Sing vooraf: Psalm 73:1, 10.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  103:2.

Gebed.
Amen.

Psalm  25:3, 5.

Skriflesing: Sagaria 5
Teks: Sagaria 5:8

En hy sê: Dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne-in die efa teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. (Sagaria 5:8 AFR53)

God bring die goddeloosheid waar dit behoort te wees.
In hierdie naggesig het Sagaria gesien hoe God die kerk heilig maak.
Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:

1. Die kerk van die tyd.
2. Die boekrol en die vrou.

1. Die kerk van die tyd.

Die volk wat daar saam met Sagaria gebly het tussen die puinhope van Jerusalem, was maar net soos ons.
Daar word vertel van booshede wat ons goed ken:
Mens sou nie verwag het dat 'n volk wat so swaar beproef was soos hulle, nog so uittartend sou wees met sondes soos hierdie nie. Daarom laat die Here Sagaria twee visioene sien:
U moet egter goed oplet: Die Here verwyder nie gelowiges wat stry teen die sonde nie - al doen hulleself ook sonde nie.
Wanneer ons hierdie gedeelte in Sagaria lees, val dit ons dadelik op dat hier 'n noodsaak is dat ons onsself moet heilig.
Daarom hierdie naggesigte: Die Here preek vir hulle en vir ons dat Hy self 'n vloek oor die sondaars uitspreek, en dan die sonde onder sy volk uit verwyder.

2. Die boekrol en die vrou.

Sagaria het skaars die wetboek by hom gesien verbyvlieg, of hy sien 'n vrou in 'n efa. Dis 'n merkwaardige naggesig.
Die efa wat Sagaria gesien het in die gesig was seker groter as die gewone een, sodat dit groot genoeg kon wees dat 'n vrou daarin kon.
Wat beteken dit? Dit was presies die vraag wat die profeet ook vir die engel vra. Die engel antwoord dadelik:

 Dit is 'n efa. So lyk hulle in die hele land.

Dit beteken dat dit die toestand is wat oor die hele land is. Of anders gestel:
Wat is nou so snaaks aan hierdie vrou waarmee die Here sy volk vergelyk?
Die engel huiwer ook nie, want hy sê sommer reguit in vers 8:

Dit is die goddeloosheid!

Miskien is dit nou vir u vreemd dat die Bybel hier 'n vrou gebruik om die sondes mee uit te beeld. Die beeld sluit nogal aan by ander beelde wat in die Ou Testament voorkom.
As ons hierdie naggesig lees, en ons lees die eerste keer van die vrou in die efa, dan lyk dit so onskuldig. Maar die saak is eintlik baie ernstig, want die Here wil iets met 'n sekere dringendheid onder die volk se aandag bring:
Daarom staan die gevolge van die sonde hier so sterk op die voorgrond:
En sommer die gevolg daarvan ook: die toorn van die Here. Dit is die vlieënde boekrol wat oor die land gaan.

Daar gebeur iets merkwaardigs terwyl Sagaria daar by die engel staan.
Die engel gee haar nie kans om te ontsnap nie, want hy pak haar met groot krag beet, en gooi haar terug in die efa. Daar is geen tyd vir verskonings nie. Met dieselfde geweld word die deksel weer teruggeplaas...

Kyk net weer na die beeld.
NB: Wat God wil tuisbring, is dit:
Kan u die genade sien wat hierdie gedeelte aan ons openbaar?
Verder leer hierdie twee gesigte dat God self sy kerk gaan heilig maak. Hoe gaan dit gebeur? Kyk na die naggesig: Meteens verander die tafereel.
Ons ken die plek baie goed, want die Bybel praat baie van die plek.
En nou word die sonde onder God se volk uit weggeban na hierdie land toe. Die land is die simbool van die blyplek van die antichris: die hel.

Wat word van die vrou as sy eers in Sinear is? Ons lees later weer van haar in die Bybel. In Openbaring 17.
Al hierdie dinge sluit pragtig aan by ons teks en sy prediking. God bring die goddeloosheid waar dit hoort. In 'n plek buite sy kerk.

Hierdie naggesig het 'n baie duidelike belofte van die Here Jesus Christus en sy verlossingswerk.
Maar, broeders en susters, ons moet een baie belangrike saak onthou:
Nou leef ons tussen hierdie twee punte in die geskiedenis. Die Here Jesus het die krag van die sonde oorwin, maar daar is nog steeds sonde op die aarde. Waar pas ek en u nou in?
Die naggesig preek die eindoordeel baie sterk.
Wat maak ons van al die dinge?
Is ons seker ons verstaan die Bybel altyd reg? Verstaan ons die lewe? Besef ons wanneer ons foute maak, dat ons daarmee die Here se wet reëlreg oortree!

Ons het 'n groot verantwoordelikheid om die Drie-Enige God te heilig. Anders gaan ons doodgewoon deel wees van die verbanning wanneer die kerk gesuiwer word deur die Here.

Ons sing:
 Wie ver van U sy weg wil gaan,
 stap op 'n donker afgrond aan.
 U roei hul uit wat U gesmaad het,
 in troueloosheid U verlaat het.
 Maar dis my goed, my saalge lot,
 as ek naby is by my God.
 Ek het my hoop op God gestel,
 om al sy werke te vertel.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  86:3.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Februarie 2006 (aand).