Sing vooraf: Psalm 72:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 48:1, 4
Geloofsbelydenis Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Psalm 32:3.
Wet
Psalm 32:3

Gebed
Psalm 89:7

Skriflesing:     Sagaria 9
Teks:               Sagaria 9:9

Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel – op ’n jong esel, die vul van ’n eselin. (Sagaria 9:9 AFR53)

Daar gebeur soms dinge wat ons nie verstaan nie en wat ons dan heeltemal verkeerd hanteer – en dan was dit dinge wat vooruit deur die Here aan ons geopenbaar is, maar wat ons nie kon raaksien toe dit gebeur het nie.
Aan die hand van ons teksvers kyk ons na die volgende aspekte van die profesie dat Jesus aan die kom was:

1. Die versukkelde toestand van die volk
2. Die boodskap dat die Koning kom
3. Die wyse waarop die Koning regeer

1. Die versukkelde toestand van die volk

Negentig jaar tevore is hierdie volk verneder toe hulle voorsate in hierdie selfde stad verslaan en in ballingskap na Babilonië toe weggevoer is.
Die teruggekeerde volk het ’n bepaalde opdrag van die Here gehad.
Dit het maar net nie goed gegaan met die klomp wat teruggekeer het nie.
Daarom het hulle en hulle leiers op verskillende maniere probeer om die herbou van die tempel en die stadsmure te keer.
Hoe sien die Here hierdie versukkelde klompie mense wat in armoede en onderdrukking die tempel probeer herstel?
Dogter van Sion is ’n bekende beeld wat baie in die Bybel voorkom.
Die Here skep dus ’n groot verwagting vir hierdie jongvrou wat nie uit haar ellendes kan loskom nie.

2. Die boodskap dat die Koning kom

Die Bruidegom wat op pad is, is nie sommer enige iemand nie. Hy is ’n Koning.
Die Here vertel vir die meisie hoe lyk die Koning wat op pad is.
Die Here herhaal hier ’n baie ou profesie (Gen. 49:11):

Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. (Genesis 49:11 AFR53)
Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle ’n eselin vind wat vasgemaak is, en ’n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig; en dadelik sal hy hulle stuur. (Matteus 21:2-3 AFR53)

Dit het gebeur toe Jesus die laaste keer na Jerusalem toe is.
Presies so het dit gebeur.
Daarom het die dogter van Sion haar Koning nie herken nie!
Dit is merkwaardig hoe mense die vermoë het om hulle lewenstyl en statussimbole deur die eeue te verander.
Maar tye verander altyd en wat vandag goed is, word môre vervang met iets anders. Net so het dit gegaan met die donkie as statussimbool.
Nog ’n paar jaar later was muile ook nie meer statussimbole nie. Toe het perde en strydwaens die simbool van die koning se status geword.
Die Koning kom, maar uiterlik gaan Hy nie lyk soos ’n koning nie.
Die ware Koning gaan Hom nie laat bind aan die uiterlike dinge wat ’n wêreldse koning kenmerk nie. Hy gaan heeltemal ’n Koning in sy eie klas wees soos daar voor Hom nog nie een was nie.

3. Die wyse waarop die Koning regeer

Dit is merkwaardig hoe die verloop van tyd die mensdom se waardes omgekeer het. Die Jode het ’n koning verwag wat met wapengeweld sou regeer. Die mense van die eindtyd verwag weer ’n Koning wat gaan kom in vrede. Altwee groepe is verkeerd!

Die ware Koning het toe gekom om die vrede van God aan die mense te verkondig. Die geringheid van die Koning en sy vredeliewendheid word albei uitgebeeld deur die donkievul waarop Hy ry. Dit was nie net die uiterlike mag en glans waarmee die ware Koning die koningskap gemis het nie. Hy het dit ook gemis ten opsigte van sy krygsmag wat nie uit perde en strydwaens en swaarde bestaan het nie.

Die Jode moes dit geweet het, want die profesie het gesê (v. 10):

En Ek sal die strydwaens uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal Hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde. (Sagaria 9:10 AFR53)

Die vrederyk van God het dus met Jesus Christus se koms na die aarde toe begin.
Maar dit beteken nie dat die gelowiges alles gaan verloor en oorgee omdat hulle nie wapens het om mee te veg nie. God gaan veg.
Jesus se koningskap is juis misleidend vir die wat die krag van God nie verstaan nie.
MAAR
Daarom skryf die Here hier in die profesie dat Hy dink aan die bloed van die verbond.
Dit is dalk hier waar die probleem in ons tyd ook ontstaan – die moderne mens verwag ’n Messias wat net vrede gaan verkondig.
Uiteindelik verskyn die Here oor almal soos weerlig wat met die storm kom wanneer die basuin blaas.
Die Koning kom.
Die Here het vooruit sy wederkoms aan ons geopenbaar. Daarom moet ons die tekens reg verstaan.
Ons verwag en preek vrede en ons verwag ’n Koning van vrede. Pasop!
Maak dit daarom u saak om u Bybel se inhoud te ken, sodat u weet hoe u Koning kom en dat u gereed is om Hom met blydskap te ontvang.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 7-2:2

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 19 Maart 2006 (oggend)