En in dié dag, spreek die Here van die leërskare, sal Ek die name van die afgode uit die land uitroei, sodat aan hulle nie meer gedink sal word nie; en ook die profete en die onreine gees sal Ek uit die land laat wegtrek. (Sagaria 13:2 AFR53)
Onreine gees staan teenoor die Gees van God, wat die Here oor sy volk sal uitgiet (hoofstuk 3:10).
Dit word hier Ou-Testamenties gestel, maar dis presies hoe die kruisiging van Jesus Christus verloop het.
Luister net hoe ernstig waarsku die Here sy Kerk:
2. Die Kerk kom tot bekering

Wat hierdie gedeelte baie besonders maak, is die feit dat dit hier lyk asof die Gees van God in daardie tye heeltemal van al die profete gewyk het. Ons lees ook in Jeremia 5:30, 31 van so ’n toestand.

’n Ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur: die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? (Jeremia 5:30-31 AFR53)

Daar was blykbaar geen ware profeet in daardie tyd nie.

Vers drie openbaar iets wat belangrik is

En as iemand nog wil profeteer, sal sy vader en sy moeder wat hom verwek het, vir hom sê: Jy mag nie langer lewe nie, want jy het leuens in die Naam van die Here verkondig; en sy vader en sy moeder wat hom verwek het, sal hom deurboor as hy wil profeteer. (Sagaria 13:3 AFR53)

Die Here leer darem hier dat daar ook tye in die kerkgeskiedenis kom wanneer die Kerk weer op die regte pad kom.
Dit geld natuurlik net die tye wanneer die Here die leuen verdryf het!

Die valse profete sal hulle skaam vir dit wat hulle sê. Maar nou moet ons hierdie skaamkry reg verstaan:
Ons het in vers drie ’n verwysing na Deuteronomium 18:20 en Deuteronomium 13:6. Daar beveel die Here dat enige profeet wat dit durf waag om valse leringe in die Naam van die Here te verkondig, onmiddellik moet sterwe.

Maar die profeet wat so vermetel is om ’n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe. (Deuteronomium 18:20 AFR53)

As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter of die vrou wat jy liefhet, of jou vriend wat soos jou eie siel is, jou in die geheim verlok en sê: Laat ons gaan en ander gode dien – wat jy en jou vaders nie geken het nie, . . . dan moet jy nie inwillig om na hom te luister nie; . . . maar jy moet hom sekerlik doodmaak; (Deuteronomium 13:6, 8, 9 AFR53)

Daar word verder in vers drie gesê dat hulle nie weer die harige mantel sal aantrek om te lieg nie.
Maar die littekens aan hulle liggame sal hulle verraai.
Dit blyk nou uit hierdie gedeelte dat die dienaars van die Here ook soos die heidene aan die dwaal kan raak.
Ons moet dus daarteen waak! Ons moet deel wees van die kerkvolk wat deur God tot bekering gebring word.

Dan begin die Here vertel hoe Hy sy Kerk rein gaan maak.
Wat beteken die uitdrukking: Ontwaak my swaard!
Dis duidelik dat dit ’n oordeelsaankondiging is.
Dit hang ook saam met die vorige profesie dat die Gees van God oor hulle uitgestort sal word.
Dit gebeur op twee maniere:
3. Waar pas ons?

Alle lidmate wat waarlik gelei word deur die Heilige Gees, is baie bekommerd oor die reg van God.
Almal wat die toets deurstaan, word deur God aangespreek met die woorde:
Die uitverkiesing word ook deur hierdie gedeelte gepreek. Kyk wat staan hier:
Kyk nou na die toepassing van hierdie gedeelte: Ons is uitverkorenes.
Terwyl dit in die gedeelte oor ouers en kinders gaan, kom ons spits ons toepassing ook daarop toe.
Ons sal ook voor die Here staan oor ons kinders – nie oor wat van hulle in die lewe geword het nie, maar oor wat ons hulle geleer het voordat hulle die huis verlaat het.
Kinders, hoe verantwoord julle julle lewenstyl voor die Here?
Daar kom ’n dag wanneer ons almal voor die Here gaan staan.
Wat vra hierdie hoofstuk in die Bybel van ons?
Kom ons doen dit met groot erns, want Jesus het juis met sy dood ons lewens geheilig en gesuiwer. Kom ons hou dit so.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 150:1

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 April 2006 (oggend)