Sing Vooraf: Skrifberyming  1-1:3 (24);

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  84:1, 2
Geloofsbelydenis Apostolicum
Wet
Skrifberyming 9-1:11 (26)
Gebed.
Psalm 51:3
 
Skriflesing: Spreuke 1.
Teks: Spreuke 1:7

Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug. (Spreuke 1:7 AFR53)
 
Wysheid en dissipline gaan altyd saam: Elke mens leer deur getug te word wanneer hy verkeerd doen. En presies so gaan dit met die wysheid van God.
Ons teksvers is die kern van die hele boek Spreuke.

In alles wat Salomo skryf, gaan dit daaroor dat ons die wysheid van die Here kan leer. Die beginsel is dus presies dieselfde as waarvan ons in die Nuwe Testament lees in 1 Timotheus 4:7.

Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. (1 Timoteus 4:7-8 AFR53)
 
Wysheid is om jou te oefen in die godsaligheid, want dis juis die wysheid wat jou laat besef dat daar ‘n ryke toekoms anderkant hierdie lewe is, en dat hy nou-al daaraan aandag moet skenk!
In vers 1 en 2 skryf Salomo die rede waarom hy hierdie spreuke skryf.
Die woord ken hier, beteken veel meer as net om te weet.
Ons kry ook hierdie selfde woord in 1 Konings 7:14 waar daar van Hiram geskryf word dat hy vol wysheid en kennis en verstand was om allerhande werk in koper te maak.
Die wysheid wat die Here ons hier leer, is ‘n wysheid wat prakties in ons daaglikse lewe na vore moet kom.
Die Here laat ons hier besef dat die lewe ‘n groot kuns is:
Die eerste belangrike feit om te weet is dat tug by die Here altyd gekoppel word aan liefde.
Die woord tug kan die volgende beteken:
Vers 3 stel weer die tug baie duidelik voorop: om tug aan te neem wat verstandig maak.

M.a.w. om al klaar uit die eerste spreuk te leer dat God net die wat Hy liefhet tug, en dan daaruit die ware wysheid van die Here te kan leer.
Jy moet God liefhê met jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte, en daarmee gelyk dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself.
Hierdie reg is dus iets wat ons begryp wanneer God jou tug.
Dit is ‘n treffende mens wat sonder aanstoot kan lewe, en nie een van sy beginsels prysgee nie. Wat net die reg en geregtigheid van God toepas in sy lewe en geloof. Wie se lewe en geloof ‘n eenheid vorm, soos wat dit behoort te wees.
 
Vers 4 gaan nog verder:

…om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg; (Spreuke 1:4 AFR53)
 
‘n Jongmens is ‘n onervarene. Ons was self ook so in ons jeug.
Kom ons kyk eers wie is ‘n eenvoudige waarvan hierdie Bybelvers praat:
Sulke mense leer by God skranderheid. M.a.w. hulle kry by God die wysheid om te weet wanneer dinge reg is, en wanneer dit verkeerd is.
 
In hierdie teksvers plaas die Here self hierdie eenvoudiges en die jongmense op een lyn.

Nie om hulle daarmee te beledig nie, maar juis om God se besorgdheid oor hulle uit te spreek.
Dan kom die Here by vers 7. Van vers 1 af tot by vers 6 leer die Here ons dat daar twee paaie is.
  Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.
 
Hoor ons as God met ons praat? Vrees ons die Here? Vrees beteken hier om eerbied te hê. Dus: het ons eerbied vir die HERE?
‘n Sot – so leer die Bybel - is een wat God minag.
Hierdie hele boek Spreuke wys na Christus toe. In Hom is die wysheid van God aan ons geopenbaar.
Dit is die beginsel van wysheid.
 
Jesus leer dat Hy ons uit die dood gaan opwek - sommiges tot die ewige lewe en ander tot die ewige dood. Is dit nie rede vir vrees en eerbied nie?
Die Heilige Gees woon in ons. Vir dieselfde twee redes:
Dit alles sodat ons ons kan bekeer en tot eer van God kan lewe.
 
Die vrees van die HERE is die beginsel van die  kennis ;  sotte verag wysheid en tug.

Amen.
  
Slotgebed.
Slotpsalm 73:7, 9, 10
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Januarie 2005 (oggend)