Sing vooraf: Skrifberyming 5-3:2, 4, 5. 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  145:1, 3, 4.

Geloofsbelydenis  Apostolicum

Na die wet  antwoord ons met  Psalm 128:1, 4
Wet
Psalm  128:1, 4

Gebed.

Verberg U  nie vir ons nie, o Here.  Luister na ons gebed as ons by U pleit, en verhoor ons smekinge.  Ondersteun ons en maak ons gees gewillig om  U te wil dien. Ons pleit dat U ons die vreugde van U heil gee.  Maak ons blymoedig in ons lewens, sodat U van ons vreugde en blydskap kan hoor as ons getuig, sing en dank.

Ons dank U vir U genadige bemoeienis met ons dat U Gees ons weer hier voor U byeengebring het.  Uit onsself is ons te swak om U na te volg, Here, daarom ons dank dat U ons U kinders maak.  Dat Uself ons leer om U te dien.

Wees U ons Leidsman in die nuwe week wat ons nou ingaan.  Gee dat ons nie net oorwinnend teen die kwaad sal stry nie, maar neem U elke moontlike versoeking voor ons weg.

Maak ons lewens ‘n prediking aan die wêreld dat ons leef soos ewigheidskinders, wat elke oomblik die liefde van God hulle Vader ervaar, wat reeds die vreugde van die ewige lewe smaak en die heerlikheid van God in hulle binneste voel.

Gebruik ons om die wêreld vir U te bekeer, en diè wat nie wil nie – laat ons getuienis vir hulle tot oordeel wees sodat dit hulle sonder verskoning voor U sal stel.

Skenk aan ons verdraagsaamheid teenoor mekaar, sodat ons mekaar nie beswadder of onteer nie, maar dat ons geduld sal hê met mekaar se foute – en in liefde daaroorheen kan lewe.

Wees ons elkeen naby, en vergewe ons al ons menigvuldige oortredinge teen U.

Sal U asseblief in elke nood van die gemeente voorsien.  Here ons doen voorbidding vir die kerk  -  U Heilige algemene Christelike kerk wat U versamel uit alle volke nasies en tale.  Sal U beskik dat die verskillende owerhede wat in hierdie sondige wêreld oor ons gestel is, aan ons die ruimte gee dat ons U in waarheid en sonder vervolging mag aanbid.

Ons pleit op U beloftes van beskerming en seën, o Here.

Verlig nou ons verstand en ons gees met U Gees as U Woord  bedien word. Ons vra dit in die genade wat ons ontvang in die Here Jesus Christus.
Amen.

Psalm 103 : 1

Skriflesing:  Sagaria 3 en Openbaring 7:13 - 17
Teks:  Sagaria 3:4

Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere. (Sagaria 3:4 AFR53)

Die kerngedagte van hierdie preek is die spanning wat daar is tussen ons verdoemende sondeskuld, waarmee ons voor God verskyn en God se ongemotiveerde vergewing van ons sondes.

Ons woon saam met Sagaria ‘n hofsaak by.
Laat ons die partye in hierdie hofsaak van nader bekyk.  Watter partye het ons almal in hierdie hofsaak?  Sagaria begin met Josua, die hoëpriester.
Dit beteken dat hy nie net namens homself verskyn nie.
Die tweede persoon in hierdie hofsaak is die satan.
Maar wanneer Satan in die hemel kom, voor God, staan hy daar in sy ware gestalte.  God ken hom as die teenstander van die Lig.

Die duiwel is egter listig.
Die agtergrond van hierdie klag van Satan is die hele saak rondom die Babiloniese ballingskap.
Daar is teen hierdie afkeer gepreek deur die profete, maar die volk wou hulle nie bekeer nie.
In Babel het dit ook maar swak gegaan met Israel.
Daar was egter nog ‘n klein groepie wat God aanbid het.  Net hulle het teruggekeer na Palestina.
Dit bring ons by die Regter in hierdie hofsaak.  Hy is die Engel van die Here.
Die Engel van die Here is dus presies dieselfde as die Seun van God.
Daar is nog geeste in hierdie hofsitting.  Die hemelgeeste – die engele – is ook daar.
Die Verloop van die Hofsaak hinder, want daar is iets in hierdie hofsaak wat nie klop nie.

Daar is ‘n spanning tussen die aanklag en die vryspraak.
Josua – aan die anderkant – se saak is uiters swak.
Dan kom die onverwagte, die verrassende.
Josua kry ‘n stel feesklere en ‘n tulband om om sy kop te draai.
Wanneer Satan Israel aankla, is daar een saak waarmee God alleen rekening gehou het, en dit is op grond hiervan dat Hy Josua kan vryspreek.  Dit is dan ook hierdie faktor wat die spanning veroorsaak wanneer Josua vrygespreek word.
Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf.

…Wat Jerusalem verkies het.  In hierdie enkele sin lê genade wat so groot is dat dit alleen goddelike genade kan wees, so verbysterend is dit.
Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?
Hiermee sluit God Hom aan by Satan se beskuldiging.  Dit gaan nou weer oor die ballingskap.
Hierdie woorde van die Here raak u en my regstreeks.
Nee, broeders en susters, dit is ons saak wat verhoor word.  Josua staan daar vir elke gelowige, vir elke lid van God se kerk op aarde.

God het Jerusalem uitverkies.  Hierdie sin het tweeledige betekenis soos dit hier staan:
Dit bring ons by die dieper betekenis van die stadsnaam.
Nou begryp u dat ons nie toeskouers is in hierdie naggesig nie, want dit is ons saak wat voor God gelê word.
Josua is ‘n styltipe van Christus, in die sin dat hy as hoëpriester vir sy volk versoening moes doen.
Tog is daar ook ’n groot verskil. Ons Hoëpriester het meer deurgemaak as Josua.
Kyk weer na alles wat gebeur het, dan sal u verstaan waarom dit so is:
Die Here Jesus Christus was sonder sonde, maar ons kan nie een daarop aanspraak maak nie.
Vir al hierdie sondes van ons staan Christus voor God.
En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. (Openbaring 7:14 AFR53)

Christus word sò die motivering vir ons redding.  Sy offer word die grond van ons vryspraak.

Christus is vir die gelowige alles.
Maar Christus is dit beslis nie vir almal nie.  Hy vereis dat mense in Hom moet glo.
Ons is anders as die mense wat in die vlamme van die sonde opgaan.  Die Here Jesus praat self van sy volk as : “Diè wat in My glo”.
Die spanning voor God, tussen sondelas en vergewing, word deur Chirstus opgehef vir die wat in Hom glo, maar dan net in die sin dat Hy die “waarom” oplos.
Amen.

Ons dank U vir die voorreg om U uitverkore kinders te mag wees.  Laat U Gees ons lei op U pad. Maak ons U weë bekend.  Wees ons naby, o Here, en laat U Woord die Lamp op ons lewenspad wees.  Vergeef ons ons skulde – omdat Christus ons skuld betaal het.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 146 : 1, 5, 6, 8.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Febnruarie 2006 (oggend)