Sing vooraf: Psalm 118:1, 3.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:2, 5.

Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet  antwoord ons daarop met  Psalm 99:4, 5.
Wet
Psalm 99:4, 5.

Gebed.
Amen.

Psalm 118:10

Skriflesing: Sagaria 6 & Openbaring 6.
Teks: Sagaria 6: 8, 12.

Toe het Hy my geroep en aan my dit gesê: Kyk, die wat uittrek na die land van die noorde, hulle bring my Gees tot rus in die land van die noorde. (Sagaria 6:8 AFR53)

So spreek die HERE van die leërskare: Kyk, daar kom ’n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE bou. (Sagaria 6:12 AFR53)

Kom ons kyk weer vinnig na al die naggesigte, net om die lyn van God se openbaring daarin te onthou. Dan sien ons watter verband daar tussen hulle almal is.
Ons kyk na die volgende:

1.                  Waar is die plek van die naggesig, en wat is alles daar teen­woordig?
2.                  Die troos en genade van die naggesig.
3.                  Die Here Jesus Christus word voorspel.

1.                  Waar is die plek van die naggesig, en wat is alles daar teen­woordig?

Hierdie gesig preek die volmaakmaking van die kerk. Dit gebeur deur die werking van al drie die Persone van die Drie‑Enige God.
Die eerste naggesig het ons na die ingang van die hemel geneem. Die laaste naggesig neem ons na die uitgang van die hemel toe.

Daar staan in vers 5 dat hierdie perde en strydwaens nou net van die Here af kom, waar hulle hulleself voor Hom gestel het.
Dit is opvallend hoe die naggesigte beskryf dat die natuur ook saamwerk om God se raad uit te voer.
Daar is ook in hierdie naggesig kleure betrokke by die taak van elke groep perde.
Dit is al die dinge waarmee die Gees van die Here gaan werk om die kerk uiteindelik te suiwer en te vervolmaak, en die wêreld skoon te maak.

Hierdie perde stem merkwaardig ooreen met die perde van Openbaringe 6.
Dit stem presies ooreen met die perde in die naggesig van Sagaria. In altwee die gevalle hardloop die perde tegelyk oor die aarde:
Sonder al die smarte en ellendes kom die kerk van die Here nie suiwer en verheerlik daaruit nie.
Sagaria 6:6 vertel dat die swart perde vertrek het na die land in die Noorde.
Die vorige naggesig het geleer dat die sonde 'n tempel gekry het daar in Sinear (die land in die Noorde).
2. Die troos en genade van die naggesig.

Die koperberge preek van die vloek wat die onsuiweres gaan tref wanneer die Heilige Gees by hulle kom.
Die troos uit die voorafgaande dinge is dat die kerk mag weet dat alle dreiging teen haar weggeneem word.

Die oordeel van die saak is: Waar staan ons? Is ons nie dalk deel van die dreigement teen die kerk nie.
Die vier waens wat uitgaan na die vier windstreke en wat dood en verwoesting gaan saai, staan direk onder die bevel van God.
Dit klink skrikwekkend as ons so daarna luister. Maar ons moet reg luister, dan hoor ons die genade.
MAAR Hierdie aanslag van die Here is nie teen die gelowiges nie. Dit is teen die ongelowiges.

Die gelowiges wat in Sinear mag wees, word almal deur die Gees by die kerk gevoeg in dieselfde proses waarmee die Heilige Gees Hom teen die ongelowiges opstel.
3. Die Here Jesus Christus word voorspel.

Die hele saak bevat nog meer troos as wat tot nou toe gestel is, want dit is nie net die Heilige Gees wat gaan werk nie.
Dit is nie Serubbábel waarvan hier gepraat word nie. Hy kon hoogstens die koningsamp beklee.
Die bedoeling van die naggesig is nie dat Serubbábel nie meer hulle tempel sou bou en dat hier net van die tempel van God in die hiernamaals gepraat word nie.
Luister tog, o Josua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit—ja, wondertekens is hulle. Want kyk, Ek sal my Kneg, die Spruit, laat kom! (Sagaria 3:8 AFR53)

Jeremia het ook hierdie selfde profesie gepreek:

Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. (Jeremia 23:5 AFR53)

Die eintlike Tempelbouer sal 'n Priester‑Koning wees.
Vers 13 lees:

Ja, Hy sal die tempel van die HERE bou, en Hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon; ook sal Hy ‘n priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. (Sagaria 6:13 AFR53)

Hulle twee is natuurlik die koning en die priester.

Dit is vanselfsprekend dat daar vrede sal bestaan, want die Persoon waarna verwys word, is tergelykertyd Priester en Koning. In hierdie een Wese het die twee ampte met mekaar verenig.
…en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. (1 Petrus 2:5 AFR53)

 Lees daarby Hebreërs 3:6:

…maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. (Hebreërs 3:6 AFR53)

Dieselfde dinge word ook vir die kerk wat destyds in Efese was, geskryf. Luister hoe stel die Heilige Gees dit:

Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.  Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep  en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.  En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;  want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.  So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,  gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,  in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,  in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees. (Efesiërs 2:13-22 AFR53)

Let op die laaste woorde:

terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. (Efesiërs 2:13-22)

In hierdie gedeeltes kom iets sterker na vore as in Sagaria se naggesig, naamlik ons verantwoordelikheid in hierdie saak.
Sagaria 6 preek dus 'n rykdom van genade. Die Here gaan deur sy Gees sy kerk suiwer tot sy heiligdom.

Die boek Openbaring beskryf die heiligdom:

En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is.  En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. (Openbaring 21:2-4 AFR53)

Daar staan verder geskryf dat alles nuut gemaak is. Daar sal geen teken van slytasie op die mensdom of op die skepping wees nie. So lyk die uiteindelike tempel waarvan hier gepraat word.

Ons het pas weer Nagmaal gevier.
Dit is hier waar die kruks lë:
Die saak is net dat die mense wat hulle nie met God wil vereenselwig nie, uiteindelik deur Hom weggeseël word in 'n plek waar hulle geen invloed op die heiligheid van die gelowiges het nie.

Die Priester‑Koning van die kerk is die Here Jesus Christus.
Hierdie kennis dat die Here Jesus Christus  ons God en Koning is en daarmee saam ons belydenis dat die Here Jesus Christus ons God en Verlosser is, is bepalend  van waar ons gaan wees wanneer God sy kerk met sy oordeel suiwer.

Daarom het die Here ons verlede week aan die Nagmaaltafel weer verseker van ons staanplek in sy genade!

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 138: 1.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Maart 2006 (oggend)