Sing vooraf: Skrifberyming 2-3:1. 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  66:1.

Geloofsbelydenis  Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 119:7
Wet
Psalm 119:7

Gebed.
Amen.

Skrifberyming 1-1:7
Skriflesing:  : Sagaria 2. Lees ook Esegiël 9: 3 - 6 en 11: 23 asook Openbaring 21: 1, 3
Teks:  Sagaria 2: 4b, 5

Jerusalem sal lê soos ‘n oop land weens die menigte van mense en vee daar binne-in.  En Ek sal vir hom wees, spreek die HERE, ‘n vurige muur rondom en tot heerlikheid daar binne-in. (Sagaria 2:4-5 AFR53)

Geen mens kan vir die kerk grense trek nie. Die kerk kan ook nie ingeperk word nie. Dit is so omdat die Here kom, en Hy sal in sy wysheid besluit waar die grense van sy kerk moet wees, en dan trek Hy dit daar met sy almag.

Esegiël het gesien hoe die Here padgee uit die tempel. Dit was nog voor die Ballingskap. Maar intussen het die Ballingskap gekom en gegaan:
Nou wonder mens: Wat is die Here se houding nou teenoor die gelowiges?
Kom ons vra die vraag in konteks van die beeld van die Ballingskap en die terugkeer daarna: Is die Here nog altyd weg van sy volk af, of is Hy terug in die teenwoordigheid van sy kerk?
Nou, in hierdie naggesig, gaan die Here nog 'n stap verder:
Dit word baie aanskoulik voorgestel in hierdie naggesig. Eerste sien Sagaria 'n man met 'n maatband.
In hierdie naggesig word dit gebruik om afmetings van 'n stad te doen.
Ons moet dit ook net in gedagte hou dat die naam Jerusalem hier in 'n dubbele betekenis gebruik word:
Dus: Dit gaan oor die kerk:
Daarom is dit vir Sagaria nie net belangrik wát hierdie man gaan doen nie, maar ook wáár hy dit gaan doen.  Daarom die vraag: waar gaan ons heen? Die man antwoord sonder om te aarsel:
Kyk na die man wat hier wegstap met die maatband: Dis nie 'n man wat dinge wil regmaak met praat nie. Dis 'n man wat sake reg werk.
Die man van die naggesig is 'n man wat die belange van die kerk op sy hart dra. In vers 4 word hy 'n jong man genoem.
Daar word 'n hele paar dinge geopenbaar wat vertel hoe dit met die kerk sal gaan.
Verder word gesê dat die Here self die muur sal wees.
Hier belowe die Here dat Hy die muur rondom sy kerk en sy volk sal wees.
Ons het hier reeds die openbaring wat later in Openbaring 21:1, 3 weer herhaal is:

En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. (Openbaring 21:1 AFR53)

En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. (Openbaring 21:3 AFR53)

Die teenwoordigheid van die Here gee dus die nodige beveiliging en heerlikheid en lig in hierdie stad. Dit sluit aan by die tweede naggesig.

Ons moet nie dink dat die Satan die  gelowiges in die tyd van die wederkoms met rus sal laat nie. Ons lees  in Openbaring  20:7-11 die volgende feite:

En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;  en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.  En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. (Openbaring 20:7-11 AFR53)

Let op dat die Here iets ernstigs vir die kerk openbaar:

en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.  En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel..

Daarom dit nodig is dat God sy stad beskerm.
Kom ons kyk nou weer na die inwoners van die stad. Daar is 'n menigte mense in. Vers 6 vertel dat daar mense van alle volke in sal wees.

Die Here beskryf hier die kerk in sy verantwoordelikheid:
Dit sluit aan by die Here Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels:

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. (Matteus 28:19 AFR53)

 Daarom word hierdie jong man geopenbaar as een wat gereed en bereid is om te werk in die kerk van die Here.

Ons moet nie dink dat die tyd teen ons tel, en dat dit tog nie waar kan word nie.
Ons maak almal gereed vir die Nuwe Jerusalem. Daar word ook planmatig gewerk deur die Here. Luister weer hoe die Here dit in sy openbaring bekendstel:

En hy wat met my gespreek het, het ‘n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet.  En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.  En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens ‘n mens se maat, wat die maat van ‘n engel is.  En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.  En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag; (Openbaring 21:15-19 AFR53)

Ons moet nou nie dat mense se praatjies en ons tydsomstandighede en wat alles nog ons gevegsmoraal vir die Evangelie van Jesus Christus van die kerf laat afgaan nie. Ons moet ons in lyn bring met wat God hier van sy kerk verwag.

Ons moet tog net baie goed verstaan dat dit nie hier gaan oor grense van volke, byvoorbeeld wit volke en swart volke nie:
Ons moet altyd in gedagte hou wat Jesus vir die kerk op aarde gedoen het, sodat ons uiteindelik God se stad in die hiernamaals kan wees.
Hy het egter gesterf en opgestaan en God se straf gedra, sodat ons deur die gelowige aanvaarding van sy versoening burgerskap in die grenslose koninkryk van  God en in sy stad - die Nuwe Jerusalem kan kry.

Onthou ons ook nog dat dit aan ons oorgelewer is dat die voorhangsel geskeur het die dag toe die Here dood is.
Toe is Sagaria se profesie ook 'n ent vervul, want die God wat Esegiël gesien weggaan het, het hier die oorsaak van sy vertrek, nl. die sonde wat ons en Hom skei, weggeneem.
Kom ons prys die Here met alles wat ons het dat Hy soveel genade aan ons bewys, dat ons ook inwoners van hierdie grenslose nuwe stad mag wees. Kom ons dra hierdie boodskap ywerig verder na die toe wat dit nog nie gehoor het nie, en ook na die toe wat dit al gehoor het, maar nog steeds verstaan.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm
Skrifberyming

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Januarie 2006 (oggend).