Sing vooraf: Psalm 56:3; Psalm 69:11; Psalm 139:8.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming 8:1.

Geloofsbelydenis Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 40:4
Wet
Psalm 40:4

Gebed.
Amen.

Psalm  84:1, 6.
Skriflesing: Sagaria 5.
Teks: Sagaria 5:3.

Daarop sê hy vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word. (Sagaria 5:3 AFR53)

Baie keer gebeur dit dat mens die suur van die lewe saam met die soet kry. In hierdie naggesig het ons ook iets daarvan.
1.      Die opgewondenheid oor die heropbou van die tempel.
2.      Die inhoud van die suiweringsproses.

1. Die opgewondenheid oor die heropbou van die tempel.

Dink net hoe opgewonde die klomp teruggekeerdes was toe hulle gehoor het dat die Here hulle hulle sondes vergewe het.
Daarna was daar weer ‘n visioen waarin die Here openbaar het dat die Heilige Gees die kerk se lig brandend sal hou.
Die antwoord lê in hierdie naggesig:
Die vraag kan by ‘n mens opkom of die boekrol werklik iets met die tempel te doen het? Die antwoord is natuurlik:
Die afmetings van die boekrol sluit hierby aan, want die afmetings van hierdie verskriklike groot boekrol is presies dieselfde as die van die heilige in die tabernakel en in die tempel van die Here.
Anders gestel:
Natuurlik word die genadeprediking van God by die gelowige afgerond met gehoorsaamheid. Dink maar net aan Psalm 40:7 (8):

(40:8) Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe. (Psalms 40:7 AFR53)

Ek gehoorsaam, want God het dit in sy Woord vir my voorgeskryf. Die Nuwe Testament bevestig dit dat die Here neergeskryf het dat ons sy wil sal doen:

Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom - in die boekrol is dit van My geskrywe - om u wil te doen, o God. (Hebreërs 10:7 AFR53)

Hierdie naggesig gaan dus glad nie oor die heidene nie.
Die siftingsproses van die Here was al baie lank aan die gang onder die mense waarvan ons lees in die tyd van Sagaria.
Daarom openbaar hierdie naggesig dat die goddelike vloek rus op die mense in die kerk wat die verbond minag en met openlike en aanhoudende verset teen die Here lewe.
Die vlieënde boekrol is die waarskuwing: God openbaar sy wil aan sy kerk. Hierdie selfde geopenbaarde wil wat hulle van die saligheid geleer het, gaan die meetsnoer wees waarmee hulle dade getoets word en hulle ongehoorsaamheid aan die kaak gestel word.

Wat is hierdie boekrol wat Sagaria gesien het? Hy het die Woord van God - die Bybel gesien.
Neem vir jou 'n Boekrol en skrywe daarop al die woorde wat Ek met jou gespreek het oor Israel en Juda en oor al die nasies, van die dag af dat Ek met jou gespreek het, van die dae van Josía af, tot vandag toe......En Jeremia het Barug, die seun van Nería, geroep; en Barug het op 'n Boekrol geskrywe, uit die mond van Jeremia, al die woorde van die HERE wat Hy met hom gespreek het (Jeremia 36:2, 4).

Die boekrol het Sagaria bang gemaak, want dit het soos ‘n reusagtige roofvoël aangevlieg gekom.
Die Bybel is natuurlik nie ‘n dooie stuk papier nie - dit is die lewende Woord van die lewende God.
Die probleem was dat hierdie klompie teruggekeerdes in ‘n sekere sin aan geloofsverwaandheid gely het.
Dieselfde geld van ons ook. Dit is die erns van Sagaria 5.
2.      Die Inhoud van die Suiweringsproses.

Die inhoud van hierdie suiweringsproses is ook baie duidelik.

Daarop sê hy vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word. (Sagaria 5:3 AFR53)

Dit is presies ooreenkomstig die Woord van die Here. Die vloek is volledige uitsnyding uit die kerk uit volgens of dienooreenkomstig die Woord van die Here.

Net twee sondes word uitgesonder, naamlik diefstal en meineed, maar hulle is bloot verteenwoordigend van alle sondes. Dit was die twee volopste kerksondes van daardie tyd.
Hierdie volk waaroor die Here Hom weer opnuut ontferm het, het in ryk huise gebly.
En tog het hulle vroom en godsdienstig gebly.
U moet nou net nie die genade miskyk nie!
Dit sal nie die oordeel en die suiwering tot niet maak of uitstel nie.
Hierdie tugaankondiging het natuurlik sy volle gesag en vervulling gekry in Jesus Christus.
Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. (Hebreërs 2:17 AFR53)

Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. (Hebreërs 4:15 AFR53)
Die Here Jesus sterf nie vir ‘n onbegrensde groep mense wat deur hulle eie willekeur aanbid en gered word of nie. Die Here leer ons in Openbaring 13:8 dat ook dit reeds deur God vasgestel en neergeskryf is in sy raadsplan:

En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. (Openbaring 13:8 AFR53) (Vgl. Ook Johannes 17).

Die vervulling van hierdie naggesig lê daarin dat Jesus elke belofte van verlossing wat in die Woord aangekondig is, vervul het.
Die Here Jesus het na sy hemelvaart die Heilige Gees gevestig in sy kerk.
Waarmee gaan Hy oordeel as Hy die eindoordeel voltrek?
En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. (Openbaring 20:15 AFR53)
En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. (Openbaring 20:12 AFR53)

Ons gaan van hierdie vlieënde boekrol wat Sagaria gesien het en sy inhoud nooit ontslae raak nie.
Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. (Openbaring 22:18-19 AFR53)

Die eindoordeel sal dan nie ‘n oordeelsdaad vir die gelowiges wees nie.
Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. (Openbaring 3:5 AFR53)

Hoor u die genade?
Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming 45:12.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  19 Februarie 2006 (oggend)

Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie Boek bewaar. (Openbaring 22:7 AFR53)