Sing vooraf: Psalm 148:5; Psalm 65:5; Psalm 66:1; Psalm 68:3; Psalm 136:3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 10
Gebed
Psalm 2:3

Skriflesing:     Sagaria 1
Teks:               Sagaria 1:21

Toe sê ek: Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en sê: Dit is die horings wat Juda só verstrooi het dat niemand sy hoof opgehef het nie; maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp wat die horing teen die land van Juda opgesteek het om dit te verstrooi. (Sagaria 1:21 AFR53)

Sagaria was ’n baie besondere mens. Sy naam was eintlik al ’n samevatting van al die preke waarvoor die Here hom geroep het, en wat hy voor die volk gelewer het.
Kom ons ondersoek saam die twee onderdele van Sagaria se tweede naggesig:

1.   Die straf van die Here
2.   Die verlossing

1.   Die straf van die Here

Ons moet net nie dink dat die inhoud van Sagaria se naggesig, naamlik dat die Here ons gaan losmaak van alles wat ons verdruk het, en druk op ons uitgeoefen het om ons geloof te laat kwyn, beteken dat geloof sommer maklik is, en dat die Here sommer net vergewe en regmaak wat verkeerd is nie.
Die Here sal die kerk tot niet laat gaan as Hý wil, soos wat Hy aan die Israeliete bewys het:
Na 70 jaar het die Here besluit dat Hy die volk weer wil herstel.
Die mense kry toe ook nog die wind van voor, want hulle was skaars vry van die Babiloniërs, toe word hulle weer deur die Perse onderwerp.
Maar dit was nie die grootste probleem nie! Die grootste probleem was die teenspoed wat hulle van binne af gekry het:
As mens nou die prentjie so sou sit en bekyk, dan lyk dit asof die kerk in die wêreld sal ondergaan, want die kerk gaan agteruit.
Die Here waarborg nie dat ons maar kan slap raak, en dan sorg Hy nog altyd dat ons voortbestaan nie.
Sagaria het vier horings gesien.
Die horings het Sagaria baie bang gemaak. Horings was mos in die Ou Testament altyd ’n teken van brutale geweld en krag.
Dit is so dat horings in die gesigte en profesieë regdeur die Bybel altyd bonatuurlike mag en kragte simboliseer.
Hierdie naggesig slaan ver in die toekoms in.
Hierdie naggesig sluit dus aan by Openbaring wat beskryf dat die Christene doodgemaak word omdat hulle glo, en dat slegs die wat die teken van die bees dra, sal kan handel dryf.
Die naggesig was natuurlik ook waar van Israel, want die hele destydse wêreld het Palestina om die beurt verower: Babilonië, Sirië, Persië en Egipte. Dit was al die groot moondhede wat daar in daardie tyd was!

2.   Die verlossing

Sagaria is so verstar in sy vrees vir hierdie horings dat hy aanvanklik nie die vier sterk manne sien wat te voorskyn kom nie. Die Here moet sy aandag daarop vestig.
Sagaria sien ystersmede wat ysterhorings kom stukkend slaan.
Die Bybel leer hier dat die wêreld die volk van God so platgeslaan het dat niemand eers sy kop kon optel nie.
Kyk weer na die beeld:
In die beeld van die vier horings word net brute krag en geweld gesimboliseer. In die beeld van die vier smede word meer as net krag gesimboliseer:
Die vakmanne preek twee dinge aan ons:

Eerste preek hulle die verlossing wat God bewerkstellig. God stuur ’n mag in die wêreld in wat teen die wêreldmagte gaan optree en hulle totaal vernietig.
Maar alles is nie net genade nie. Daarom preek hierdie smede in die tweede plek ook die gerig van God.
Kyk nou na onsself. By watter mag is ons gewig ingegooi.
Hierdie naggesig plaas geweldig baie klem op ons verantwoordelikheid.
Ons moet dit weet: Ons word beskerm deur die Here se almagtige genade.
Ons is ook nie ongelowig nie. Ons kan die volle eis van verantwoordelikheid op elke terrein van ons lewe nakom, want ons deel in die verlossing van die Here Jesus Christus.

Hy kom aanstons om te oordeel. Laat ons gereed wees om Hom met blydskap in te wag om Hom vir ewig te verheerlik.
Kom ons leef voluit en oortuig bekeerd van elke vorm van ellendigheid wat daar in ons geloofsmondering mag wees.

Mag ons ’n kerk wees wat in die lof van God leef en jubel.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 116:1, 9

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Maart 1999
Reeks oorgemaak: 15 Januarie 2006