Sing vooraf: Psalm 32:1, 4; Psalm 34:8; Psalm 31:15; Psalm 104:20

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 116:1, 10
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir ’n nuwe lewe waarin ons versoen is met die Here met die sing van Psalm 51:5.
Wet
Psalm 51:5

Gebed
Psalm 66:7

Skriflesing:     Sagaria 4
Teks:               Sagaria 4: 6

Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die Here aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare. (Sagaria 4:6 AFR53)

Elke gelowige beland soms in ’n toestand waar hy moedeloos word.
Dan vra mens jouself die vraag: Waarheen nou? Wat moet ek doen om uit my vrees of van my spanning af weg te kom? Ons sê baie keer dat dit net ’n wonderwerk is wat ons kan red.

Let op hoe hierdie naggesig van Sagaria die werk van God die Heilige Gees in die kerk openbaar maak:

1. Die Heilige Gees aan die werk
2. Die Heilige Gees werk in my
3. Die Heilige Gees verander die kerk

1. Die Heilige Gees aan die werk

In hierdie gedeelte word beskryf hoe die Here deur die Heilige Gees in sy kerk werk.
Die Here bou nie sy koninkryk met groot wonders wat opskudding veroorsaak, en deur krag en geweld nie.
Wat sien jy? word vir Sagaria gevra. Hy sien ’n goue kandelaar, met die oliekan wat die vlamme voed. Hierdie kandelaar het sewe koppe met ’n lamp in elkeen. Dit was nie vir Sagaria ’n vreemde beeld nie. Hy het dit goed geken.
Langs hierdie kandelaar staan daar twee olyfbome. Hulle simboliseer ewige lig en lewe, want hulle gee olie vir die kandelaar. Ons kry iets daarvan in Eksodus 27:20:

En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer, uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurigdeur ’n brandende lamp te hê. (Eksodus 27:20 AFR53)

Die beeld verander ietwat in Sagaria se naggesig, want in die naggesig is nie ’n priester nodig om altyd olie in die lampe by te gooi nie. Die kandelaar in die naggesig is selfvoorsienend.

Die betekenis is dit:
Dit bring ons by die werklikheid van die tempel: Die Gees van die Here is in die kerk.
Onthou dat hierdie profesie twee tydperke raak:
Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ’n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ’n goue gordel. (Openbaring 1:12-13 AFR53)

. . . die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars: (Openbaring 1:20-2:1 AFR53)

Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. (Openbaring 2:5 AFR53)

2. Die Heilige Gees werk in my

Die Heilige Gees onderstreep die verantwoordelikheid wat elkeen van ons in die kerk van die Here het:
Kyk net weer vir ’n oomblik na die toestand wat daar was.
Stil-stil het die Gees van die Here gewerk.
Pas dit nou toe: Dit gaan hier nie net oor Sagaria en sy tyd nie. Die Heilige Gees werk nog al die tyd – ook in ons gemeente. En Hy werk ook nog net so kragtig soos toe!

Daarom moet ons onsself toets teen die werking van die Heilige Gees en die verwagtinge wat Hy van ons verantwoordelikheid het. Kom ons begin by onsself.
Enige waarlike gelowige moet eerlik erken dat ons sondes ’n uiting van ons verset teen die werk van die Heilige Gees in ons is.
Die Here gee die oplossing om uit hierdie doodsheid te kom.
Die verandering in ons kom ook heeltemal prakties. Daar is nie geweld en groot kragte wat die verandering in ons kenmerk en aan ander mense openbaar nie.
Die volk het ook gedink dat hulle net die tempel kan voltooi as hulle veg – en toe kon hulle niks doen nie, want aggressie is nie ’n stalmaat van verantwoordelikheid wat gebore word uit ons liefde vir die Here nie.

Daarom is die Here se boodskap:

Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare.

3. Die Heilige Gees verander die kerk

Dan kom ons by ons kerk – ons gemeente: Vra uself die vraag af of ons werklik kerk is in alles wat die Here van ons verwag.

Is ons nog waarlik kerk? Die antwoord is: Ja, ons is nog kerk, al is daar gebiede waar ons veragter geraak het.
Die Heilige Gees werk met en in die kerk.
In die naggesig sien Sagaria hoe die sluitsteen ingesit word terwyl daar uitgeroep word: Genade, genade oor Hom.
Die Heilige Gees is die olie wat die vlam van ons geloof en aanbidding aan die brand hou.
Dis nie al wat die Heilige Gees doen nie. Die Here Jesus sê ook dat hierdie Heilige Gees ons in alle waarheid sal lei.
As ons almal hierdie gesindheid het, sal ons kerk ook beter vertoon. Daarom moet ons so lewe dat dit duidelik is dat die Heilige Gees die Dryfveer van ons lewe is.
Onthou net, daaglikse bekering en wedergeboorte is nie ’n proses wat in een dag voltooi word nie.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 33:3

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Februarie 2006